Suomeksi | In English

Studerande vid Aalto-universitetet kan ansöka om utbyte under den ansökningstid som gäller vid den egna högskolan. Den elektroniska ansökan är öppen endast under ansökningstiderna.

Ansökan består av två skeden:

 1. Det första skedet utgörs av den interna ansökan vid Aalto-universitetet, då lämpliga kandidater väljs ut för varje destination.
 2. Därefter ska de som valts ut söka till respektive utbytesuniversitet. Vanligtvis kräver utbytesuniversitetet att den sökande lämnar in en särskild ansökan inklusive bilagor. Utbytesuniversitetet fattar det slutliga och officiella beslutet om huruvida den sökande antas som utbytesstudent. Detta kan ta tid, så det gäller att ha tålamod!

Anvisningar för ansökan och ansökningstider

OBS! alla högskolors huvudansökan läsåret 2020-2021 är 10.1-31.1.2020. Detta gäller inte Campus Mikkeli BIZ eller ansökningsmålen till Japan inom teknik.


 Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstider

Ansökan om studentutbyte till ARTS:s utländska partnerhögskolor ordnas två gånger per år vid ARTS. Du kan ansöka om en utbytesplats vid någon av dessa partnerhögskolor endas under följande ansökningstider.

Ansökningstid för

 • höstterminen 2020
 • läsår 2020 - 2021
 • vårterminen 2021
10.1. - 31.1.2020 (kl 23.59)

Ansökningstid för

 • vårterminen 2021
Höstterminen 2020

Försenade och bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Obs. Ovan nämnda ansökningstider gäller endast ansökan till ARTS:s partnerhögskolor, inte free mover-utbyte.

Besluten om utbytesplatserna meddelas i regel inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut. Ingen information lämnas ut innan besluten publiceras officiellt.

Infotillfällen

Vi informerar om kommande infotillfällen då denna sidan innan ansökningstiden.

 • Tisdag 14.1.2020 kl 15.15. - 16.45, F102, Väre, på finska.
 • Fredag 17.1.2020 kl 11.00 - 12.30, F102, Väre, på engelska.

Innan du ansöker om utbyte

 • Bekanta dig med ARTS:s antagningskriterier och ansökningsvillkor.
 • Bekanta dig med utbytesdestinationerna i ARTS:s databas.
  • Destinationerna publiceras i databasen innan ansökningstiden inleds.
  • Alla destinationer är inte nödvändigtvis möjliga att söka till i varje ansökningsomgång.
  • I vårens ansökningsomgång kan du söka till sådana destinationer som du kan åka till på hösten eller nästa våren.
  • I höstens ansökningsomgång kan du söka till sådana destinationer som du kan åka till på nästa våren.
 • Kontrollera alltid vilka eventuella krav som gäller för specifika destinationer på utbytesuniversitetens webbplatser och i ARTS:s databas.
 • Läs anvisningarna för planering av utbyte under Planera ditt utbyte.
 • Diskutera ansökan, din utbytesdestination och vilka studier du kan genomföra under utbytet med professorn/den akademiska handledaren inom ditt utbildningsprogram innan du ansöker.

Ansökningsblankett

 • Ansökan om utbyte görs på ARTS:s elektroniska ansökningsblankett. Ansökan görs i portalen Study Abroad under ovannämnda ansökningstider.
 • Gör bara en ansökan. Du kan ansöka till 1-3 destinationer med en ansökan.
  • Obs. Ansökan om free mover-utbyte görs på en free mover blankett. Se anvisningar längre ner på denna sida.
 • Under den pågående ansökningsperioden kan du i regel ansöka om utbyte endast för följande läsår.
 • Du kan endast söka till sådana destinationer som i ARTS:s databas anges som tillgängliga för studerande inom ditt utbildningsprogram och på din utbildningsnivå (kandidat-, magister- eller doktorandnivå) under följande termin/läsår. Om databasen inte innehåller information om den destination du önskar åka på utbyte till eller antalet platser för destinationen (eller om antalet platser är 0) för följande termin/läsår är det inte möjligt att söka till destinationen under den aktuella ansökningsomgången.
  • I höstens ansökningsomgång är det inte möjligt att söka till destinationer där antalet platser (Remaining seats i ARTS:s databas) är 0.
  • Till destinationer där ett antal platser anges för en specifik termin (vår/höst) är det endast möjligt att söka för terminen i fråga.
 • Du kan välja högst tre destinationer i prioritetsordning.
 • Om du inte får en utbytesplats vid något av alternativen kan du, om du så önskar, erbjudas en plats vid något annat utbytesuniversitet.

