Suomeksi

Rekommenderad ordningsföljd för studierna

År 1, höst

År 1, vår

År 2, höstÅr 2, vårÅr 3, höstÅr 3, vår
Johdatus opiskeluun (2 op)Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Aalto-kurssi (3 op)Programming 2

SCI-projektikurssi
(5 op)

TAI

SCI-projektikurssi
(5 op) 

TAI   

Toinen kotimainen kieli (2 op)ElectromagnetismVieras kieli (3 op) jos ei suoritettu integroituna 1. keväänäPääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava (yht.25 op)   
Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Differentiaali- ja integraalilaskenta 3Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava 
(yht. 20-25 op) 
Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava     
(yht. 20-25 op) 
Yliopistofysiikan perusteetStructure of Matter  Tuotantotalous 1 
     
Ohjelmointi 1Structure of Matter -kurssiin integroitu vieras kieli (englanti) (3 op) 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava  (yht. 15 op)
Grundstudier

Omfattning: 65 op
Ansvariga professorer: Harri Ehtamo, Juha Kinnunen, Filip Tuomisto
Kod: SCI3029.A (matematik och systemvetenskap)

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Fysiikka (15 op)
PHYS-A0110

Yliopistofysiikan perusteet (TFM)

5

I

1. syksy

PHYS-A0130

Electromagnetism (TFM)

5

IV

1. kevät

PHYS-A0140

Structure of Matter (TFM)               

5

V

1. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)
MS-A0001

Matriisilaskenta (TFM)

5

II

1. syksy

MS-A0009

Matrisräkning

5

II

1. syksy

MS-A0101  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM)

5

I

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

5

I

1. syksy

MS-A0201

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM)

5

III

1. kevät

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

5

III

1. kevät

MS-A0301  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

IV

1. kevät

MS-A0309

Differential- och integralkalkyl 3

5

IV

1. kevät

MS-A0501*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

5

III

2. kevät

Tietotekniikka (10 op)
CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1. syksy

CS-A1120

Programming 2     

5

IV-V

2. kevät

Tuotantotalous (5 op)
TU-A1100

Tuotantotalous I

5

I-II

2. syksy

TU-A1200*

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

2. syksy

Yleis- ja kieliopinnot sekä Aalto-kurssi (10 op)
SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1. vuosi


Aalto-kurssi (katso sivu Aalto-kurssi t)

3

I-II, III-V

2. vuosi

LC-5001**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio
LC-5002**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7002 **

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio
**

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen

3


2. vuosi

Ruotsinkieliset kurssivaihtoehdot ovat kirjattu kursiivilla. Opiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kokonaisuudet kieliopinnoissa, matematiikan opinnoissa ja tuotantotalouden opinnoissa.

* Kurssista on useita rinnakkaisia versioita eri periodeilla. Mikä tahansa rinnakkaisista versioista käy perusopintoihin, mutta tässä mainittu ajoitus on ensisijainen, malliohjelman mukainen toteutus.

** Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista sivulta Kieliopinnot ja Kielikeskuksen Into-sivuilta.

Huvudämnet matematik och systemvetenskap

Omfattning: 65 op
Ansvariga professorer: Juha Kinnunen, Harri Ehtamo
Kod: SCI3029

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

SCI-C1001

SCI-projektikurssi

5

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3029.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet)

10

I-II, III-V

2./3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0


3. vuosi

Valitse neljä tai viisi (20–25 op) seuraavista viidestä kurssista (listatut suoritusajat ovat mallilukujärjestyksen mukaiset, mutta kurssit voi suorittaa myös aiemmin esitietovaatimusten täyttyessä):

MS-C1081 Abstract algebra III 2. kevät 
MS-C1350 Partial differential equations  I-II 2. syksy 
MS-C1540  Euklidiset avaruudet III 2. kevät 
MS-C2105   Introduction to optimization  IV 2. kevät 
MS-C2111  Stochastic processes II 2. syksy 
Valitse lisäksi kaksi tai kolme (10-15 op) seuraavista kursseista siten, että pääaineen laajuus on kokonaisuudessaan 65 opintopistettä (listatut suoritusvuodet ovat mahdollisia esitietojen niin salliessa). Mikäli opiskelija haluaa suuntautua systeemitieteisiin, hänelle suositellaan kursseja MS-C2128 Prediction and time series analysis ja MS-C2132 Systeemianalyysilaboratorio I.     

