Suomeksi

Dekanus delar ut stipendier för god studieframgång till studerande vid Högskolan för elektroteknik. Stipendiesumman är 500 euro. Stipendier har sedan läsåret 2016–2017 delat ut till studerande inom kandidatprogrammet i elektroteknik, och sedan läsåret 2018-2019 kriterier för beviljande av stipendium har utvidgats till att också omfatta studerande inom magisterprogrammet vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan belönar studerande för god studieframgång som ett led i strävan att utveckla kandidatprogrammet och undervisningen. Satsningen syns också i att kandidatprogrammet har förnyats på så sätt att studierna ska fungera smidigare. Därtill erbjuds de studerande akademisk handledning under hela kandidatprogrammets gång, samtidigt som vi systematiskt samlar in och utnyttjar respons.

Kriterier för beviljande av stipendium:

Stipendiet kan beviljas en studerande vid Högskolan för elektroteknik som uppfyller följande kriterier (1–3):

  1. Den studerande har under det läsår som ansökan avser genomfört minst 60 sp, av vilka minst 45 sp ingår eller kommer att ingå i teknologie kandidatexamen eller diplomingenjörsexamen i enlighet med den studerandes ISP.
  2. Den studerande uppfyller minst ett av följande kriterier (a–c)
    a)   Den studerande är kandidatstuderande vid Högskolan för elektroteknik och har vid utgången av det läsår som ansökan avser varit närvarande i kandidatprogrammet i elektroteknik eller något tidigare utbildningsprogram i sammanlagt högst 7 terminer.
    b)   Den studerande är magisterstuderande vid Högskolan för elektroteknik och har vid utgången av det läsår som ansökan avser varit närvarande i ett utbildningsprogram som lett till kandidatexamen vid Aalto-universitetet och ett magisterprogram vid Högskolan för elektroteknik i sammanlagt högst 11 terminer
    c)   Den studerande är magisterstuderande vid Högskolan för elektroteknik och har inte avlagt teknologie kandidatexamen vid Aalto-universitet samt har vid utgången av det läsår som ansökan avser varit närvarande i ett magisterprogram vid Högskolan för elektroteknik i sammanlagt högst 5 terminer.
  3. Den studerande har inte betalat läsårsavgift till Aalto-universitetet under det läsår som ansökan avser.

Studerande vid Högskolan för elektroteknik

Som kandidatstuderande vid Högskolan för elektroteknik betraktas en studerande som 31.7 det läsår som ansökan avser har en giltig studierätt som leder till teknologie kandidatexamen vid Högskolan för elektroteknik eller som under läsåret i fråga har avlagt teknologie kandidatexamen vid Högskolan för elektroteknik.

Som magisterstuderande vid Högskolan för elektroteknik betraktas en studerande som 31.7 det läsår som ansökan avser har en giltig studierätt som leder till diplomingenjörsexamen vid Högskolan för elektroteknik eller som under läsåret i fråga har avlagt diplomingenjörsexamen vid Högskolan för elektroteknik.

Genomförda studier

Som studier genomförda under ett läsår räknas sådana studier som enligt den studerandes studieprestationsutdrag har genomförts under läsåret i fråga vid Aalto-universitetet. Läsåret börjar 1.8 och slutar 31.7.

Som studier genomförda under läsåret räknas också sådana studier som under läsåret i fråga har genomförts vid en finländsk eller utländsk högskola och som har tillgodoräknats i Aalto-universitetets studieregister före 31.8 under följande läsår.

Av vägande skäl kan tidsfristen för tillgodoräknande förlängas på den studerandes begäran, förutsatt att stipendieansökan lämnas in inom ansökningstiden och begäran om förlängd tidsfrist görs före 31.8.

Närvaroterminer

Som närvaroterminer räknas alla terminer under vilka den studerande har varit närvaroanmäld inom utbildningsprogrammet i fråga. Därtill räknas de terminer under vilka den studerande har genomfört studier som har inkluderats i examen eller i den studerandes ISP.

Övriga villkor

Den studerande kan beviljas stipendium endast en gång för ett och samma läsår. Om den studerande beviljas motsvarande uppmuntringsstipendium på basis av sin studierätt för magisterstudier vid en annan teknisk högskola vid Aalto-universitetet kan hen inte beviljas uppmuntringsstipendium på basis av sin studierätt för kandidatstudier vid Högskolan för elektroteknik.

Med Aalto-universitetet avses utöver det nuvarande Aalto-universitetet även de högskolor som har grundat Aalto-universitetet.

En stipendiemottagare kan på begäran få ett intyg över att hen beviljats stipendium.

För kandidatstuderandes är villkoren inte avsedda att ändras i förhållande till de villkor som godkänts 11.9.2018. I situationer där de villkor som nu upphävs skulle vara mer fördelaktiga för den studerande beaktas i stället dessa upphävda villkor.

Ansökan och ansökningstid

Ansökningstiden för stipendiet är i augusti. Studerande som i början av augusti ser ut att uppfylla kriterierna för att ansöka får ett e-postmeddelande som innehåller en personlig länk till ansökningsblanketten. Studerande för vilka det i början av augusti saknas studieprestationer i studieregistret, t.ex. studier som ska tillgodoräknas, kan begära en personlig länk från studerandeservicen: studies-elec@aalto.fi.