Suomeksi | In English


För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.

Efter att du återvänt från utbytet ska du få dina utbytesstudier tillgodoräknade i din examen vid Aalto-universitetet. Därtill ska du skriva en rapport över din utbytestid och eventuellt lämna in andra dokument, beroende på ditt utbytesprogram.

Dokument som ska lämnas in och tillgodoräknande av studier

Nedan hittar du högskolespecifika anvisningar för vad du ska göra efter utbytet.

 Högskolan för konst, design och arkitektur

ARTS:s utbytesenkät

Besvara ARTS:s utbytesenkät. En länk till den elektroniska enkäten skickas automatiskt till dig i slutet av utbytet. Fyll i enkäten noggrant, eftersom den ger värdefull information om utbytesdestinationen till andra utbytesstuderande samt nyttig respons som hjälper högskolans lärandetjänster att utveckla utbytesprocessen.

After Exchange-blanketten

Lämna in de dokument som anges nedan i Study Abroad-portalen. Scanna dokumenten (som pdf-filer, högst 2 MB/dokument) och bifoga dem till den elektroniska After Exchange-blanketten i portalen. Blanketten kan inte lämnas in innan du har bifogat alla dokument som behövs. Skicka inte några dokument per e-post/post!

 • Officiellt studieprestationsutdrag från utbytesuniversitetet

Erasmus+-dokument

Studerande som deltagit i Erasmus+-utbyte ska därtill lämna in de dokument som anges nedan.

 • Bifoga din Erasmus+ learning agreement till After Exchange-blanketten i Study Abroad-portalen.
  • Om din ursprungliga studieplan har ändrats ska du också fylla i Changes-delen i Erasmus+ Learning agreement-blanketten.
  • Blanketten ska vara undertecknad av alla parter!
 • Inkludera blanketten Letter of Confirmation med underskrift av en representant för utbytesuniversitetet eller annat intyg över start- och slutdatum för utbytet som bilaga till After exchange-blanketten, såvida inte datumen framgår av det officiella studieprestationsutdraget.
  • Obs. Som intyg över utbytets längd duger inte ett närvarointyg/antagningsbesked som du fått i början av utbytet, utan intyget ska ha skrivits i slutet av utbytet!
 • Fyll i den andra delen av Erasmus+ OLS-testet om ditt resultat i den första delen var lägre än C2. En länk till testet skickas automatiskt till dig utgående från slutdatumet för utbytet.
 • Besvara EU Survey-enkäten. Kommissionen skickar automatiskt efter utbytet en länk till den elektroniska enkäten till alla som deltagit i Erasmus+-utbyte.

Tillgodoräknande av studierna

Efter du har fått officiellt studieprestationsutdrag från utbytesuniversitetet, fyll i ansökningsblanketten för tillgodoräknande av studier så snart som möjligt. Ansökningblanketten och allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier finns under Tillgodoräknande av studier. Om du har några frågor om tillgodoräknande av dina studierna kontakta din akademiska handledaren/studiekoordinatorn vid ditt utbildningsprogram.

 De tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Logga in i de tekniska högskolornas MoveOn-portal och bifoga de dokument som anges nedan till After Exchange-blanketten. Du kan börja fylla i After Exchange-blanketten och bifoga dokument direkt efter att utbytet är avslutat. Lämna dock inte in blanketten innan du har bifogat alla dokument som krävs. När du fyllt i blanketten och lämnat in den (”submit”) ska du meddela detta per e-post till utbyteskoordinatorn vid din högskola.

