Suomeksi | In English

Aalto-universitetet tar i bruk nya Sisu-studieregistersystemet 9.8.2021. Detta innebär avbrott i systemen (Oodi och Sisu) 31.7-8.8.2021. Därför är det är viktigt att du anmäler dig senast onsdag 28.7.2021 så att man hinner överföra dina uppgifter till Aaltos datasystem innan avbrottet.

Covid-19

På grund av coronasituationen är alla studerandeservicepunkter stängda, men personalen kan nås via epost och telefon under kontorstider. Orienteringen ordnas huvudsakligen på distans, men evenemang med säkerhetsarrangemang kan ordnas på campus. Undervisningen på hösten börjar enligt den tidigare bestämda läsårskalendern, men detaljer gällande undervisningsarrangemang är inte ännu bestämda, och de meddelas så snart som möjligt. Aalto-universitetet gör sitt bästa för att säkerställa studerandes säkerhet, stöd och studieframgång under undantagstillstånd.Minneslista för nya magisterstuderande

Ta emot din studieplats och anmäl dig till universitetet så fort du fått positivt besked om antagningen. Efter det kan du genast ansöka om studentbostad och studiestöd. Ifall du är tidigt ute kan du undvika köer och långa väntetider.

1. Ta emot din studieplats senast 20.4.2021 kl. 15:00!

Resultaten från studerandeurvalet publiceras tidigast 22.3.2021. Ett e-postmeddelande skickas åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats. Du kan också få information om antagningsbeslutet genom att logga in i det elektroniska ansökningssystemet Studieinfo.fi. Ett officiellt antagningsbrev skickas via e-post till de antagna genast då beslutet är fattat. Läs och följ instruktionerna noggrant.

Du kan ta emot din studieplats elektroniskt på Studieinfo genom att följa anvisningarna där. Du kan logga in i tjänsten Studieinfo via länken ”Logga in”. Du behöver bankkoder för att logga in. Om det inte lyckas att ta emot studieplatsen i Studieinfo ska du ta kontakt med studerandeservice.

Ta emot din studieplats så fort som möjligt efter att du fått antagningsbeslutet, senast 20.4.2021 kl 15.00 (finsk tid). Du mister din studieplats om du inte tar emot den. När du tagit emot din studieplats, du kan kontrollera det på Studieinfo.

Anmälan om mottagande av studieplats är bindande och kan inte ändras efteråt.

Anmäl i studieinfo.fi också ifall du inte tar emot din studieplats. Detta är viktigt för att den studieplatsen kan erbjudas åt en sökande på reservplats så snart som möjligt.

Sökande på reservplats

 Tilläggsinformation om reservplats

Sökande på reservplats får information om sitt reservplatsnummer i samband med att resultaten av antagningen offentliggörs. Du kan följa med din antagningssituation i Studieinfo. Om en godkänd sökande inte tar emot sin studieplats inom tidsfristen den sökande som befinner sig på den första reservplatsen blir antagen i stället. Sista datum för antagning från reservplats är 10.6.2021.

Ifall du blir antagen från reservplats får du e-post till den adress som du har angett på ansökningsblanketten. Sista datum för att ta emot en erbjuden studieplats är 20.4.2021 eller 7 dagar från och med att studieplatsen erbjudits. Kontrollera din personliga tidsfrist för att ta emot studieplatsen i ditt antagningsbrev och följ anvisningarna ovan.

Anvisningar för sökande som har blivit erbjuden en studieplats i ett lägre ansökningsalternativ och som är på reservplats till deras högre ansökningsalternativ

Om du har sökt till två ansökningsalternativ och blev erbjuden en studieplats i ett lägre ansökningsalternativ och är på reservplats till ditt högre ansökningsalternativ, du kan villkorligt ta emot den studieplats som erbjuds och stanna i kön till en studieplats i högre ansökningsalternativ. Emottagandet av det lägre ansökningsalternativet blir bindande om du inte blir antagen till ett högre ansökningsalternativ. Om du blir antagen till ett högre ansökningsalternativ är emottagandet av den redan automatiskt bekräftat.

Om du har blivit antagen till ditt andra ansökningsalternativ och är på reservplats till ditt första ansökningsalternativ kan du ändra emottagandet av ditt andra ansökningsalternativ till bindande ifall det inte ännu har ändrats. Denna förändring kan inte annulleras. Det är inte möjligt att anmäla sig som närvarande före den villkorligt mottagna studieplatsen har ändrats till bindande.

