Suomeksi

Rekommenderad ordningsföljd för studierna

År 1, höst

År 1, vår

År 2, höstÅr 2, vårÅr 3, höstÅr 3, vår
Johdatus opiskeluun (2 op)MatriisilaskentaOperaatioiden johtaminenStrategy Fieldwork

SCI-projektikurssi tai

kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

SCI-projektikurssi tai

kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

Tuotantotalous 1SähkömagnetismiOperaatioiden johtamisen projektiProjektien suunnittelu ja ohjaus
Ryhmätoiminta ja organisointiAineen rakenneIntroduction to Strategic ManagementManaging Knowledge and knowledge-intensive organizationsPääaineen vaihtoehtoinenPääaineen vaihtoehtoinen
Ohjelmointi 1TietokannatDifferentiaali- ja integraalilaskenta 2Aalto-kurssi (3 op)Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Diskreetin matematiikan perusteetLaskelmat liiketoiminnan päätösten tukenaTodennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssiVieras kieli (3 op)Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Creating ValueSivuainekurssiSivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Suositeltava vapaasti valittava: Tuotantotalous 2Toinen kotimainen kieli (2 op)
Pääaineen vaihtoehtoinen

Suositeltava vapaasti valittava: Kansantaloustieteen perusteet
Grundstudier

PERUSOPINNOT  (SCI3025.A)
Vastuuprofessori: apulaisprofessori Mikko Jääskeläinen

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Laajuus

Periodi

Suoritusvuosi

Yleis-, kieli- ja Aalto-kurssi (10 op)SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2 op

i-v

1. vuosi


Valinnainen Aalto-kurssi

3 op

iii-v

2. kevät

LC-5001*

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (ruotsi) tai

1 op

i

1. kevät

LC-7001*

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (suomi)
LC-5002*

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (ruotsi) tai

1 op

i

1.kevät

LC-7002*

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (suomi)

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen osio

3 op

iv

2. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)MS-A0401

Diskreetin matematiikan perusteet tai

5 op

i

1. syksy

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik


ii


MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI) tai

5 op

ii

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1


i


MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) tai

5 op

i

2. syksy

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2


iii


MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)  tai

5 op

iii

1. kevät

MS-A0009

Matrisräkning


ii


MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi tai

5 op

ii

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik


iii


Fysiikka (10 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)PHYS-A1130

Sähkömagnetismi (SCI) tai

5 op

iii

1. kevät

PHYS-A5130

Elektromagnetism

5 op

iii

1. kevät

PHYS-A1140

Aineen rakenne (SCI) tai

5 op

iv

1. kevät

PHYS-A5140

Materiens struktur

5 op 

i

1. syksy

Tietotekniikka (10 op)CS-A1110

Ohjelmointi 1

5 op

i-ii

1. syksy

CS-A1150

Tietokannat

5 op

iii-iv

1. kevät

Tuotantotalous (10 op)TU-A1100

Tuotantotalous 1 tai

5 op

i-ii

1. syksy

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi

5 op 

i-ii 

1. syksy 

TU-C1020

Creating Value

5 op

iv-v

1. kevät

Yhteensä

 

65 opOpiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit kieliopinnoissa, matematiikan ja fysiikan opinnoissa ja Tuotantotalous 1 -kurssilla.

*Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löydät Kielikeskuksen sivuilta

Huvudämne

Som ansvarsperson för huvudämnet produktionsekonomi (tuotantotalous, Industrial Engineering and Management) fungerar biträdande professor Mikko Jääskeläinen.

TUOTANTOTALOUDEN PÄÄAINEOPINNOT  (SCI3025)

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Laajuus

Periodi

Suoritusvuosi


Pakolliset kurssit 55 op:


TU-C1011

Ryhmätoiminta ja organisointi

5 op

i-ii

1. syksy

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5 op

iii-iv

1. kevät

TU-C2020

Operaatioiden johtaminen

5 op

i-ii

2. syksy

TU-C2030

Operaatioiden johtamisen projekti

5 op

i-ii

2. syksy

TU-C2010

Introduction to Strategic Management

5 op

i-ii

2. syksy

TU-C2040

Strategy Fieldwork

5 op

iii-v

2. kevät

TU-C3010

Projektien suunnittelu ja ohjaus

5 op

iv-v

2. kevät

TU-C3021

Managing knowledge and knowledge-intensive organizations

5 op

iv-v

2. kevät

SCI-C1001SCI-projektikurssi5 opHOPSin mukaan
SCI3025.kand
Kandidaatintyö ja seminaari10 opHOPSin mukaan
SCI.kypsKypsyysnäyte0 op


Vaihtoehtoiset kurssit 10 op. Valitse kaksi kurssia seuraavista*:


TU-C3030

Basics in Research and Development Management

5 op

iii-v

HOPSin  mukaan

CS-A1120

Programming 2

5 op

iv-v

HOPSin mukaan

CS-A1140

Data Structures and Algorithms

5 op

ii

HOPSin mukaan

MS-C2105

Introduction to Optimization

5 op

iv

HOPSin mukaan

MS-C2128Prediction and Time Series Analysis5 opiiHOPSin mukaan
MS-C2107Sovelletun matematiikan tietokonetyöt5 opi-ii, iii-ivHOPSin mukaan

