Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Page properties
hiddentrue
Level

Bachelor

Language

Finnish

Available for

Students from University of Helsinki & University of Tampere

ThemeArt , Design and Architecturedesign knowledge building

Excerpt Include
aaltopankki:taulukkotyylit
aaltopankki:taulukkotyylit
nopaneltrue

Opiskelijavaihtoon perustuvat sivuaineopinnot

 


Opettajankoulutusyksikköjen välisten sopimusten mukaisesti voivat seuraavissa koulutuksissa olevat opiskelijat hakea opiskelijavaihtoon perustuen sivuaineopinto-oikeutta(60 op) Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan:

 


• käsityönopettajan koulutus/ Helsingin yliopisto, Helsinki

...

Hakeminen sivuaineopintoihin

 


Hakemukseen sisältyy

- hakulomake (Aalto ARTSin esitäytetty hakulomake) - hakemus ylimääräiseksi opiskelijaksi/opiskelijavaihtoon perustuvat sivuaineopinnot kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa

...

- työnäyteportfolio, jossa esittelet taiteellista ja taidepedagogista toimintaasi max. 2-3 esimerkin kautta haluamallasi tavalla. Portfolioon tulee sisällyttää tiivis CV hakijan taiteellisen ja taidepedagogisen historian pohjalta. Työnäyteportfolio toteutetaan printattuna pdf-tiedostona A4 koossa ja sen tulee olla laajuudeltaan enintään 4 sivua.

 


Hakuaika päättyy 20.4.2018

 


Hakemukset toimitetaan viimeistään 20.4.2018 oman koulutusyksikön yhdyshenkilölle, amanuenssille tai opintokoordinaattorille/opintosihteerille.

Valintakokeeseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kutsu valintakokeeseen lähetetään viimeistään 4.5.2018.

 


Valintakoe pidetään ti 22.5.2018 Aalto yliopiston Taiteen laitoksella.

...

Sivuaineopintojen taustaa ja opettajakelpoisuus

 


Peruskoulun ja lukion opettajakelpoisuus (A986/98) muodostuu ylemmästä korkea-koulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista (vähintään 60 op tai 95 op) ja opettajan pedagogisista opinnoista (väh. 60 op). Tämän perusteella asianomaiset yksiköt ovat sopineet opiskelijavaihdosta, joka mahdollistaa opetettavan aineen opintojen suorittamisen (60 op) toisessa opettajankoulutusohjelmassa. Maisterin tutkintoon sisältyvinä sivuaineopinnot antavat suoraan kelpoisuuden luokanopettajan/ kuvataiteen aineenopettajan / käsityön aineenopettajan tehtäviin peruskoulussa.


 

 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikat

...

Sivuaineopintojen aloittamiseen vaaditaan vähintään 90 op laajuiset opinnot omassa koulutusohjelmassa. 

 


Sivuaineopintoihin otettavien opiskelijoiden määrä perustuu opiskelijavaihtoon opettajankoulutusyksiköiden kesken. Opiskelupaikkoja on rajoitetusti. Opiskelijamäärät päätetään yksiköiden kesken opiskelijahaun ja valintakokeiden jälkeen. Opiskelija valinnan perusteista ja suorittamisesta päättää opinnoista vastaava taho.

 

 Opintojen suorittaminen

 


Sivuaineopintojen sisällöstä, laajuudesta, mahdollisista korvaavuuksista ja opintojen suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelyistä päättää opinnoista vastaava taho. Sivu-

aineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana.

 

 Lisätietoja

 


Antavat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitokselta

...