Det är inte möjligt att annullera det villkorliga mottagandet av en studieplats.

Observera att stipendier är bundna till ansökningsalternativ. Om du har beviljat ett stipendium till ditt andra ansökningsalternativ förflyttas det inte till ditt första ansökningsalternativ. Du förlorar stipendiet om du blir antagen för ditt första ansökningsalternativ. Om du vill få stipendiet och starta studier i ditt andra ansökningsalternativ, motta studieplatsen bindande så snart som möjligt.

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen

 Tilläggsinformation om bestämmelsen för en studieplats

Enligt bestämmelsen för en studieplats (universitetslagen 558/2009) kan en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Bestämmelsen gäller för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamina som beviljas av universitet samt yrkeshögskoleexamina. Höstterminen inleds 1.8 och avslutas 31.12, vårterminen inleds 1.1 och avslutas 31.7. En andra studieplats från en utbildning som inleds samma termin kan inte tas emot heller i det fallet att man skulle flytta starten av eller avbryta sina studier. Överväg alltså noggrant vilken plats du tar emot ifall du har fått flera erbjudanden!

Om du redan har en studieplats i Aalto-universitetet och tar emot en ny studieplats

 Tilläggsinformation om flera studierätter i Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet en studerande kan ha en giltig studierätt för en specifik examen åt gången. Om en Aalto studerande tar emot en ny studieplats som leder till samma examen (t.ex. diplomingenjörsexamen) mister studenten sin förra studierätt.

Läsårsavgifterna och stipendierna

 Tilläggsinformation av läsårsavgifter ocg stipendierna

Om skyldighet att betala läsårsavgift och eventuell betalningslättnad från läsårsavgiften meddelas  i antagningsbrevet. Läsårsavgifterna gäller inte de finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogrammen. Mer information om läsårsavgifter finns här.

2. Lämna in bestyrkta bilagor senast 26.5.2021 kl. 15:00

De antagna sökande bör skicka bestyrkta pappersbilagor inom den angivna tidsfristen. Tidsfristen för bestyrkta bilagor för de sökande som har blivit antagna i mars och april är 26.5.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Tidsfristen för de sökande som har blivit antagna från reservplats i maj eller juni är 9.8.2021 kl. 15.00 (finsk tid).

Läs anvisningar noggrant: Bestyrkta bilagor efter antagningsresultatet

Också kontrollera landspecifika krav för bilagor som gäller för det landet där examen har avlagts. Det finns ett landspecifikt krav också för examen avlagd i Finland.

Tills bestyrkta bilagor har levererats är antagningen villkorlig. Den villkorliga studierätten kommer att upphävas ifall de bestyrkta pappersbilagorna eller de krävda landspecifika bilagorna inte lämnas in enligt krav och före tidsfristens slut till Aalto-universitetets ansökningsservice.

3. Anmäl dig till universitetet senast 28.7.2021

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Anmälningstiden börjar 3.5.2021 och för nya studerande gäller det att anmäla sig senast 28.7.2021 för att studierna ska komma igång smidigt.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 10.9.2021) går du miste om din studierätt.

Närvaroanmälan

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till Aalto-universitetets studentkår (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Anmälningstiden börjar 3.5.2021 och det är möjligt att anmäla sig elektroniskt fram till 28.7.2021. Om du inte kan anmäla dig elektroniskt ska du kontakta studerandeservice.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 28.7.2021, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Frånvaroanmälan

Under det första läsåret kan du anmäla dig som frånvarande endast på sådana grunder som anges i universitetslagen (39 §), d.v.s. om du:

 • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),
 • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller
 • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.
 Tilläggsinformation om att göra frånvaroanmälan

Anmäla dig som frånvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo. Bifoga ett intyg över orsaken till frånvaron.

Om du har för avsikt att fullgöra militär- eller civiltjänst, lämna in dokumenten som beskriver grunden till frånvaron till studerandeservicen (studerandeservice@aalto.fi). Rubricera ditt meddelande tydligt: ”Ny studerandes frånvaroanmälan, bilagor / [ditt namn], [ditt ansökningsalternativ/program]”

Om du är frånvarande på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller din egen sjukdom eller skada, lämna in dokumenten som beskriver grunden till frånvaron till studerandeservicen som en skyddad e-post till confidential@aalto.fi. Rubricera ditt meddelande tydligt: ”Ny studerandes frånvaroanmälan, bilagor / [ditt namn], [ditt ansökningsalternativ/program]”. Se närmare anvisningar om hur du skickar skyddad e-post.

