Suomeksi | In English


Minneslista för nya magisterstuderande

Ta emot din studieplats och anmäl dig till universitetet så fort du fått positivt besked om antagningen. Efter det kan du genast ansöka om studentbostad och studiestöd. Ifall du är tidigt ute kan du undvika köer och långa väntetider.

1. Ta emot din studieplats senast 31.5.2019 kl. 15:00!

Resultaten från studerandeurvalet publiceras 27.3.2019. Ett e-postmeddelande skickas åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats. Du kan också få information om antagningsbeslutet genom att logga in i det elektroniska ansökningssystemet. Ett officiellt antagningsbrev skickas via e-post till de antagna genast då beslutet är fattat. Läs och följ instruktionerna noggrant.

Du kan ta emot din studieplats elektroniskt på Studieinfo https://studieinfo.fi/wp/sv/ genom att följa anvisningarna där. Du kan logga in i tjänsten Studieinfo via länken ”Logga in”. Du behöver bankkoder för att logga in. Om det inte lyckas att ta emot studieplatsen i Studieinfo ska du ta kontakt med lärandetjänsterna i din egen högskola (kontaktuppgifterna finns i brevet vid antagninsgsbrev)

Ta emot din studieplats så fort som möjligt efter att du fått antagningsbeslutet, senast 31.5.2019 kl 15.00. Du mister din studieplats om du inte tar emot den. När du tagit emot din studieplats registreras det i Aaltos söksystem där du kan kontrollera det senast följande dag. 

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen

 Tilläggsinformation om bestämmelsen för en studieplats

Enligt bestämmelsen för en studieplats (universitetslagen 558/2009) kan en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Bestämmelsen gäller för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamina som beviljas av universitet samt yrkeshögskoleexamina. Höstterminen inleds 1.8 och avslutas 31.12, vårterminen inleds 1.1 och avslutas 31.7. En andra studieplats från en utbildning som inleds samma termin kan inte tas emot heller i det fallet att man skulle flytta starten av eller avbryta sina studier. Överväg alltså noggrant vilken plats du tar emot ifall du har fått flera erbjudanden!

Om du redan har en studieplats i Aalto-universitetet och tar emot en ny studieplats

 Tilläggsinformation om flera studierätter i Aalto-universitetet

En studerande inom områdena för ekonomi och teknik vid Aalto-universitetet kan på samma gång ha högst en studierätt som leder till samma examen. Om en studerande tar emot en ny studieplats som leder till samma examen (t.ex. diplomingenjörsexamen inom teknik) mister studenten sin förra studierätt. Denna begränsning gäller inte för området konst inom Aalto-universitetet.

Läsårsavgifterna och stipendierna

 Tilläggsinformation av läsårsavgifter ocg stipendierna

Om skyldighet att betala läsårsavgift och eventuell betalningslättnad från läsårsavgiften meddelas  i antagningsbrevet. Läsårsavgifterna gäller inte de finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogrammen. Mer information om läsårsavgifter finns här.

2. Anmäl dig till universitetet senast 30.7.2019

Anmäl dig som närvarande eller frånvarande 2.5.-30.7.2019. Alla studerande ska för varje termin anmäla sig som antingen närvarande eller frånvarande. För nya studerande gäller det att anmäla sig senast 30.7. för att studierna ska komma igång smidigt. Innan du har anmält dig som närvarande kan du inte använda några tjänster vid Aalto, få något studentnummer eller anmäla dig till kurser. Om du försummar att anmäla dig enligt anvisningarna som när- eller frånvarande under anmälningstiden, 2.5-6.9.2019, går du miste om din studierätt.

Närvaroanmälan

 Tilläggsinformation om att göra närvaroanmälan

När du tagit emot din studieplats kan du i Studieinfos OILI-tjänsten opintopolku.fi/oili göra närvaroanmälan till Aalto-universitetet och betala medlemsavgiften till Aalto-universitetets Studentkår (AUS). Om du vill bli medlem i en organisation för studerande inom ditt eget område (ett gille eller en ämnesförening) ska du betala föreningsavgiften samtidigt. Det lönar sig att anmäla sig så snart som möjligt, senast 30.7.2019, för att du ska hinna med i tid till introduktionsevenemangen och tutor-grupperna.

