Suomeksi | In English

För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.

Att välja en lämplig destination

Studentutbyte baserar sig på avtal mellan Aalto-universitetet och utländska partneruniversitet. Avtalen gör det möjligt för examensstuderande vid Aalto-universitetet att studera vid ett annat universitet i utlandet utan att betala någon terminsavgift. Avtalen gäller vanligtvis specifika utbildningsområden, vilket avgör vad du kan studera vid universitetet i fråga. Du kan åka på utbyte till de destinationer som erbjuds vid din egen högskola. Du ansöker alltså om utbyte via den högskola där du är inskriven som examensstuderande. Ett undantag utgörs av de tekniska högskolorna, där det är möjligt att ansöka om utbyte även via en annan teknisk högskola.

Om du vill åka på utbyte till ett universitet som inte är ett av Aaltos partneruniversitet kan du ansöka om så kallat free mover-utbyte. Mer information längre ner under Free mover-utbyte.

Beakta följande när du väljer destination:

 • Gå in på din högskolas databas över utbytesdestinationer (se länk nedan). Databasen innehåller information om destinationerna och antalet platser för varje destination. Informationen i databasen uppdateras inför varje ansökningsomgång. Bakom Reports-fliken hittar du även de nyaste utbytesrapporterna som skrivits av studerande vid Aalto. Äldre rapporter hittar du här.
 • Kontrollera att det universitetet som intresserar dig erbjuder sådana kurser som är lämpliga med tanke på ditt utbildningsprogram och som är på rätt nivå (kandidat/magister).
 • Kontrollera att avtalet mellan Aalto-universitetet och det utländska universitetet gäller sådana studier som du vill genomföra under utbytet.
 • Försäkra dig om att du har de språkkunskaper som krävs för att delta i de kurser du önskar.
 • Kontrollera att du uppfyller eventuella andra villkor som gäller för utbytesuniversitetet.

Högskolan för konst, design och arkitektur

 • Databas över utbytesdestinationer
 • Du kan endast söka till sådana destinationer som är avsedda för studerande inom ditt utbildningsprogram och på din utbildningsnivå under den termin du avser åka på utbyte.

De tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

 • Databas över utbytesdestinationer (Destination Database)
 • Utbytesdestinationer 2020-21 (.pdf)
 • Högskolorna har många egna utbytesdestinationer och -avtal. Största delen av dessa destinationer ligger i Europa. Du kan ansöka om en utbytesplats som erbjuds via din egen högskola eller en annan teknisk högskola (utbytet gäller biämnesstudier eller fritt valbara studier). Högskolorna ger dock sina egna studerande företräde.
 • De tekniska högskolorna har också många gemensamma utbytesdestinationer och -avtal, av vilka de flesta ligger utanför Europa. I ansökan till de gemensamma destinationerna är alla studerande vid de tekniska högskolorna likvärdiga, och bedömningen görs utgående från jämförelsetal.

Free mover-utbyte

Om du vill åka på utbyte till ett universitet som inte är ett av Aaltos partneruniversitet kan du åka på så kallat free mover-utbyte. Vid många universitet används även benämningarna study abroad eller visiting student. Free mover-utbyte förutsätter att den studerande tar reda på mycket information på egen hand i jämförelse med utbyte som ordnas via högskolans utbytesprogram. Den studerande ansvarar då för att själv sköta de praktiska arrangemangen, som till exempel ansökan till utbytesuniversitetet. Som free mover-studerande måste man också ofta betala en terminsavgift till värduniversitet. Anvisningar för den som planerar free mover-utbyte:

 • Ta reda på vilka utgifter, t.ex. terminsavgift, som utbytet medför, så att du undviker överraskningar.
 • Ta reda på om det är möjligt att söka som free mover-studerande till universitetet i fråga, vem som kan söka och vad man kan studera där.
 • Kontrollera när ansökningstiden går ut och vilka dokument du ska lämna in till universitetet. De praktiska arrangemangen är tidskrävande, så det lönar sig att komma igång ungefär ett år före den planerade tidpunkten för utbytet.
 • Bekanta dig med de principer för utbyte som gäller vid din högskola. Dessa gäller även free mover-utbyte.
 • Kom ihåg att utbytesuniversitetet ska uppfylla de kvalitetskrav som ställs av Aalto-universitetet. Om du är osäker kan du vända dig till utbyteskoordinatorn vid din högskola.
 • Din studieplan för utbytet ska vara godkänd vid Aalto innan du åker. Du kan tillgodoräkna studier som du genomfört under utbytet i din examen vid Aalto förutsatt att ditt utbildningsprogram godkänner dem som en del av din examen.
 • Du kan även ansöka om stipendium för utbytet. Mer information om free mover-stipendium hittar du under Anvisningar för ansökan.

Partnernätverk

Aalto-universitetet ingår i många internationella partnernätverk, som erbjuder utbytesmöjligheter för studerande.

 Erasmus+

Utbyte inom Europa (bortsett från Norden och Schweiz) sker i allmänhet via Erasmus+.

Ett Erasmus-avtal gäller vanligtvis ett specifikt utbildningsområde. Aalto-universitetets tekniska högskolor har också gemensamma Erasmus-destinationer som innefattar många eller alla tekniska områden vid partneruniversitetet.

En studerande som åker på Erasmus-utbyte förbinder sig till att följa de regler som gäller för utbyte inom Erasmus-programmet, utöver de principer som fastställts vid den egna högskolan. En studerande som beviljas Erasmus-stipendium ska lämna in de dokument och sköta de förpliktelser som gäller Erasmus-utbytet, t.ex. OLS-språktestet och kommissionens Participant Report-enkät.

Mer information om Erasmus-studerandes skyldigheter hittar du på sidorna Före utbytet och Efter utbytet.

Erasmus+-guide för utbytesstudenter

 Erasmus+ Global Mobility

Erasmus+ Global Mobility (GM) stöder mobilitet för både studerande och personal mellan europeiska och icke-europeiska högskolor. Aalto-universitetet ansöker om GM-finansiering (för samarbetsperioder på 16 eller 24 månader) som möjliggör stipendier för både inkommande och utresande utbytesstudenter. För Global Mobility-utbyte gäller principerna för utbyte inom Erasmus+ (Erasmus Charter For Higher Education (ECHE)), bilaterala avtal mellan partneruniversiteten och bland annat stipendieavtal och studieplaner.

Global Mobility omfattar följande:

 • Alla utbildningsnivåer (kortvarigt utbyte, kandidatnivå, magisternivå, forskarnivå, nyutexaminerade)
 • Alla utbildningsområden
 • Utbytesstudier utomlands som varar 3–12 månader
 • Praktik utomlands som varar 2–12 månader (2016 partner)
 • Högst 12 månader per examen
 • För personal: lärarutbyte som varar mellan 5 dagar och 2 månader

Global Mobility Destinations in 2017-18


Ansökan om Global Mobility-utbyte (utresande studerande)
Studerande som är intresserade av att åka på GM-utbyte söker till destinationer som erbjuds inom ramen för Erasmus+ Global Mobility på den elektroniska ansökningsblanketten i samband med de normala ansökningstiderna. Se anvisningarna för ansökan.
Kontaktuppgifter enligt destination:

Erasmus+ Global Mobility-stipendium för utresande utbytesstudenter

 • För GM-destinationer beviljas i allmänhet högre stipendiesummor än för destinationer inom Europa. Den slutliga summan bestäms utgående från landet och längden på utbytet.
 • För en del länder finns det finansiering enbart för inkommande studerande och personal och för andra länder enbart för utresande studerande och personal. I den mån det är möjligt fördelas stipendierna jämnt mellan utbytesuniversiteten. Summorna beror på mängden ansökningar och deras kvalitet.
 • Om antalet sökande till GM-destinationer är fler än antalet GM-stipendier rangordnas de sökande utgående från fastställda kriterier. Faktorer som kan beaktas är studieframgång (jämförelsetal), motivation, språkkunskaper och studieplanen. Den studerande behöver inte särskilt ansöka om GM-finansiering. Aalto-universitetets högskolor beslutar om utbytesplatser och stipendier i anslutning till ansökan om utbyte. Studerande som inte beviljas GM-finansiering kan beviljas stipendium för destinationen i fråga från Aalto-universitetet.

