Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oppimisen ja opetuksen ohjausryhmän (LeSG) kesällä asettamassa työryhmässä (Flow of studies Task force I) selvitetään opetuksesta vastaavan vararehtori vararehtorin Petri Suomalan Suomala johdolla esteiden poistamista opintojen sujuvuudelta.

...

En arbetsgrupp (The Flow of Studies Task Force I), inrättad av Learning Steering Group (LeSG), arbetar under ledning av vice rektor vicerektor för undervisning Petri Suomala, med att undersöka och avlägsna hinder för smidigare studiemöjligheter.

...

Under ledning av dekanerna och prodekaner för utbildning , är syftet att enas t.ex. om undervisningsperiodernas antal eller implementeringen av periodsystemet, eventuell harmonisering av kursstorlekar och frågor gällande schemaläggningen av undervisningen.

Arbetsgruppens uppgift är att diskutera och schemalägga de behövliga strategiska riktlinjerna till och med före slutet av februari 2020. En mer detaljerad handlingsplan kommer sedan att utformas i en separat arbetsgrupp (Flow of Studies Task Force II), som inrättas av LeSG under våren 2020.

Mer information: Chef för lärande tjänster lärandetjänster Eija Zitting, chef för programledartjänster Johanna Söderholm samt högskolornas dekaner och prodekaner

...

Flow of studies – enabling fluent studying


The Aalto University wants seeks to promote student mobility between its Schools. The identified challenges are being addressed in a separate working group of schools. A new task force consisting of the school deans and vice deans for education has been set up to tackle the challenges involved.

 

A task force (The Flow of Studies Task Force I), set up by the Learning Steering Group (LeSG) and led by Vice President for Education Petri Suomala, is working on the examination of identifying obstacles to the smooth running progress of studies under the guidance of Vice President for Education Petri Suomala.

“Our ‘Our goal is to enable fluent studying across school boundaries and graduation within the target time frame. At the same time, while ensuring the well-being of students must be taken care of”wellbeing of students’, says Petri Suomala.

The An aim is to agree, under the leadership of the deans and the vice-deans responsible for education, is to agree, for example, on changing on changes to the number or implementation of teaching periods, harmonizing and on harmonisation of course sizes and teaching schedules.

The task is to discuss and schedule the related strategic guidelines are slated to be discussed by the end of February 2020. A more detailed implementation plan will be developed in a separate working group (Flow of Studies Task Force II), to be set up by LeSG in the spring of 2020.

More information: Head of Learning Services Eija Zitting, Manager Johanna Söderholm, School´s Deans and Vice Deans