Kandidatprogrammets phuxenkät hösten 2018 i Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Phuxenkäten i Högskolan för ingenjörsvetenskaper skickades åt 301 studeranden 15.10.2018. 177 studeranden svarade på enkäten. Svarsprocenten, 59, blev riktigt bra. Tack igen till alla som svarade!

De nya studerandena har åter satt upp höga mål för det första året och tidtabellen för att avlägga sin examen. Under det första året avser 34 % avlägga 61 studiepoäng och 57 % avlägga 51-60 studiepoäng. Utav de nya studerandena planerar 90 % bli färdiga inom målsatt tid. (Kandidatexamens målsatta avläggningstid är 3 år och den för diplomingenjörsexamen 2 år)

Enligt phuxenkäten har mottagningen av de nya studerandena löpt väldigt bra: 64 % tycker att mottagningen till Högskolan för ingenjörsvetenskaper löpte utmärkt. 98 % av de nya studerandena känner sig välkomna i högskolan.

Enligt enkäten önskade phuxarna mest tilläggsinformation om biämnen, ISPn (HOPSen) och karriärplanering. Utav de som svarade begärde 81 om någon tjänst via enkäten och till alla som önskat någon service svaras under novembermånaden. Vi fick sammanlagt 190 tjänstebegäranden. Tjänsterna kommer vara personliga möten, e-post meddelanden med tilläggsinformation eller verkstäder. Tre HOPS-verkstäder ordnades redan i Oktober.

Med den akademiska handledaren ville phuxarna främst diskutera om biämnesstudier, sommarjobbsansökning, karriärmöjligheter för diplomingenjörer och huvudämnesstudier.

Tilläggsuppgifter:

Mari Martinmaa ja Virpi Riissanen (förnamn.efternamn@aalto.fi)
Lärandetjänster