Aalto-universitetet tar i bruk nya Sisu-studieregistersystemet 9.8.2021. Detta innebär avbrott i systemen (Oodi och Sisu) 31.7-8.8.2021. Därför är det är viktigt att du anmäler dig senast onsdag 28.7.2021 så att man hinner överföra dina uppgifter till Aaltos datasystem innan avbrottet.


Suomeksi | In English


Minneslista för nya kandidatstuderande

Ta emot din studieplats och anmäl dig till universitetet så fort du fått positivt besked om antagningen. Efter det kan du genast ansöka om studentbostad och studiestöd. Ifall du är tidigt ute kan du undvika köer och långa väntetider.

1. Ta emot din studieplats!

Högskolorna publicerar antagningsresultaten vid olika tidpunkter i den första gemensamma ansökan på våren. Eftersom ansökningsönskemålen inte sätts i prioritetsordning i den första gemensamma ansökan, kan du godkännas till flera ansökningsönskemål. Du kan få information om att du har fått en studieplats innan resultaten för dina övriga ansökningsönskemål är klara. Antagningsresultaten i gemensam ansökan till högskolor ska publiceras senast 4.6.2021 för den första gemensamma ansökan på våren 2021.

Antagningsresultaten i gemensam ansökan till högskolor ska publiceras den andra gemensamma ansökan på våren 2021 senast 31.5.2021 för betygsantagningar och senast 9.7.2021 för övriga antagningar.

Efter att samtliga antagningsresultat har publicerats, får du i din e-post ett meddelande med en personlig länk till resultatbrevet. I brevet ingår information om din antagningsframgång för alla dina ansökningsönskemål och eventuella reservplatser till utbildningarna. I resultatbrevet får du dessutom information om ditt poängantal och det lägsta antalet poäng som räckt till för godkännande till utbildningen. Du hittar motsvarande antagningsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo. Du kan se ditt antagningsresultat i Min Studieinfo oberoende av att antagningsresultaten blir klara vid olika tidpunkter och hur du prioriterat dina ansökningsönskemål. I tjänsten kan du följa med hur antagningsresultatet framskrider.

Anvisningar om mottagandet av studieplatsen finns i Studieinfo.

Aalto-universitetet skickar inte något separat antagningsbrev per post till dem som blivit antagna, utan informerar per e-post. Du ska alltså aktivt följa med Min Studieinfo-tjänsten och din e-post.

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen

 Tilläggsinformation om bestämmelsen för en studieplats

Enligt bestämmelsen för en studieplats (universitetslagen 558/2009) kan en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Bestämmelsen gäller för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamina som beviljas av universitet samt yrkeshögskoleexamina. Höstterminen inleds 1.8. och avslutas 31.12., vårterminen inleds 1.1 och avslutas 31.7. En andra studieplats från en utbildning som inleds samma termin kan inte tas emot heller i det fallet att man skulle flytta starten av eller avbryta sina studier. Överväga alltså noggrant vilken plats du tar emot ifall du har fått flera erbjudanden!

Om du redan har en studieplats i Aalto-universitetet och tar emot en ny studieplats

 Tilläggsinformation om flera studierätter i Aalto-universitetet

En studerande vid Aalto-universitetet kan ha en studierätt som leder till samma examen. Om en studerande tar emot en ny studieplats som leder till samma examen (t.ex. diplomingenjörsexamen inom teknik) mister studenten sin förra studierätt.

Läsårsavgifterna och stipendierna

 Tilläggsinformation av läsårsavgifter ocg stipendierna

Om  skyldighet att betala läsårsavgift och eventuell betalningslättnad från läsårsavgiften meddelas  i antagningsbrevet.

Läsårsavgifterna gäller inte de finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogrammen.

Mer information av läsårsavgifter finns här. (på engelska)

2. Anmäl dig till universitetet senast 28.7.2021

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. För nya studerande gäller det att anmäla sig senast 28.7.2021 för att studierna ska komma igång smidigt.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 10.9.2021) går du miste om din studierätt.

Närvaroanmälan

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Om du inte kan ta emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo och/eller anmäla dig som närvarande i OILI, kan du ta kontakt med din högskola eller skicka e-post till adressen studerandeservice@aalto.fi.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 28.7.2021, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Frånvaroanmälan

Under det första läsåret kan du anmäla dig som frånvarande endast på sådana grunder som anges i universitetslagen (39 §), d.v.s. om du:

  • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),
  • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller
  • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.
 Tilläggsinformation om att göra frånvaroanmälan

Anmäla dig som frånvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och Lämna in dokumenten som beskriver grunden till frånvaron till Aalto-universitetets studerandeservice:

Om du har för avsikt att fullgöra militär- eller civiltjänst, lämna in dokumenten som beskriver grunden till frånvaron till studerandeservicen (studerandeservice@aalto.fi). Rubricera ditt meddelande tydligt: ”Ny studerandes frånvaroanmälan, bilagor / [ditt namn], [ditt ansökningsalternativ/program]”

Om du är frånvarande på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller din egen sjukdom eller skada, lämna in dokumenten som beskriver grunden till frånvaron till studerandeservicen som en skyddad e-post till confidential@aalto.fi. Rubricera ditt meddelande tydligt: ”Ny studerandes frånvaroanmälan, bilagor / [ditt namn], [ditt ansökningsalternativ/program]”. Se närmare anvisningar om hur du skickar skyddad e-post.

Lämna in dokumenten så snart som möjligt, senast 28.7.2021, så att din frånvaroanmälan hinner behandlas innan anmälningstiden går ut.

Varaktighet av frånvarande

Om du har en lagenlig orsak att anmäla dig som frånvarande under det första läsåret och denna orsak infaller under tiden 1.8.2021 - 31.7.2022 kan du, om du så önskar, anmäla dig som frånvarande för hela läsåret. Kom dock ihåg att frånvaron kan inverka på den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Se närmare information om frånvarons inverkan på studietiden.