Elektronisk anmälan är möjlig fram till 30.7.2019. Följ därefter anvisningarna nedan.

Om du inte kan anmäla dig elektroniskt kan du leverera kvittot på betald medlemsavgift (AUS) till din högskola (betalning med allmän referens). Betalarens namn och arkiveringsnumret ska synas på kvittot. Kvitto utan namn eller referens godkänns inte.

Frånvaroanmälan

 Tilläggsinformation om att göra frånvaroanmälan

Du kan anmäla dig frånvarande under det första studieåret 2019–2020 endast av sådana orsaker som nämns i universitetslagen (39 §):

  • du ska fullgöra tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995);
  • du är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig; eller
  • du kan på grund av sjukdom eller skada inte inleda dina studier

Varaktighet av frånvarande

Om du kommer att vara frånvarande av grundad anledning under tidsintervallen 1.8.2019–31.7.2020, kan du om du vill anmäla dig frånvarande för hela läsåret. Om den lagstadgade orsaken till frånvaron gäller endast den ena terminen, förbrukas dina frånvaroterminer  under den andra terminen 

En frånvaroanmälan ska lämnas in senast 30.7.2019 till studerandeservicen på din egen högskola för att din ansökan ska kunna behandlas i tid innan den officiella anmälningstiden går ut. Närmare anvisningar finns på den ifyllbara frånvaroblanketten (pdf) .

  • Ifall du vill vara frånvarande endast under höstterminen bör du ändra din anmälan för vårterminen till närvarande under vårens anmälningstid 25.11.2019-10.1.2020 på den egna högskolans servicepunkt. För detta behöver du betalningskvitto på betalning av studentkårsavgiften för vårterminen (betalning med studentkårens allmänna referensnummer)
  • Ifall du vill vara frånvarande under vårterminen bör du ändra din anmälan för vårterminen till frånvarande under vårens anmälningstid 25.11.2019-10.1.2020 genom att lämna in frånvaroblankett med bilagor till den egna högskolans servicepunkt. Du kan anhålla om återbördande av studenkårsavgift av studentkåren.

Värnplikt, civiltjänstgöring eller annan långvarig frånvaro

 Tilläggsinformation

Nya studerande som fått studieplats år 2018 eller tidigare

Anvisningarna på denna webbplats gäller dig med undantag av anvisningarna om mottagandet av studieplatsen. Läsårsanmälan görs på WebOodi, inte på Studieinfos OILI-tjänst. Till detta behöver du ett Aalto-användarnamn (se aktiveringsanvisningarna nedan).

Du kan också själv ta kontakt med studerandeservicen i din högskola för att få information om studiestarten

Följ alltså med din Aalto-e-post! Om du inte ännu har aktiverat ditt Aalto användarkonto, ska du göra det så fort som möjligt.

Nya studerande som antagits år 2019

Om du kommer att vara frånvarande under det första studieåret, ska du ta emot din studieplats och lämna in en frånvaroanmälan inklusive bilagor till din egen högskola i enlighet med anvisningarna ovan.  Observera att endast vissa bestämda orsaker ger dig rätt att vara frånvarande.

  • Om du är frånvarande endast under höstterminen, ska du senast i november ta kontakt med din egen högskola för att säkerställa en smidig start på studierna i januari. 
  • Om du är borta hela läsåret ska du följa med denna webbplats under sommaren 2020 för att få aktuell information om studiestarten läsåret 2020–2021.
  • Om du frånvarande under vårterminen, ska du i november ta kontakt med din egen högskola för att säkerställa att du efter frånvaron kan smidigt återkomma till studierna läsåret 2020–2021.

Studietid

 Tilläggsinformation

Din studietid är begränsad till fyra läsår (anmäld som närvarande), ifall du avlägger magisterexamen vid Aalto. Under studietiden kan du även vara frånvarande under några terminer utan att din studietid förbrukas. 

 Du kan anmäla dig frånvarande under det första studieåret endast av ovannämd sådana orsaker. I fortsättningen rekommenderas det att anmäla sig som frånvarande om man inte ska studera. Tilläggsinformation finns på din programmets Into-sidor och kan fås från studerandeservicen.