Yhteensä

 

65 op

 


*) CS- ja MS-kurssien suorittaminen osana pääainetta ei ole este systeemitieteiden tai tietotekniikan sivuaineen suorittamiselle. Tällöinkin sivuaineen laajuuden 25 op tulee kuitenkin täyttyä. Tarkemmat ohjeet:

Tietotekniikka: mikäli suoritat osana pääaineopintoja esimerkiksi kurssit CS-A1120 Programming 5 cr ja CS-A1140 Data Structures and Algorithms 5 cr, voit suorittaa tietotekniikan sivuaineen valitsemalla 25 opintopistettä vaihtoehtoisia kursseja.
Systeemitieteet: voit valita pääaineen vaihtoehtoisiin opintoihin vain yhden MS-kurssin (huom. tällöin 25 opintopisteen laajuinen sivuaine muodostetaan opinto-oppaassa ilmoitetuista kursseista).

Målen för huvudämnet

Kontexten för lärandemålen för huvudämnet produktionsekonomi

En diplomingenjör inom produktionsekonomi kan kombinera sitt tekniska, ekonomiska och sociala kunnande för att utveckla och leda företag och andra värdeskapande organisationer. Grunden för denna mångsidiga kompetens skapas redan i studierna för kandidatexamen. För motsvarande program och huvudämnen i ett internationellt sammanhang används ofta benämningen Industrial Engineering and Management. I kandidatexamen ingår sådana matematisk-naturvetenskapliga grundstudier samt grundstudier i databehandling som är kännetecknande för ingenjörsvetenskapen samt biämnesstudier inom något teknikområde och huvudämnesstudier i produktionsekonomi.

Lärandemål för huvudämnet produktionsekonomi

Inom produktionsekonomi granskas utvecklingen och ledandet av verksamheten hos värdeskapande organisationer som ett system, där de olika delområdena måste behärskas som en helhet: ägarvärde, kundvärde och effektiv användning av begränsade resurser är mål som är anknutna till varandra. Verksamheten i ett företag uppkommer i grund och botten till följd av växelverkan mellan människor, även om också system som baserar sig på teknik och regler har en framträdande roll. Den tekniska utvecklingen inverkar på verksamhetsmöjligheterna hos både företaget och dess kunder. Ett förtag är bundet till den globala verksamhetsmiljön och de förändringar som sker i den och måste därmed beakta målsättningarna och verksamheten hos både nuvarande och potentiella kunder, konkurrenter, samarbetspartner och övriga intressentgrupper.

Kurserna inom huvudämnet representerar tre delområden som anknyter till huvudämnena inom DI-programmet i produktionsekonomi och till den forskning som bedrivs vid institutionen för produktionsekonomi: strategi, operationer och organisatoriskt beteende. Efter slutförda huvudämnesstudier känner den studerande till de centrala begreppen, fenomenen, lagbundenheterna, modellerna och metoderna inom produktionsekonomin. Hen känner till huvudprinciperna för hur man leder en grupp och för hur man sköter verksamheten inom en grupp och en organisation på ett effektivt sätt. Hen känner vidare till huvudprinciperna för projekthantering och för styrning av produktionssystem. Därtill känner hen till de grundläggande metoder som används för utvärdering av den ekonomiska situationen hos ett företag och för ekonomiskt beslutsfattande samt de huvudprinciper som gäller i den strategiska utvecklingen av ett företag. Den studerande känner till de centrala informationskällorna inom produktionsekonomin och dess olika delområden samt har förmåga att söka fram information som stöder det egna arbetet.

En teoretisk grund skapar förutsättningar för självständigt lärande och för utveckling av expertis inom området. Den studerande känner till de forskningsmetoder som används inom området och kan tillämpa dem för att skaffa fram information.  Denna färdighet utvecklas och utvärderas i samband med kandidatarbetet. I huvudämnesstudierna ingår även många övningsarbeten och övriga lärandesituationer, varvid den studerande lär sig identifiera, definiera och lösa produktionsekonomiska problem genom att använda centrala metoder, begrepp och modeller inom området. Hen kan välja lämpliga metoder och använda dem för att uppnå uppställda mål. Därtill kan hen kritiskt bedöma resultat som andra har uppnått samt de processer och metoder som har använts.

Den studerande utvecklar även färdigheter och beredskap att ta sig an problem som uppstår i samband med utveckling eller planering av teknisk-ekonomiska system och som det inte finns någon färdig lösning för. Inom den projektkurs som är gemensam för alla studerande inom Kandidatprogram i teknikvetenskap ställs studerande från olika huvudämnen inför denna utmaning. En studerande inom huvudämnet produktionsekonomi ska ha förmågan att fungera som expert inom sitt eget område i en mångvetenskaplig grupp. Hen ska klara av att både muntligt och skriftligt förmedla sitt kunnande till de övriga medlemmarna i gruppen.