Suomeksi | In English


För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.

Som utbytesstuderande behöver du inte betala någon terminsavgift till utbytesuniversitetet, men för övriga utgifter i anslutning till utbytet svarar du själv. Om du åker på free mover-utbyte ska du också betala läsårsavgift. Alla studerande som beviljas utbytesplats av Aalto-universitetet får ett utbytesstipendium, förutsatt att utbytet genomförs planenligt.

Aaltos utbytesstipendium


 • Stipendiesumman fastställs årligen, och summan kan variera.
 • Läsåret 2020–2021 är stipendiesumman 1500 euro/termin.
 • Om du studerar vid CHEM, ELEC, ENG, SCI eller ARTS kan du åka på utbyte för ett helt läsår, d.v.s. två terminer. Stipendiesumman för ett helt läsår är 2500 euro läsåret 2020–2021.
 • Du kan beviljas utbytesstipendium fler än en gång. Studerande vid ARTS har rätt att få ett stipendium på högst 2500 euro för långt utbyte på en utbildningsnivå.
 • Om du blir antagen till något av Aaltos partneruniversitet och även utbytesuniversitetet i fråga godkänner din ansökan betalas stipendiet automatiskt. Studerande vid ARTS som blir antagna till utbyte ska fylla i en särskild ansökan om stipendium när de fått sitt antagningsbesked från utbytesuniversitetet (se mer information under Före utbytet).
 • Om du ansöker om free mover-utbyte ska du ansöka om stipendium separat.
 • Stipendiet betalas endast om du genomför den mängd studier som krävs under utbytet. Om du inte uppnår den mängd studiepoäng eller andra villkor som krävs kan du bli tvungen att helt eller delvis återbetala stipendiet.
 • Utbytesstipendiet inverkar inte på inkomstgränsen för studiestödet.
 • Utbytesstipendier som beviljas av Aalto-universitetet kan vara skattepliktiga till den del det sammanlagda beloppet av stipendier och andra understöd som erhållits från olika instanser efter avdrag under skatteåret överstiger det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium (år 2018 var det skattefria beloppet 20 461,72 euro). Mer information: vero.fi.
 • Obs. Ifall ditt utbyte inhiberas pga. en pandemi eller annan krissituation, stödjer Aalto-universitetet inte med de övriga kostnader som gäller t.ex. resor, boende eller egendom.

Utbetalning av stipendium

Stipendiet betalas i två rater:

 1. Den första raten betalas före utbytet efter att den studerande har lämnat in de dokument som krävs.
 2. Den andra raten betalas efter att den studerande har återvänt och lämnat in de dokument som krävs samt fått utbytesstudierna tillgodoräknade vid hemuniversitetet. Mer information på sidan Efter utbytet.

Om den studerande inte får sina studier godkända och inte kommer upp i det antal studiepoäng som krävs är hen ansvarig för de eventuella ekonomiska följderna (återbetala stipendiet eller gå miste om den andra stipendieraten). Om den studerande inte lyckas genomföra de studier som krävs trots uppriktiga försök eller på grund av orsaker hen inte kan påverka ska hen lämna inte ett skriftligt intyg (t.ex. ett intyg över att en kurs har inhiberats). Utbetalningssättet kan variera beroende på program.

Bilaterala avtal

Läsåret 2020–2021 betalas 80 % av stipendiet före utbytet och 20 % efteråt för bilateralt utbyte. Den andra raten betalas när den studerande har lämnat in alla dokument som krävs, uppnått den mängd studiepoäng under utbytet som krävs och fått utbytesstudierna tillgodoräknade i sin examen.

Erasmus+

Erasmus-utbyte finansieras helt eller delvis med Erasmus-stipendier. Aalto-universitetet kompletterar Erasmus-stipendiet om det är mindre än den summa som Aalto-universitetet fastställt för utbytesstipendier. Du behöver inte lämna in någon separat ansökan om Erasmus-stipendium, utan den planerare/koordinator som ansvarar för internationellt utbyte vid din högskola ger dig närmare information om saken.

Erasmus-programmet erbjuder tilläggsstipendier för utbytesstudenter som har minderåriga barn samt tillgänglighetsstöd för studerande som behöver särskilt stöd under utbytet. Mer information ges av utbyteskoordinatorn vid din högskola.


 Erasmus+ stipendier 2020-21

De summor som Erasmus+ studenter får i den första raten av stipendiet varierar. Detta beror på den externa finansiärens (EU) praxis gällande utbetalning av stipendier.

 • Första raten av utbytesstipendiet består endast av Erasmus+ pengar. Vid Aalto-universitetet betalar vi första raten av Erasmus-stipendiet enligt 3 månader till ett halvårs utbyte och (enligt 6 månader till ett läsårs utbyte) och resten av den eventuella Erasmus+ andelen betalas i den andra raten av stipendiet enligt längden på utbytet. Vid behov kompletteras stipendiet med Aalto-universitetets egen finansiering upp till 1500 eur (eller 2500 eur i hela läsårs utbyten).
 • Andra raten av stipendiet betalas då studenten uppfyller de krav som högskolan ställt gällande principer för utbyten, inlämnandet av dokument samt studieprestationer.
 • Ifall Erasmus utbytet är längre eller kortare än en normal termin/läsår kan första raten av stipendiet skilja sig från det som nämns ovan.
 • Erasmus stipendiet bestäms efter ett avslutat utbyte då man vet den exakta längden på utbytet.

Landkategori 1 (Group 1)

Danmark, Island, Irland, Luxembourg, Sverige, Storbritannien (till 31.12.2020), Liechtenstein, Norge


470 eur /mån (30 dagar)
Landkategori 2 (Group 2)

Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatia, Cypern, Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Nordmakedonien, Turkiet

420 eur /mån (30 dagar)

Exempel på Erasmus+ stipendier under läsåret 2020-21

Exempel på ett utbyte
 1. raten av stipendiet
Exempel på stipendier (hela summan)
1 semester på Irlannissa
(landkategori 1)

1410


4 mån utbyte: 1880
1 semetser i Tyskland
(landkategori 2)

1260


4 mån utbyte: 1680

Ett läsår på Irland
 (landkategori 1)

2820

8 mån utbyte: 3760
Ett läsår i Tyskland
(landkategori 2)
2520

8 mån utbyte: 3360