Dokument som lämnas in efter utbytet

Dessa dokument lämnas in av alla studerande efter utbytet:

 • studieprestationsutdrag i original från utbytesuniversitetet
 • utbytesrapport (anvisningar nedan)
 • studieprestationsutdrag från Aalto-universitetet där de tillgodoräknade utbytesstudierna ingår (berör inte studerande vid ELEC)

Erasmus-studerande

Utöver de dokument som anges ovan ska Erasmus-studerande också

 • lämna in Letter of Confirmation som har fyllts i och undertecknats vid utbytesuniversitetet och som är ett intyg över start- och slutdatumet för utbytet
 • lämna in Learning Agreement PDF (Learning Agreement DOCX) med underskrift av en representant för utbytesuniversitetet
 • göra den andra delen av OLS-språktestet (du får en länk till testet per e-post i slutet av utbytet)
 • besvara enkäten Erasmus Participant Report (du får en länk till enkäten per e-post i slutet av utbytet)

Tillgodoräknande av utbytesstudierna

Räkna till godo de studier du genomfört under utbytet i din examen i enlighet med Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande.

Du ska kunna visa upp det studieprestationsutdrag (i original) som du fått från utbytesuniversitetet till planeraren/koordinatorn när du lämnar in ansökan om tillgodoräknande. Du ska även lämna in kursbeskrivningar av de kurser du genomfört under utbytet (t.ex. ur utbytesuniversitetets studieguide eller kursportal). Det lönar sig att skaffa så heltäckande information om kurserna som möjligt. Det kan även vara nödvändigt att uppdatera ISP:n. Utbytesstudierna förs in i Aalto-universitetets studieregister så fort som möjligt.

Den andra delen av ditt utbytesstipendium betalas då du har lämnat in de dokument som krävs och räknat till godo dina utbytesstudier som bevis på att du under utbytet genomfört minst 20 ECTS/termin.

Utbytesrapport

 • Inlämning av en utbytesrapport är en förutsättning för att den andra stipendieraten ska betalas ut vid alla högskolor förutom ARTS. Anvisningarna för utbytesrapporten berör inte studerande vid ARTS.

 • Lämna in rapporten i pdf-format, max 2 MB.

 • Skriv rapporten inom 1 månad efter att utbytet avslutats.

 • Det rekommenderas att du skriver rapporten på engelska, men du kan även skriva på svenska eller finska.

 • Ange ditt utbildningsprogram vid Aalto, namnet på ditt utbytesuniversitet och den termin/de terminer utbytet gäller.

 • Längden på rapporten är minst 2500 ord + eventuella bilder. Utbytesrapporterna publiceras i databasen över utbytesdestinationer.

 • Rapporten är offentligt tillgänglig. Om du inte vill att dina personuppgifter ska synas t.ex. i Google-sökningar kan du använda ditt studentnummer i rapporten. Kom också ihåg att radera ”Author” innan du sparar dokumentet om du inte vill att det ska vara synligt. Anvisningar för att radera uppgifter (på engelska)

 • Nämn inte personer vid namn i din rapport.

 Ta upp följande saker i din rapport

•    Förberedelserna inför utbytet

o    Vilka dokument lämnade du in till utbytesuniversitetet i samband med ansökningsprocessen? Hur lång tid tog det att skaffa visum (om det behövdes)?

o    Resan till utbytesuniversitetet, anmälan, mottagandet, introduktionen

o    Eventuella utmaningar

•    Allmän information om studierna

o    Start- och slutdatum för terminen (inklusive introduktion och tentamina)

o    Allmän information om kurserna

o    Var kursutbudet tillräckligt?

o    Vilka kurser kunde du välja och på vilken nivå (kandidat/magister)? I vilket program ingick de kurser du genomförde?

o    Hur fritt kunde du välja kurser? Var du tvungen att välja kurser inom ett specifikt program?

o    På vilket språk gick undervisningen?

