Förfrågan skickades ut den 23.11.2018 till 227 andraårsstuderanden i Högskolan för ingenjörsvetenskaper. 119 studeranden svarade på enkäten. Svarsprocenten, 52, blev bra. Tack igen till alla som svarade!

Enligt de erhållna svaren på enkäten, är andraårsstuderandes motivation särdeles hög. I frågan, som mäter den egna uppfattade motivationen, svarade 73 % hög eller rätt så hög.

Att inom måluppsatt tid avklara studierna, dvs. kandidat inom tre år och DI-examen inom två år, ämnar 76 % av dem som svarade på enkäten. Andelen, som ämnar bli färdiga inom måluppsatt tid, är på en utmärkt nivå.

I samband med studerandeförfrågan i Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuds möjlighet för den studerande att beställa tilläggsinformation eller tjänster. I samband med denna förfrågan beställde 62 studeranden (52 % av de som svarade) om tjänster och sammanlagt beställdes 150 tjänster. Till de mest populära tjänsterna tillhörde utbytesstudier och biämnen. Tjänsterna kommer vara personliga möten, e-post meddelanden med tilläggsinformation eller verkstäder. De mest centrala resultaten behandlas i kandidatprogrammets ledningsgruppsmöte.

Tilläggsinformation om förfrågan och dess resultat:
Mari Martinmaa och Virpi Riissanen, Lärandetjänster

Enkäterna i Högskolan för ingenjörsvetenskaper är del av studiehandledningens proaktiva skyddsnät i Högskolan för ingenjörsvetenskaper.