Naiset ja tekniikka –mediateoskilpailu

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu julistaa kilpailun, jossa haetaan videota, animaatiota, peliä tai muuta mediateosta, joka tuo esille naisten osallistumisen, kyvyt ja roolimallin tekniikan tai luonnontieteiden aloilla.  Kilpailussa arvostetaan myös tekniikan alan yleisen houkuttelevuuden esittämistä ja tekniikan yhteistyötä talouden ja taiteen kanssa. Kilpailu on avoin kaikille.

Kilpailussa palkitaan kolme teosta. Voittaja saa 1000 euron apurahan, ja kaksi muuta 500 euron apurahat. Apurahat voidaan myös tarvittaessa jakaa toisin tai jättää kokonaan tai osittain jakamatta.

Kilpailutyöt toimitetaan viimeistään 31.1.2019. Samassa yhteydessä toimitetaan noin sivun mittainen teksti, jossa on kuvaus teoksesta, yhteyshenkilönä toimiva tekijä, teoksen muut tekijät, kuvaus kunkin tekijän osuudesta sekä kaikkien tekijöiden yhteystiedot. Teksti toimitetaan pdf-muodossa liitetiedostona osoitteeseen grants-elec@aalto.fi ja kilpailutyö tekijöiden sopivaksi katsomalla tavalla, esimerkiksi lähettämällä linkki pilvipalveluun. Osallistumalla tähän kilpailuun tekijät luovuttavat Aalto-yliopistolle oikeuden käyttää palkittuja töitä Aalto-yliopiston markkinoinnissa ilman eri korvausta.

Palkinnot jaetaan Marja-Terttu Tanttisen rahastosta, ja päätöksen palkinnon saajista tekee Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaani.

Lisätietoja antaa koordinaattori Antti Ojapelto, grants-elec@aalto.fi, 050 560 9741.

Kvinnor och teknik –mediaverktävling

Högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet förklarar en tävling, som besöker en video, animation, ett spel eller annat mediaverk, som uppvisar deltagande, kunskaper och rollmodell av kvinnor i teknik eller naturvetenskap. I tävlingen uppskattas även allmänt framförande av teknik som ett lockande område  och av teknikens samarbete med ekonomi och konst. Tävlingen är öppen för alla.

Tre verk kommer att belönas. Vinnaren får ett stipendium på 1000 euro, och de två andra får stipendier på 500 euro. Stipendierna kan i behov utdelas på annat sätt eller utdelas delvis eller inte alls.

Tävlingsverken ska lämnas in senast den 31.1.2019. I samband med detta ska en text på ca en sida med beskrivning om verket, information om kontaktperson och alla medarbetare och deras del i arbetet och deras kontaktuppgifter skickas in. Texten skickas som pdf till grants-elec@aalto.fi och verket på sätt som auktörerna ser passande, till exempel en länk till en molnservice. Auktörerna, genom att delta i tävlingen, ger Aalto-universitetet rätt att använda det belönade verket i marknadsföring av Aalto-universitetet.

Prisen ges ut ur Marja-Terttu Tanttinens fond och beslutet om pristagarna fattas              av dekanus för Högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet.

Mer information ger koordinator Antti Ojapelto, grants-elec@aalto.fi, 050 560 9741.

Women and Technology Media Work Contest

 Aalto University School of Electrical Engineering announces a contest, that looks for a video, animation, game, or other media work that brings up participation, skills and role model of women in technology or science. Also the

general attractiveness of technology and it’s co-operation with economy and arts are appreciated. The contest is open for everyone.

Three works are awarded prizes. The winner gets a grant of 1000 euros, and two others grants of 500 euros each. If deemed appropriate, grants can be divided differently, granted partially or not at all.

Works for the contest are to be submitted latest on January 31st, 2019. Together with the work is to be submitted a text, ca one page long, that describes the work, and has information of the contact person, other authors as well as each author’s contribution to the work and contact information. The text is sent in pdf-form by email to grants-elec@aalto.fi and the work in a way authors deem appropriate, for example a link to a cloud service. By taking part to this contest authors grant Aalto University right to use all prize winning works in marketing of Aalto University without further compensation.

Prizes are granted from Marja-Terttu Tanttinen’s fund and prize winners are decided by the dean of the Aalto University School of Electrical Engineering.

For more information contact coordinator Antti Ojapelto, grants-elec@aalto.fi, 050 560 9741.