Suomeksi

Magisterstudier efter kandidatexamen

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuds studier på magisternivå inom högskolans egna magisterprogram och inom gemensamma internationella program. Efter avlagd kandidatexamen är det även möjligt att fortsätta studierna inom någon annan högskola vid Aalto-universitetet eller utanför Aalto-universitetet. Huvudregeln är att det är möjligt att gå vidare till magisterstudier först efter avlagd teknologie kandidatexamen.


Fortsatta studier inom ett magisterprogram vid ENG efter kandidatexamen

Intern ansökan till magisterprogram vid högskolan

Alla studerande som har avlagt kandidatexamen vid högskolan är berättigade till en studieplats inom ett magisterprogram vid högskolan. Studerande som har avlagt kandidatexamen på tre år antas till de magisterprogram de önskar enligt följande:

Maskin- och byggnadsteknik - KJR

Energi- och miljöteknik - ENY

Den byggda miljön - RYM

Studerande inom kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap ansöker till ett magisterprogram/huvudämne vid högskolan på följande sätt:

 Ansökningsanvisningar

Anvisningar för ansökan januari 2020

VAD: Intern ansökan till magisterstudier vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

FÖR VEM: Studerande inom kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap som påbörjar magisterstudier hösten 2020 och som dessförinnan avlägger teknologie kandidatexamen.

NÄR: 2.1.2020–31.1.2020 Kompletterande ansökan 15.4.-30.4.2020

HUR VÄLJER JAG: Bekanta dig med de program som står till buds.

HUR ANSÖKER JAG: Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den senast 31.1.2020 (länken till blanketten aktiveras i början av januari). Bilagor behövs inte, förutom om du är på utbyte under vårterminen 2020. Bifoga i så fall en godkänd plan för utbytesstudier i PDF-format).

Ansökningsblanketten för kompletterande ansökan öppnas 15.4.2020 klockan 0:01  här (https://link.webropolsurveys.com/S/7F9AC232584294D0).

Principer för fortsatta studier inom magisterprogram år 2020

  • Ansökan till magisterprogram vid ENG ordnas i januari 2020. I ansökan deltar studerande inom kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap som ämnar påbörja magisterstudier hösten 2020.
  • Endast studerande som har avlagt kandidatexamen kan fortsätta sina studier i ett magisterprogram. Alla studerande som avlägger kandidatexamen garanteras en plats i ett magisterprogram utgående från det egna huvudämnet.
  • Ansökan går till på så sätt att du på ansökningsblanketten rangordnar de magisterprogram som du på basis av ditt huvudämne kan söka till. Ansökningstiden går ut 31.1.2020. Kompletterande ansökan ordnas 15.4-30.4.2020
  • Den som avlägger examen på 3 läsår (6 terminer) garanteras en plats i det magisterprogram som hen placerar på första plats, men ska ändå lämna in en ansökan.
  • På vissa grunder kan även en studerande som studerat längre än så garanteras en plats i det program som hen placerat på första plats, t.ex. på grund av tidigare studier, vårdledighet eller lång sjukledighet.
  • En internationell utbytesperiod kan leda till att kandidatstudierna drar ut på tiden. Under ett utbyte som varar en termin är målet att den studerande ska genomföra studier i en omfattning av minst 30 sp som ska inkluderas i examen. Under utbytet kan dock studier för kandidatexamen förbli ogenomförda i en omfattning av högst 10 sp, för vilka den studerande kan få tilläggstid fram till det pågående årets slut utan att detta inverkar på ansökan till, eller mottagandet av en plats i, ett magisterprogram.
  • Villkorliga antagningsbeslut skickas till de studerande i mars-april. Antagningsbeslutet fastställs när den studerande har avlagt teknologie kandidatexamen. Det lönar sig att ansöka om examen så snart alla studier som krävs för examen är genomförda.
  • De studieprestationer som krävs för examen ska vara avklarade före 31.7.2020 för att den studerande ska kunna fortsätta i ett magisterprogram hösten 2020. Studieprestationer kan registreras i augusti, och det officiella godkännandet av examen kan ske i augusti, så länge studieprestationerna är avklarade under föregående läsår, d.v.s. före 31.7.2020.
  • Om den studerande inte avlägger examen i tid förfaller hens ansökan och hen måste söka till ett magisterprogram på nytt nästa år. Den studerande behöver dock inte nödvändigtvis vänta till nästa höst för att inleda studier på magisternivå, utan hen kan börja studera inom det magisterprogram hen önskar med reservation för att hen inte har en garanterad studieplats inom programmet i fråga. Om hen senare bli antagen till ett annat program kan de studier hen har genomfört i det andra magisterprogrammet placeras inom de fritt valbara studierna.

