Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opetus- ja kulttuuriministeriön KAPPAS!-hankkeessa arvioinnin kohteena ovat alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden geneeriset taidot. Geneerisillä taidoilla tarkoitetaan tässä arvioinnissa sellaisia yleisiä opiskelu- ja työelämätaitoja kutenGeneeriset taidot ovat yleistaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässäalasta riippumatta. Näitä taitoja voi oppia ja vahvistaa korkeakouluopintojen aikana. Testiin osallistuvilla opiskeiijoilla onkin nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta valmiuksistaan seuraavilla geneeristen taitojen osa-alueilla:

  • Analyyttinen päättely ja arviointi - miten opiskelija osaa identifioida vaihtoehtoisten perusteluiden heikkoudet ja vahvuudet sekä miten hän osaa erottaa luotettavat lähteet epäluotettavista
  • Ongelmanratkaisu - miten opiskelija osaa tunnistaa ongelmatilanteen ja ratkaista sen perustellusti
  • Argumentatiivinen kirjoittaminen - tekstin vakuuttavuus ja argumentaation eheys sekä miten loogisesti ja selkeästi vastaus on rakennettu
  • Oikeakielisyys

Tavoitteena on tutkia Saamansa palautteen perusteella opiskelija voi tunnistaa vahvuuksiaan ja sellaisia geneeristen taitojen osa-alueita, joita voi opintojen aikana edelleen kehittää ja kartuttaa.

Tutukimuksen tavoitteena on kartoittaa millä tasolla korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot ovat, miten ne kehittyvät korkeakouluopintojen aikana ja millaisia koulutusalakohtaisia eroja ja yhtäläisyyksiä opiskelijoiden geneerisissä taidoissa voidaan tunnistaa. Testiin kutsuttavien opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen testiin mahdollistaa tutkimustulosten hyödyntämisen oman yliopistomme opetuksen suunnittelutyössä ja opetuksen kehittämisessä sekä kansallisesti korkeakoulutuksen kehittämisessä.

Testiin kutsuttavien opiskelijoiden valinta

...

Testin instrumentti on Council for Aid to Educationin (CAE) kehittämäCLA+ International. Testi tehdään tietokoneluokassa ja se on kolmiosainen sisältäen osaamistehtävän, monivalintaosion ja taustatietokyselyn. Testin voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Aikaa testin tekemiseen kuluu noin 2 tuntia.

TuloksetArvioinnin

Opiskelijoiden henkilökohtaiset tulokset valmistuvat 2020 kesällä ja niistä julkaistaan kansallinen raportti. Yliopisto saa raportin omien opiskelijoidensa geneeristen taitojen tasosta sekä käyttöönsä oman datansa.

Opiskelijan tulokset

keväällä 2020. Oman testituloksensa lisäksi opiskelija saa tietää kuinka hyvin pärjäsi testissä suhteutettuna oman korkeakoulunsa Aalto-yliopiston muihin testiin osallistuneihin opiskelijoihin ja kaikkiin Suomessa testiin osallistuneihin opiskelijoihin. Lisäksi testissä hyvin menestyneet opiskelijat saavat palkinnoksi geneeristen taitojensa tasosta kertovan sähköisen diplomin (CLA+ badge). Diplomin voi liittää esimerkiksi ansioluetteloon.

Arvioinnin tulokset valmistuvat 2020 kesällä ja niistä julkaistaan kansallinen raportti. Yliopisto saa raportin omien opiskelijoidensa geneeristen taitojen tasosta sekä käyttöönsä oman datansa.


Hankkeen tietosuojailmoitus

...