Bilagor

Följande bilagor bifogas ansökan:

 1. En studieplan för utbytesstudierna till alla destinationer du söker till.
  • Studieplan görs på ARTS Study Plan blanketten.
  • Study Plan blanketten måste vara godkänt och undertecknat av den akademiska handledaren/studiekoordinatorn vid din utbildningsprogram.
 2. Officiellt studieprestationsutdrag
  • Du kan skriva ut utdraget ur Oodi.
 3. Intyg över språkkunskaper, om du söker till en destination som kräver ett sådant. Kolla upp detta på utbytesuniversitetens webbsidor och i ARTS:s databas över utbytesdestinationer.
  • Du kan begära ett intyg t.ex. från språkcentret.
  • Om du söker till ett utbytesuniversitet som kräver språkintyg eller officiellt språktest (t.ex. TOEFL, IELTS) måste du lämna in intyget som bilaga tillsammans med ARTS ansökan om utbyte.

Kontrollera även vilka andra eventuella krav som gäller för utbytesuniversitetet i ARTS:s databas  innan du ansöker. Om du har frågor gällande kraven för utbytesuniversiteten kan du kontakta den person som ansvarar för internationellt utbyte vid ARTS eller den enhet som ansvarar för internationella ärenden vid utbytesuniversitetet innan ansökningstiden går ut.

 De tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Ansökan görs på en elektronisk blankett. Blanketten är öppen under ansökningstiderna.

Obs. För free mover-utbyte gäller en särskild blankett. Se anvisningar längre ner på denna sida.

Huvudansökan 10.1.–31.1.2020


Vid uträkningen av jämförelsetalet beaktas de studieprestationer som registrerats i studieregistret före ansökningstidens utgång (31.1.).


 • Utbyte under läsåret 2020–2021

 • Europa (Erasmus+)

 • Norden (Nordtek)

 • Asien

 • Australien

 • Sydamerika

 • Nordamerika

 • Ryssland

 • Free mover-stipendium

Kompletterande ansökan 1.9–20.9.2020
 • Utbyte endast under vårterminen 2021

 • Platser inom Erasmus+ som återstår efter vårens ansökan

 • Norden (Nordtek)

 • Eventuella andra platser som återstår efter vårens ansökan (meddelas innan ansökningstiden inleds)

 • Free mover-stipendium

Huvudansökan 1.11–2.12.2019

 • Utbyte under läsåret 2020–2021
 • Japan
 • Free mover-stipendium

Försenade ansökningar beaktas inte.

 • Destinationerna fastställs inför varje ansökningsomgång.
 • Du kan söka till högst tre destinationer i prioritetsordning. Om du inte får en utbytesplats vid något av de alternativ du valt kan du erbjudas en plats vid något annat utbytesuniversitet, om du önskat detta i din ansökan (”wild card option").

Bilagor till den elektroniska ansökan

Till ansökan bifogas följande bilagor. Utan dessa bilagor är ansökan ofullständig och kan inte lämnas in.

 1. En godkänd learning agreement (destinationer inom Erasmus+) eller allmän studieplan för utbyte (andra destinationer).
 2. Studieprestationsutdrag (på engelska, en elektronisk underskrift räcker).
 3. Språkintyg (om det krävs ett sådant). Mer information om språkintyg under Planera ditt utbyte (se både de allmänna anvisningarna och de tekniska högskolornas egna anvisningar).

Anvisningar för studieplanen

 1. Använd blanketten Learning Agreement (Learning Agreement pdf, Learning Agreement docx) för Erasmus-destinationer och den allmänna studieplanen (Study plan)  för andra destinationer (i Norden och utanför Europa).
 2. Studieplanen ska vara undertecknad av utbildningsprogrammets planerare och professor.
 3. Studieplanen ska omfatta minst 30 ECTS per utbytestermin. Dessa studiepoäng ska inkluderas i din examen vid Aalto.
 4. Studieplanen ska till största delen motsvara det område som gäller för avtalet mellan Aalto-universitetet och utbytesuniversitetet. Mer information hittar du i anslutning till utbytesdestinationerna. Du kan även vara i kontakt med utbyteskoordinatorn vid din högskola. Observera att det i regel inte är möjligt att välja kurser på både kandidat- och magisternivå, inom många olika områden eller på olika fakulteter/campus.
 5. I studieplanen ska du tydligt ange i vilken helhet (huvudämne, biämne och/eller fritt valbara studier) du ämnar inkludera de kurser du planerar genomföra under utbytet.
 6. Studieplanen görs antingen på engelska eller på mållandets språk.
 7. Obs! Du ska göra en studieplan för varje destination som du söker till (1–3).
   
  Kontrollera vilka krav som gäller för enskilda utbytesdestinationer här.

Tekniska anvisningar för den elektroniska blanketten

1. Öppna den elektroniska blanketten. Använd inte Internet Explorer!

2. Logga in med ditt Aalto-användarkonto. Välj Start a new application för att öppna anvisningar och ansökningsblanketten, som omfattar flera sidor. Till vänster ser du rubrikerna för de olika sidorna i ansökan.

3. Fyll i en sida i taget. Kryssa för ”Mark page as complete” när du fyllt i en hel sida. Du kan spara ansökan för att fortsätta fylla i den senare (inom ansökningstiden).

4. Ange de destinationer du söker till i prioritetsordning på sidan List of exchange places. Välj +Destination för att lägga till destinationer.