GM-stipendiet för 2017-2018 består av ett månatligt stipendium och ett resebidrag.

 • Den månatliga stipendiesumman för utresande studerande  är 650 euro/månad (30 dagar, den slutliga summan beror på antalet dagar som utbytet varar, vilket fastställs av utbytesuniversitetet)
 • Resebidragets storlek beror på avståndet till destinationen:
 • Försäkring: Det är på den studerandes ansvar att skaffa de försäkringar som behövs för utlandsvistelsen. Aalto-universitetet står inte för försäkringskostnader.
 • Utbetalning av stipendiet: Stipendiet betalas i två rater: ungefär 80 % av stipendiet betalas före utbytet eller då utbytet inleds och 20 % efter utbytet, då den studerande har lämnat in de dokument som krävs. Participant Report (EU Feedback Survey) ska fyllas i senast 15 dagar efter slutdatumet för utbytet.

Erasmus+ Global Mobility: dokument

Inkommande och utresande studerande (alla utbildningsnivåer)

1.    Erasmus student charter

2.    Stipendieavtal (begär av utbyteskoordinatorn)

Använd Learning agreement-blanketten när du gör din studieplan. Mer information får du av utbyteskoordinatorn vid din högskola.

Inkommande och utresande personal

1.    Mobility Agreement

2.    Stipendieavtal (uppdateras)

 Nordplus/Nordtek

Nordplus är ett samarbetsprogram inom Nordiska ministerrådet som omfattar universitet i både de nordiska och de baltiska länderna. Nordtek är ett nätverk för rektorer och dekaner vid de tekniska universiteten i Norden.

Nordplus och Nordtek erbjuder även utbytesstipendier. För dessa stipendier gäller samma sak som för Erasmus+-stipendier: Aalto kompletterar Nordtek/Nordplus-stipendiet om det är mindre än Aaltos eget utbytesstipendium. Studerande som åker på utbyte behöver inte särskilt ansöka om Nordtek/Nordplus-stipendium (bortsett från studerande vid ARTS). Utbyteskoordinatorn kontaktar de studerande som beviljats Nordtek/Nordplus-stipendium efter att ansökningsomgången är avslutad.

Nätverket Nordic Five Tech omfattar ledande tekniska universitet i Norden. I anslutning till nätverket erbjuds bl.a. ett flertal gemensamma program på magisternivå. De universitet som ingår i Nordic Five Tech utgör goda utbytesdestinationer för studerande inom det tekniska området.

 FIRST

FIRST-programmet (Finnish-Russian Student and Teacher Exchange) främjar samarbete mellan högskolor i Finland och Ryssland. Programmet stödjer student- och lärarutbyte samt gemensamma intensivkurser.

Inom ramen för FIRST-programmet bildar högskolorna nätverk som kan beviljas stipendier. Aalto-universitetet kompletterar ett FIRST-stipendium om det är mindre än Aaltos utbytesstipendium. Studerande som åker på utbyte behöver inte särskilt ansöka om FIRST-stipendium (bortsett från studerande vid ARTS). Utbyteskoordinatorn kontaktar de studerande som beviljats FIRST-stipendium efter att ansökningsomgången är avslutad.

 CLUSTER (CHEM, ELEC, ENG ja SCI)

CLUSTER  är ett nätverk för de främsta tekniska universiteten i Europa. Aalto är med i ett flertal Cluster Dual Master-program som leder till gemensam examen och som inkluderar en utlandsvistelse.

Studerande vid Aalto kan åka på utbyte till ett CLUSTER-universitet via Nordtek eller Erasmus+.

  Magalhães (CHEM, ELEC, ENG och SCI)

Nätverket Magalhães sammanför tekniska universitet i Europa, Latinamerika och Karibien. Syftet med nätverket är att stödja utbyte mellan de universitet som ingår i nätverket. Aalto-universitetets tekniska högskolor har ingått bilaterala utbytesavtal med en del av de universitet som ingår i nätverket.