MS-A040X

Diskreetin matematiikan perusteet / Grundkurs i diskret matematik /
Foundations of discrete mathematics 

5

I, II, IV

1./2. vuosi

MS-C1001 Shapes in action 1./2./3. syksy (joka toinen vuosi, luennoidaan syksyllä 2018)

MS-C1300

Kompleksianalyysi

5

II

2./3. syksy

MS-C134X

Linear algebra / Lineaarialgebra

5

I, V

1./2./3. vuosi

MS-C142X

Fourier-analyysi / Fourier analysis

5

I, IV

1./2./3. vuosi

MS-C1530

Curves and surfaces

5

I

2./3. syksy (joka toinen vuosi, luennoidaan syksyllä 2019)

MS-C1620 

Statistical Inference 

III-IV 

 2./3. kevät

MS-C1650

Numeerinen analyysi

5

V

1./2./3. kevät

MS-C2128

Prediction and time series analysis 

5

II

2./3. syksy

MS-C2132

Systeemianalyysilaboratorio I

5

III-IV

2./3. kevät

Lisäksi opiskelijoita kannustetaan sisällyttämään matematiikan ja systeemitieteiden kursseja (MS-CXXXX) vapaavalintaisiin opintoihin.

Lärandemål

Huvudämnet matematik och systemvetenskap inom teknologie kandidatexamen ger grundläggande kunskaper i teorier, beräkningsmetoder och tillämpningar inom de matematiska områden som är centrala inom tekniken. Inom huvudämnet kan den studerande rikta in sig på matematik eller systemvetenskap.

Vad gäller inriktningen på matematik är målet att den studerande ska uppnå en nivå som ger färdigheter att tillägna sig nya matematiska metoder. Målet för kandidatstudier med inriktning på matematik är att den studerande kan söka fram information inom området, förstår sambandet mellan de inhämtade kunskaperna och den vetenskapliga forskningen och tillämpar sina färdigheter på ett kreativt sätt i problemlösningssituationer. Denna inriktning skapar en god grund för fortsatta studier i matematik eller tillämpad matematik inom ett magisterprogram vid Aalto-universitetet eller något annat universitet.

Målet för kandidatstudier med inriktning på systemvetenskap är att den studerande lär sig de grundläggande metoder som behövs i arbetet som systemingenjör. Studierna ger även de grundläggande kunskaper som behövs för studier för högre högskoleexamen inom huvudämnet system- och operationsanalys. Den studerande utvecklar färdigheter i att skapa och använda modeller för beslutsfattande samt för analys, planering och optimering av teknisk-ekonomiska system. Dylika modeller används idag i mycket stor utsträckning även i beskrivning och analys av samhälleliga, miljömässiga och biologiska fenomen.

I kursen Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio bekantar vi oss med sådana centrala program och metoder för datastödd matematisk modellering som behövs vid analys, planering och optimering av olika fenomen och system.

I kursen Abstrakt algebra (Abstract algebra) bekantar vi oss med algebraiska strukturer, vilket skapar en grund för fortsatta studier i algebra och diskret matematik. I Euklidiska rum presenteras euklidisk geometri och topologi som grundläggande utgångspunkter för matematisk analys. Partiella differentialekvationer (Partial differential equations) kompletterar grundstudierna i differential- och integralkalkyl och är viktig även med hänsyn till matematisk modellering. I Grundkurs i optimering (Introduction to optimization) presenteras optimeringslära och -tekniker som är av central betydelse bland annat i praktiska problemlösningssituationer. I kursen Stokastiska processer (Stochastic processes) får den studerande lära sig att använda sannolikhetskalkyl och matrisräkning för att analysera stokastiska modeller som är centrala för tillämpningar.

I SCI-projektkursen får den studerande utveckla sina arbetslivsfärdigheter. I kursen lär sig den studerande att samarbeta med olika typer av människor och att samtidigt fungera som representant för sitt område. Den studerande lär sig även att leda en grupp samt projekthantering och interaktionsfärdigheter. Kursen genomförs i from av smågruppsarbete under det tredje studieåret.

Kandidatarbete och seminarium bildar en studiehelhet, vars mål är att utveckla den studerandes färdigheter i vetenskapligt tänkande, informationssökning samt organisation och hantering av information. Vidare utvecklar den studerande sina muntliga och skriftliga färdigheter i språk och kommunikation. När kandidatarbetet är färdigt presenterar den studerande sitt eget arbete vid kandidatseminariet.