SCIstä valmistuneet kandit ovat tyytyväisiä opintoihinsa ja viihtyvät yliopistossa. Opiskelijat kokevat myös, että he löytävät opintoihin apua, jos sitä tarvitsevat. Nämä palautteet selviävät kansallisesta kandipalautteesta. Palautteen mukaan SCIn kandit ovat Aalto-yliopistossa kaikista tyytyväisimpiä saamaansa koulutukseen ja opetukseen. Vastausprosentti SCIssä oli Aallon parasta, eli reilu 90 % valmistuneista vastasi kansalliseen kandikyselyyn.

Opiskelijat toivovat parempaa mahdollisuutta vaikuttaa koulutusohjelmaansa ja pääaineeseensa sekä monipuolisempia opetusmenetelmiä kursseilla. Yhtenä suurimpana haasteena opiskelijat kokevat palautteen saamisen tai oikeastaan saamattomuuden oppimiseensa opetushenkilöstöltä.

Selkeää parannusta on palautteen mukaan tapahtunut mm. siinä, miten opiskelijat kokevat saavansa tukea opintojen suunnitteluun. Lisäksi yhä useampi opiskelija tietää, mistä apua saa, jos sitä tarvitsee. Lisäksi opiskelijat kokevat, että heillä on nykyisellään paremmat vaikutusmahdollisuudet kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten, vaikkakin kokonaisuutena opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia olisi syytä vielä parantaa.

Avoimessa palautteessa useampi vastaaja nosti esille sen, että kurssien työmäärät vaihtelevat paljon, jopa liikaa eri kurssien välillä. Kiitosta saivat erityisesti matematiikan ja tietotekniikan laitosten isojen massakurssien järjestelyt. Opiskelijat toivoivat kursseille myös enemmän kurssihenkilökuntaa, jolloin olisi myös mahdollista antaa ja saada enemmän palautetta kurssisuorituksista sekä monipuolisempia kurssisuoritusmahdollisuuksia. Erityisesti toivottiin lisää online-suoritusmahdollisuuksia.

Perustieteiden korkeakoulun opetuksen varadekaani Ari Koskelaisen mukaan SCIn kandipalaute on jo nyt varsin hyvällä tasolla, mistä kuuluu suuri kiitos opettajakunnalle. Myönteistä on myös, että palaute kehittyy jatkuvasti positiiviseen suuntaan. Tavoitteenamme on, että palautearvosana olisi jokaisesta kohdasta vähintään 4; siihen on vielä hieman matkaa. Suurin yksittäinen haasteemme on oppimista kuvaavan palautteen antaminen opiskelijoille, ja tämä onkin keskeinen kehityskohteemme ensi vuoden aikana.

Huomio:

Kansallinen kandipalaute on osa yliopistojen rahoitusmallia. Noin 3 % yliopiston rahoituksesta tulee kandipalautteen tulosten perusteella. Tuloksiin vaikuttaa vastusprosentti sekä rahoituskysymysten keskiarvot. Tästä syystä on todella tärkeää, että opiskelijat vastaavat kandipalautteeseen.