Flexibel övergång från kandidatprogram till magisterprogram vid högskolan

En studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan i samband med ansökan till magisterprogram under särskilda förutsättningar byta ut det magisterprogram som hen är berättigad till enligt sitt huvudämne i kandidatprogrammet till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Detta förutsätter att den studerande i sin kandidatexamen har inkluderat minst 25 sp sådana studier som magisterprogrammen förutsätter. Detta gäller för studerande som har påbörjat sina kandidatstudier efter 1.8.2016 och enbart av särskilda skäl sådana som har påbörjat sina studier före det. Ansökan görs i samband med den interna ansökan vid högskolan.Överflyttning till ett magisterprogram vid en annan teknisk högskola vid Aalto-universitetet efter kandidatexamen

Studerande inom det tekniska utbildningsområdet vid Aalto-universitetet har möjlighet att under vissa förutsättningar fortsätta sina studier i ett annat magisterprogram och vid en annan högskola än vad den gällande studierätten till DI-examen berättigar till.


 Överflyttning till ett magisterprogram vid en annan teknisk högskola vid Aalto-universitetet efter kandidatexamen

Studerande har inom det tekniska utbildningsområdet möjlighet att under vissa förutsättningar fortsätta sina studier i ett annat magisterprogram och i en annan högskola än vad den gällande studierätten till DI-examen berättigar till.

Principerna för överflyttning för dem som inlett sina studier 1.8.2016 eller därefter

Övergångsprinciperna gäller de studerande som har inlett sina studier 1.8.2016 eller senare. Om en studerandes studierätt har inlett 1.8.2015, men denne har anmält sig som frånvarande, enligt universitetets bestämmelser, av lagstadgade orsaker (värnplikt, civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, sjukdom eller skada) under det första läsåret och anmäler sig som närvarande under det andra läsåret, så anses att studerandens studier har inlett 1.8.2016.

Principer (1,2,3 och 4) för överflyttning till ett program som leder till samma examen inom de tekniska högskolorna i skarven mellan kandidat- och magisterexamen:

N:o

Principer

1Det ställs inga villkor för överflyttning till magisterprogrammet, utan studeranden kan fortsätta direkt från vilket som helst kandidatprogram inom samma utbildningsområde.
2Det ställs inga villkor för överflyttning till magisterprogrammet, utan studeranden kan fortsätta direkt från vilket som helst kandidatprogram inom samma utbildningsområde.
3En på förhand fastställd biämneshelhet ska ingå i kandidatexamen och kandidatexamen ska vara avlagd med minst ett på förhand fastställt vitsord.
4Villkor som avviker från de ovan nämnda

Program eller ansökningsalternativ inom programmet

Olika sätt att flytta över >> Läs mer på finska eller på engelska

Externansökan till magisterprogram

En studerande kan även ansöka till magisterstudier inom ett program som erbjuds vid någon annan högskola vid Aalto-universitetet genom s.k. extern ansökan. Bekanta dig med utbudet av magisterprogram och information om ansökan på studies.aalto.fi. Observera att en studerande vid Aalto-universitetet endast kan ha en giltig studierätt åt gången för en viss examen, t.ex. diplomingenjörsexamen.

Ansökan till de gemensamma internationella programmen vid ENG görs antingen via Aalto-universitetets gemensamma ansökan till magisterprogram eller via partneruniversitetet. Kontrollera anvisningarna och tidtabellen för ansökan på studies.aalto.fi.

Gemensamma internationella programmen vid ENG (In English)

There are several Master's level study possibilities to make an international degree. Please see more information about applying: studies.aalto.fi.

Master's programmes organized in international cooperation

Please note, the deadlines and procedures for applying to the programmes organized in international cooperation differ from the Aalto University general application period and procedure.
Save