Lämna in documenten så snart som möjligt, senast 28.7.2021, så att din ansökan hinner behandlas innan anmälningstiden går ut.

Varaktighet av frånvarande

Om du har en lagenlig orsak att anmäla dig som frånvarande under det första läsåret och denna orsak infaller under tiden 1.8.2021–31.7.2022 kan du, om du så önskar, anmäla dig som frånvarande för hela läsåret. Kom dock ihåg att frånvaron kan inverka på den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Se närmare information om frånvarons inverkan på studietiden.

 • Om du har anmält dig som frånvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande endast under höstterminen 2021, ska du ändra din anmälan för vårterminen 2022 till närvaro under vårens anmälningstid 29.11.2021 - 7.1.2022. Detta gör du eller pä OILI-tjänst eller vid studerandeservicen. För detta behöver du ett kvitto på att du har betalat studentkårens (AUS) medlemsavgift för vårterminen, du kan betala AUS medlemsavgift på OILI.
 • Om du har anmält dig som närvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande under vårterminen 2022, ska du ändra din anmälan för vårterminen till frånvaro under vårens anmälningstid 29.11.2021 - 7.1.2022. Detta gör du genom att lämna in dokumenten som beskriver grunden till frånvaron till studerandeservice (studerandeservice@aalto.fi) utan dröjsmål innan anmälningstiden går ut. Dokument som innehåller eventuella konfidentiella hälsouppgifter ska skickas till e-postadressen confidential@aalto.fi
  Rubricera ditt meddelande tydligt: ”Ny studerandes frånvaroanmälan, bilagor / [ditt namn], [ditt ansökningsalternativ/program]”
 • lämna in ansökan om att anmäla dig som frånvarande med tillhörande bilagor till studerandeservicen vid din högskola. Du kan ansöka om återbetalning av studentkårsavgiften för vårterminens del.

Värnplikt, civiltjänstgöring eller annan långvarig frånvaro

 Tilläggsinformation

Nya studerande som fått studieplats år 2020 eller tidigare

Anvisningarna på denna webbplats gäller dig med undantag av anvisningarna om mottagandet av studieplatsen. Läsårsanmälan görs på WebOodi eller på OILI-tjänst. Till detta behöver du ett Aalto-användarnamn (se aktiveringsanvisningarna nedan).

Följ alltså med din Aalto-e-post! Om du inte ännu har aktiverat ditt Aalto användarkonto, ska du göra det så snart som möjligt.

Du kan ta kontakt med studerandeservicen i din högskola för närmare information om studiestarten.

Nya studerande som antagits år 2021

Om du kommer att vara frånvarande under det första studieåret, ska du ta emot din studieplats och lämna in en frånvaroanmälan (se anvisningar under punkten Frånvaroanmälan).

 • Om du är frånvarande endast under höstterminen, ska du senast i november ta kontakt med din egen högskola för att säkerställa en smidig start på studierna i januari. 
 • Om du är borta hela läsåret ska du följa med denna webbplats under sommaren 2022 för att få aktuell information om studiestarten läsåret 2022–2023.
 • Om du är frånvarande under vårterminen, ska du i november ta kontakt med din egen högskola för att säkerställa att du efter frånvaron kan smidigt återkomma till studierna läsåret 2022–2023.

Studietid

 Tilläggsinformation

Studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron. Se närmare information om tillåten studietid.

4. Sökte du till magisterstudier med en ofullbordad examen? Lämna in en bestyrkt kopia av examensbetyget senast 9.8.2021 kl. 15.00.

En studerande som har antagits på basis av en ofullbordad examen ska utexamineras senast 31.7.2021. En studerande som blivit villkorligt antagen på basis av en ofullbordad examen ska lämna in en bestyrkt papperskopia av examensbetyget senast 9.8.2021 kl. 15.00 till Aalto-universitetets ansökningsservice.

Om du inte utexamineras eller lämnar in examensbetyget inom utsatt tid upphävs den villkorligt beviljade studierätten.

