Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen tavoitteet

Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue

Valmistuakseen opiskelijan tulee saavuttaa opinnäytteelle asetetut tavoitteet. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen tavoitteena on, että

  • Opiskelija osoittaa opinnäytteessä oppineisuutensa maisteriohjelmansa alalla ja osoittaa pystyvänsä soveltamaan maisteriohjelmassa oppimiaan tietoja ja taitoja itsenäisesti;
  • Opiskelija osoittaa opinnäytteessä kykyä tutkivaan työskentelyyn taiteellisen, teoreettisen tai sovel-tavan tutkimuksellisen aiheen parissa ja osoittaa kykyä aineiston ja lähdemateriaalin tutkimuksellisen käytön hallintaan;
  • Opiskelija osoittaa opinnäytteessä hyvää viestintätaitoa oman alansa tehtäviin. 

Opinnäyte voi olla teoreettinen, taiteellinen tai soveltava tutkimus, taiteellinen työ tai yhdistelmä näistä. Opinnäyte voi sisältää produktio-osan. Produktio-osa voi olla alasta riippuen esimerkiksi suunnittelutyö, teos, näyttely tai projekti. Opinnäytteeseen liittyy aina myös kirjallinen osa. Jos työ koostuu suunnittelutyös-tä tai muusta produktio-osasta ja kirjallisesta osasta, opiskelija voi kertoa opinnäytteensä kirjallisessa osas-sa näkemyksenä, millä tavalla hän painottaa opinnäytteen eri osia. Opinnäyte arvioidaan kuitenkin aina ko-konaisuutena ja opinnäytteen arvioinnissa huomioidaan aina työn kaikki osat.

Opinnäytteen kirjallisen osan suositeltu laajuus on 25–70 tekstisivua (n. 50 000–140 000 merkkiä). Sopiva laajuus riippuu siitä, kuuluuko opinnäytteeseen produktio-osa ja kuinka laaja tämä produktio-osa on.


TAI.thesOpinnäytetyö30
ARTSa.matrKypsyysnäyte0

Lisätietoa opinnäytetyöstä: Lopputyön tekeminen