  • Om du har anmält dig som frånvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande endast under höstterminen 2020, ska du ändra din anmälan för vårterminen 2021 till närvaro under vårens anmälningstid 29.11.2021 - 7.1.2022. Detta gör du vid studerandeservicen vid din högskola. För detta behöver du ett kvitto på att du har betalat studentkårens (AUS) medlemsavgift för vårterminen.

Värnplikt, civiltjänstgöring eller annan långvarig frånvaro

 Tilläggsinformation

Om du har fått studieplats tidigare än 2020, ta själv kontakt med studerandeservicen i din högskola för att få information om studiestarten.

Nya studerande som fått studieplats år 2020

Under sommarens lopp får du per e-post information från din högskola om studiestarten. Anvisningarna på denna webbplats gäller dig med undantag av anvisningarna om mottagandet av studieplatsen och läsårsanmälan, som du gör på WebOodi, inte på Studieinfos OILI-tjänst. Till detta behöver du ett Aalto-användarnamn (se aktiveringsanvisningarna nedan).

Följ alltså med din Aalto-e-post! Om du inte ännu har aktiverat ditt Aalto användarkonto, ska du göra det så snart som möjligt.


Nya studerande som antagits år 2021

Om du kommer att vara frånvarande under det första studieåret, ska du ta emot din studieplats och lämna in en frånvaroanmälan (se anvisningar under punkten Frånvaroanmälan).

  • Om du är frånvarande endast under höstterminen, ska du senast i november ta kontakt med din egen högskola för att säkerställa en smidig start på studierna i januari. Se också sidan Studiestarten i januari.
  • Om du är borta hela läsåret ska du följa med denna webbplats under sommaren 2022 för att få aktuell information om studiestarten läsåret 2022 - 2023.
  • Om du är frånvarande under vårterminen, ska du i november ta kontakt med din egen högskola för att säkerställa att du efter frånvaron kan smidigt återkomma till studierna läsåret 2022 - 2023.

I Aalto-universitetet ordnas en introduktion även i januari. Studierna har ordnats så att det är möjligt att inleda studierna även då. Högskolorna rekommenderar dock att studierna inleds i september, om det bara är möjligt.

 Studietid

 Tilläggsinformation

Studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron. Se närmare information om tillåten studietid.

3. Sök studentbostad

Det kan löna sig att börja leta efter en bostad genast du fått en studieplats. Studentbostäder i huvudstadsregionen kan bland annat sökas hos Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Aalto-universitetets studentkår AUS. Eftersom HOAS och AUS inte kan erbjuda bostäder åt alla lönar det sig att söka bostäder även på annat håll, t.ex. på den privata hyresmarknader.

4. Sök studiestöd och allmänt bostadsbidrag

De flesta studerande finansierar studierna med hjälp av studiestöd. Närmare uppgifter om studiestödet och allmänna bostadsbidraget hittar du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats. Studiestöd och det allmänna bostadsbidraget bör gälla så snart studieplats bekräftas eftersom behandlingen kan blir överbelastad under hösten. Tillämpning av två bidrag är det mest praktiskt att göra på FPA:s webbtjänst. Mer info https://www.kela.fi/web/sv/studerande

Vuxenutbildningsstöd beviljas av Utbildningsfonden åt vuxenstuderande som uppfyller vissa specifika krav och som har varit med i arbetslivet. I vissa fall kan vuxenstuderande även studera med arbetslöshetsförmån – tilläggsinformation på arbets- och näringsbyråns webbplats.

5. Aktivera ditt Aalto användarkonto

Du behöver ett Aalto användarnamn och lösenord, dvs. ett Aalto användarkonto, för att kunna logga in till alla Aalto tjänster. När du har aktiverat ditt konto får du bl.a. tillgång till Aalto e-posten, som är den kontaktkanal som universitetet använder i första hand och som du förutsätts följa med. Du kan aktivera ditt Aalto användarkonto efter att du har anmält dig.

Aktivera alltså ditt konto genast det är möjligt. Du kan aktivera användarkontot på adressen salasana.aalto.fi med dina nätbankskoder eller med ditt HRT-kort. Om du inte har stark identifiering, (t.ex. nätbankskoder, mobilcertifikat) kommer du att få en aktiveringslänk till din epost. följ med informationen på aalto.fi -sidorna.

Om det inte går att aktivera kontot elektroniskt, kan du aktivera det på Aalto universitetets IT-servicen. Ta då med ett officiellt identitetsbevis.

6. Skaffa studiekort

Studiekortet är ett intyg på att du är studerande. Att visa upp ett studiekort är det enklaste sättet att få studentrabatter t.ex. på studentrestauranger och i trafikmedel. Tilläggsinformation om studiekortet finns på AUS webbplats. När du anmält dig närvarande kan du ladda ett elektroniskt studiekort på din mobil. Kortet duger bl.a. till HRT och till att bevisa studerandestatus i studentrestauranger.

7. Betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande senast 30.9.2021

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande ska betalas till FPA. Om du anmäler dig som närvarande för vårterminen senast 30.9 ska du betala hälsovårdsavgiften till FPA senast 30.9. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.  

8. Nästa steg: förbered dig till studiestarten

Studiestarten går smidigt om du redan under sommaren sätter dig in i studiernas innehåll, praktiska frågor och reserverar tid för introduktionen.

Efter att du har aktiverat ditt IT-lösenord (Aalto användarkonto) kan du avlägga Förhandsintroduktionen i MyCourses inom augusti. Det tar ca 3-4 timmar.

Tilläggsinformation finns på sidorna Studiestarten.