Läs anvisningar för Bestyrkta bilagor efter antagningsresultatet.

Också läs landspecifika krav för bilagor. Det finns ett landspecifikt krav också för examen avlagd i Finland.

5. Sök studentbostad

Det kan löna sig att börja leta efter en bostad genast du fått en studieplats. Studentbostäder i huvudstadsregionen kan bland annat sökas hos Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Aalto-universitetets studentkår AUS. Eftersom HOAS och AUS inte kan erbjuda bostäder åt alla lönar det sig att söka bostäder även på annat håll, t.ex. på den privata hyresmarknader.

6. Sök studiestöd och allmänt bostadsbidrag

De flesta studerande finansierar studierna med hjälp av studiestöd. Närmare uppgifter om studiestödet och almänna bostadsbidrag hittar du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats. Studiestöd och det allmänna bostadsbidraget bör gälla så snart studieplats bekräftas eftersom behandlingen kan blir överbelastad under hösten. Tillämpning av två bidrag är det mest praktiskt att göra på FPA:s webbtjänst. Mer info http://www.kela.fi/web/sv.

Vuxenutbildningsstöd beviljas av Utbildningsfonden åt vuxenstuderande som uppfyller vissa specifika krav och som har varit med i arbetslivet. I vissa fall kan vuxenstuderande även studera med arbetslöshetsförmån – tilläggsinformation på arbets- och näringsbyråns webbplats.

7. Aktivera ditt Aalto användarkonto

Du behöver ett Aalto användarnamn och lösenord, dvs. ett Aalto användarkonto, för att kunna logga in till alla Aalto tjänster. När du har aktiverat ditt konto får du bl.a. tillgång till Aalto e-posten, som är den kontaktkanal som universitetet använder i första hand och som du förutsätts följa med. Du kan aktivera ditt Aalto användarkonto efter att du har anmält dig.

Aktivera alltså ditt konto genast det är möjligt. Du kan aktivera användarkontot på adressen salasana.aalto.fi med dina nätbankskoder eller med ditt HRT-kort. Om du inte har stark identifiering, (t.ex. nätbankskoder, mobilcertifikat) kommer du att få en aktiveringslänk till din epost. följ med informationen på aalto.fi -sidorna.

Om det inte går att aktivera kontot elektroniskt, kan du aktivera det på Aalto universitetets IT-servicen. Ta då med ett officiellt identitetsbevis.

8. Skaffa studiekort

Studiekortet är ett intyg på att du är studerande. Att visa upp ett studiekort är det enklaste sättet att få studentrabatter t.ex. på studentrestauranger och i trafikmedel. Tilläggsinformation om studiekortet finns på AUS webbplats. När du anmält dig närvarande kan du ladda ett elektroniskt studiekort på din mobil. Kortet duger bl.a. till HRT och till att bevisa studerandestatus i studentrestauranger.

Lägg märke till att rätten till studerandeförmånerna börjar först efter att du anmält dig närvarande, tidigast 1.8.2021.

9. Betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande senast 30.9.2021

Universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betalar från och med januari 2021 en hälsovårdsavgift per termin till FPA. Rätt att anlita SHVS:s tjänster har studerande som har anmält sig som närvarande under terminen och som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen.

Du måste alltid betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande om du har rätt att anlita SHSV:s tjänster. Du kan inte bli befriad från att betala avgiften t.ex. för att du i stället för SHVS:s tjänster anlitar företagshälsovårdens tjänster eller för att du inte får studiestöd.

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan den ska betalas i MittFPA på eget initiativ. Läs anvisningen om hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig:  

 • För höstterminen är förfallodagen 30.9 om du närvaroanmäler dig senast då (nya studerande vid Aalto-universitetet). Om du närvaroanmäler dig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.
 • För vårterminen är förfallodagen 31.1 om du närvaroanmäler dig senast då. Om du närvaroanmäler dig 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

10. Nästa steg: förbered dig till studiestarten

Studiestarten går smidigt om du redan under sommaren sätter dig in i studiernas innehåll, praktiska frågor och reserverar tid för introduktionen.

Efter att du har aktiverat ditt IT-lösenord (Aalto användarkonto) kan du avlägga Förhandsintroduktionen i MyCourses inom augusti. Det tar ca 3-4 timmar.

Tilläggsinformation finns på sidorna Studiestarten.