•    Ange följande information för varje kurs du genomförde

o    Kursens namn och kurskod samt nivå (kandidat/magister) och antal studiepoäng

o    Undervisnings- och bedömningsmetoder (tentamina, projekt, övningsarbete o.s.v.)

o    Kursens innehåll

o    Din egen uppfattning om nyttan med kursen

o    Positiva och negativa kommentarer om kursen

•    Fritid och annat utanför studierna

o    Kostnader: eventuella avgifter vid universitetet, tentamenslitteratur och annat studiematerial, boende, mat och andra utgifter

o    Fritid och umgänge med andra studerande

o    Information om staden, närmiljön, klimatet och kulturskillnader

o    Att resa runt i värdlandet

o    Nyttiga tips

•    Slutkommentarer

o    Skulle du rekommendera utbytesuniversitetet åt andra studerande? Motivera ditt svar.

o    Är det någonting som du skulle göra annorlunda om du skulle åka till samma destination på nytt?

o    Vad lärde du dig under utbytet?

o    Vad lärde du dig om dig själv under eller genom utbytet?

•    Bifoga åtminstone ett foto till rapporten.


Syftet med rapporten är att ge information till studerande som har blivit antagna till samma utbytesuniversitet och till studerande som vill jämföra olika destinationer innan de ansöker. De två sista frågorna hjälper dig att reflektera över och utvärdera din utbyteserfarenhet.

Den andra stipendieraten

 • Då du har lämnat in alla dokument som krävs efter utbytet och uppfyllt andra krav som ställs på studerande som varit på utbyte betalar Aalto-universitetet den andra raten av ditt stipendium.
 • Om du inte har lämnat in de dokument som krävs eller inte uppfyllt andra krav (t.ex. gällande antalet studiepoäng) ska du skriva en redogörelse över din situation och de bakomliggande orsakerna och skicka den per e-post till planeraren/koordinatorn vid din högskola.
 • Om du inte uppfyllt målen för utbytet utan giltiga skäl kan det leda till att den andra stipendieraten inte betalas ut antingen helt eller delvis. Om antalet studiepoäng som erhållits under utbytet ligger långt under den nivå som krävs kan du också bli tvungen att helt eller delvis återbetala den första stipendieraten.
 • Observera att stipendier utbetalas endast två gånger per månad, och Aalto-universitetets löneenhet behöver informationen om stipendier som ska utbetalas i god tid. Detta påverkar tidpunkten för utbetalningen av den andra stipendieraten.
 • Studerande vid BIZ: Om du blir tvungen att komplettera en internationell studiehelhet vid Aalto-universitetet ska de kompletterande studierna vara fastställda innan den andra stipendieraten kan betalas ut.

Förbered dig på en omvänd kulturchock

Efter utbytet kan det kännas konstigt att återvända till den egna kulturen. En omvänd kulturchock i samband med hemkomsten dyker ofta upp mer oväntat än en möjlig kulturchock på utbytesdestinationen. Chocken kan även vara kraftigare vid hemkomst än vid ankomst till en ny kultur.
Det tar tid att återfinna sin plats i sin gamla miljö. Du har fått en stor mängd upplevelser under din utlandsvistelse. Du kan uppleva att du har förändrats som människa under din utbytestid, medan livet där hemma har förblivit oförändrat eller kanske förändrats på ett oväntat sätt. Det lönar sig att förbereda sig på hemkomsten genom att fundera på vad som väntar där hemma.
Utbytesstudier är en unik upplevelse som vidgar världsbilden. Denna resa slutar dock inte när du återvänder hem. Det är då den börjar.

Berätta om din utbyteserfarenhet – stay global!

 • Delta i Aalto-universitetets evenemang för studerande som varit på utbyte.
 • Kom och berätta om din utbytestid i samband med infotillfällen som ordnas vid Aalto och inspirera andra att åka på utbyte.
 • Var aktiv och delta i tutorverksamheten för internationella studerande. På så sätt fortsätter du skapa internationella kontakter vid ditt hemuniversitet och erbjuder värdefullt stöd för studerande som kommer till Finland.
 • Fortsätt dina språkstudier genom att delta i språkkurser.
 • Du har fått viktiga arbetslivsfärdigheter under utbytet. Uppdatera ditt CV så att det motsvarar dina färdigheter.
 • Glöm inte upplevelsen. Fortsätt på en internationell bana även i framtiden.