3. Sökte du till magisterstudier med en ofullbordad examen? Lämna in en bestyrkt kopia av examensbetyget senast 7.8.2019 kl. 15.00.

En studerande som har antagits på basis av en ofullbordad examen ska utexamineras senast 31.7.2019 och lämna in en bestyrkt kopia av examensbetyget snarast möjligt, dock senast 7.8.2019 kl. 15.00. Anvisningar som gäller bestyrkande hittar du på Ansökningssidorna > ditt eget utbildningsområde > Ansökan och dess bilagor. Kopior som inte är bestyrkta godkänns inte.

Kontrollera att du följer de anvisningar som gäller för ditt utbildningsområde och att du lämnar in dina dokument till Ansökningsservicen enligt ditt utbildningsområde. Om du inte utexamineras eller lämnar in examensbetyget inom utsatt tid upphävs den villkorligt beviljade studierätten.

4. Sök studentbostad

Det kan löna sig att börja leta efter en bostad genast du fått en studieplats. Studentbostäder i huvudstadsregionen kan bland annat sökas hos Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Aalto-universitetets studentkår AUS. Eftersom HOAS och AUS inte kan erbjuda bostäder åt alla lönar det sig att söka bostäder även på annat håll, t.ex. på den privata hyresmarknader.

5. Sök studiestöd och allmänt bostadsbidrag

De flesta studerande finansierar studierna med hjälp av studiestöd. Närmare uppgifter om studiestödet och almänna bostadsbidrag hittar du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats. Studiestöd och det allmänna bostadsbidraget bör gälla så snart studieplats bekräftas eftersom behandlingen kan blir överbelastad under hösten. Tillämpning av två bidrag är det mest praktiskt att göra på FPA:s webbtjänst. Mer info http://www.kela.fi/web/sv.

Vuxenutbildningsstöd beviljas av Utbildningsfonden åt vuxenstuderande som uppfyller vissa specifika krav och som har varit med i arbetslivet. I vissa fall kan vuxenstuderande även studera med arbetslöshetsförmån – tilläggsinformation på arbets- och näringsbyråns webbplats.

6. Aktivera ditt Aalto användarkonto

Du kan aktivera ditt Aalto användarkonto efter att du har anmält dig för läsåret 2019-2020, men dock tidigast den 1. augusti. Om du har fått studieplats år 2018 eller tidigare, kan du aktivera ditt användarkonto genast.

Du behöver ett Aalto användarnamn och lösenord, dvs. ett Aalto användarkonto, för att kunna logga in till alla Aalto tjänster. När du har aktiverat ditt konto får du bl.a. tillgång till Aalto e-posten, som är den kontaktkanal som universitetet använder i första hand och som du förutsätts följa med. Aktivera alltså ditt konto genast det är möjligt. Du kan aktivera användarkontot på adressen salasana.aalto.fi med dina nätbankskoder eller med ditt HRT-kort. Om du inte har stark identifiering, (t.ex. nätbankskoder, mobilcertifikat) kommer du att få en aktiveringslänk till din epost 1.8 följ med informationen på aalto.fi sidorna.

Om det inte går att aktivera kontot elektroniskt, kan du aktivera det på Aalto universitetets IT-servicen. Ta då med ett officiellt identitetsbevis.

7. Skaffa studiekort

Studiekortet är ett intyg på att du är studerande. Att visa upp ett studiekort är det enklaste sättet att få studentrabatter t.ex. på studentrestauranger och i trafikmedel. Tilläggsinformation om studiekortet finns på AUS webbplats. När du anmält dig närvarande kan du ladda ett elektroniskt studiekort på din mobil. Kortet duger bl.a. till HRT och till att bevisa studerandestatus i studentrestauranger.

Lägg märke till att rätten till studerandeförmånerna börjar först efter att du anmält dig närvarande, tidigast 1.8.2019.

8. Nästa steg: förbereda dig till studiestarten

Studiestarten går smidigt om du redan under sommaren sätter dig in i studiernas innehåll, praktiska frågor och reserverar tid för introduktionen. Tilläggsinformation finns på sidorna Studiestarten.