Ansökning till forskarutbildning

[Suomeksi] [In English]

Doktorsexamen

För att avlägga doktorsexamen bör den studerande:

1) avlägga antingen teknologie licentiatexamen eller teoretiska studier (40 eller 60 sp)

2) påvisa självständigt och kritiskt tänkande inom sitt forskningsområde och

3) sammanställa en doktorsavhandling och försvara den offentligt. Doktorsavhandlingen bör innehålla ny vetenskaplig information.

Syftet med forskarstudierna är att ge djupare vetenskaplig kunskap och insikt i vetenskapligt forskningsarbete och i praktisk tillämpning än högre högskoleexamen. Studier med inriktning på forskningsarbetet och på förmågan att tillämpa forskningsresultaten spelar en central roll i forskarutbildningen.

Studerande som vill inleda forskarstudier bör diskutera sina planer med professorn i det eventuella huvudämnet. Inför diskussionen är det bra att göra en preliminär studieplan som grund för en första resultatgivande diskussion med professorn. I detta skede granskas att den sökande uppfyller examensfordringarna samt att han/hon har de förutsättningar som krävs för forskarstudier. Samtidigt diskuterar man eventuella krav på förkunskaper.

Till doktorandprogrammet i produktionsekonomi kan man ansöka bara en gång per år, i slutet av april. Ansökan till doktorandprogrammen i högskolan för teknikvetenskaper är kontinuerlig. Ansökningarna behandlas av Forskarutbildningsråd. Sista inlämningsdagen för ansökningarna är 10 dagar före Forskarutbildningsråds möte.