Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt Include
aaltopankki:Rakennetyylit
aaltopankki:Rakennetyylit
nopaneltrue

Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteet

Tavoitteena on, että taiteen maisterin tutkinnon suorittaneella on

...

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman perusta

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman pohjakoulutusvaatimuksena on joko taiteen kandidaatin tutkinto kuvataidekasvatuksen pääaineessa tai soveltuva taide- tai kasvatusalan kandidaatintutkinto tai niitä vastaavat opinnot. Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen pääaineessa kandidaatintutkintoon valitulla opiskelijalla on oikeus jatkaa suoraan maisterintutkintoon. Muulla pohjakoulutuksella maisteriohjelmaan haetaan erillisen opiskelijavalinnan kautta (ks. erillinen maisteriohjelma, ns. muuntokoulutus).

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman osaamistavoitteet

Kuvataidekasvatuksen maisterintutkinnon opinnoissa opiskelija syventää taidepedagogista ja taiteellista ajatteluaan sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemustaan. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan taidepedagogista toimintaa erilaisten ihmisryhmien parissa, ottamalla huomioon yhteiskunnan ja elinympäristömme muutokset sekä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisen merkityksen. Hän perehtyy taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaan ja tunnistaa taiteellisen toiminnan sosiaalisen ja kulttuurisen muutospotentiaalin. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista sekä hyödyntämään kehittyvän teknologian, erilaisten oppimisympäristöjen ja monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia työssään.

...

Kuvataidekasvatuksessa suoritettu maisterintutkinto antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden erityisesti peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan tehtäviin sekä valmiudet toimia visuaalisen alan opetus-, ohjaus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä mm. koulutus-, kulttuuri- ja sosiaalialoilla sekä itsenäisenä palveluiden ja materiaalien tuottajana. Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004).  

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman koulutuksen sisältö

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta lähestytään pedagogisesta ja tutkimuksellisesta näkökulmasta. Opetukselle on luonteenomaista ajankohtaisten moni- ja poikkitieteellisten näkökulmien yhdistäminen taiteelliseen, pedagogiseen ja kokemusperäiseen tietoon ja yhteiskunnan ja elinympäristömme muutoksiin vaikuttamiseen.

...

Maisterin tutkinnon opettajan pedagogiset opinnot (35 op) sisältävät yleispedagogisia ja ainedidaktisia opintoja sekä opetusharjoittelujaksoja eri kouluasteilla ja muissa toimintaympäristöissä. Ne järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen sekä Taideyliopiston kanssa. Muussa yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot voidaan kokonaisuudessaan lukea hyväksi tutkintoon


Kuvataidekasvatuksen erillinen maisteriohjelma

Kuvataidekasvatuksen maisterikoulutukseen voi hakeutua myös maisterihaun kautta (ns. muuntokoulutus). Tällöin hakijalta edellytetään vähintään kandidaatin tutkinnon tasoista taiteellista tai pedagogista pohjakoulutusta sekä opetuskokemusta. Erillisessä maisteriohjelmassa tutkinto-opinnot (120 op) muodostuvat pääaineen aine- ja syventävistä opinnoista (85 op), sisältäen maisterin opinnäytteen (30 op), ja opettajan pedagogisia opintoja (35 op).

...