5. På sidan Relevant documents to be uploaded laddar du upp dina bilagor (t.ex. den undertecknade studieplanen, det officiella studieprestationsutdraget, ett eventuellt språkintyg) i pdf-format. Storleken på en enskild bilaga får vara högst 2 MB. Studieplanen bifogas separat för varje destination, medan studieprestationsutdraget och språkintyget bifogas i ett exemplar.

Obs. Fyll i dina uppgifter direkt i blanketten. Kopiera inte text t.ex. från Word. Detta kan leda till att ansökan låser sig och inte kan skapa en pdf-fil.

6. Skicka den färdiga ansökan inklusive bilagorna genom att klicka på submit.

7. Vänta tills din ansökan omvandlas till pdf-format innan du stänger systemet. Spara pdf-filen för dig själv som bevis för att ansökan har lämnats in. Om det inte skapas någon pdf-fil och/eller du inte lyckas spara den kan du kontakta utbyteskoordinatorn vid din högskola. Påbörja inte en ny ansökan.

8. Logga ut ur systemet.

9. Efter att du skickat in din ansökan kan du inte göra ändringar i den. Om du har frågor gällande din ansökan kan du kontakta utbyteskoordinatorn vid din högskola.

Free mover-utbyte

Studerande som åker på free mover-utbyte ansvarar själva för ansökan till utbytesuniversitetet och andra praktiska arrangemang i anslutning till utbytet. Därtill står den studerande själv för terminsavgifter som ska betalas till utbytesuniversitetet och andra kostnader som utbytet medför. Närmare anvisningar för planering av free mover-utbyte hittar du under Utbytesdestinationer. För free mover-utbyte kan du ansöka om stipendium från Aalto:


 Högskolan för konst, design och arkitektur

Diskutera ansökan om free mover-utbyte och din utbytesdestination med professorn/den akademiska handledaren inom ditt utbildningsprogram innan du ansöker. Ta reda på vilka studier du kan genomföra under utbytet. Ditt utbildningsprogram ska godkänna både utbytet och din preliminära studieplan för utbytet. Free mover-utbyte varar 3 - 12 månader (med undantag för utbytesuniversitet med trimestersystem, där längden på utbytet kan vara kortare än 3 månader). Se mer information under Planera ditt utbyte.

Storleken på free mover-stipendiet för läsåret 2019 - 2020 är 1500 euro/termin och 2500 euro/läsår. Stipendiet betalas i två rater. Den första raten (80 %) betalas före utbytet och efter att du har lämnat in ett officiellt antagningsbesked från utbytesuniversitetet till ARTS. Den andra raten (20 %) betalas efter utbytet då du har lämnat in de dokument som krävs, om du har avklarat minst 20 studiepoäng/termin vid utbytesuniversitetet. Mer information om de dokument som ska lämnas in efter utbytet hittar du under Efter utbytet.

Ansökningstid

Ansökan om free mover-utbyte utomlands görs under de ansökningstider som anges nedan. Ansökningar som lämnas in utanför ansökningstiderna behandlas inte.

Ansökningstid för vårterminen 2020Ansökningstid för höstterminen 2020 och läsår 2020 - 2021
18.10. - 1.12.201913.1. - 17.5.2020

Lämna in ansökningsblanketten för free mover-utbyte i god tid innan ansökan till utbytesuniversitetet går ut! Behandlingen av ansökan vid ARTS tar ca 1 - 2 veckor, beroende på tidpunkten.

Ansökningsblankett

Den elektroniska ansökningsblanketten för free mover-utbyte hittar du i ARTS:s Study Abroad-portal. Blanketten är tillgänglig i portalen under ansökningstiden. Efter du har lämnat in den elektroniska ansökan spara den pdf-fil som skapas automatiskt och skicka den som bilaga per e-post till adressen Out-exchange-arts(at)aalto.fi. Obs! Ansökningar som inte har skickats per e-post till adressen ovan behandlas inte!

Bilagor

Bifoga följande dokument till ansökan:
1.    En godkänd studieplan gjord på ARTS Study Plan -blanketten.

 • Observera att du under utbytet ska avklara ungefär 30 studiepoäng/termin.

2.    Studieprestationsutdrag

 • Beställ ett utdrag i Oodi

Alla bilagor ska vara på engelska och i pdf-format.

Ansökan till utbytesuniversitetet

Du kan söka till utbytesuniversitetet efter att ARTS har godkänt din ansökan om free mover-utbyte. När du har fått ett officiellt antagningsbesked från utbytesuniversitetet lämnar du in det till den koordinator som ansvarar för studentutbyte vid ARTS.

 De tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

För free mover-utbyte kan du ansöka om stipendium under ansökningstiden för utbytesstudier (se tidtabellen högre upp på denna sida). Stipendiesumman är 1500 euro/termin eller 2500 euro/läsår. Ansökan om stipendium ska i regel göras innan utbytet inleds. Det är dock möjligt att ansöka om free mover-stipendium även under utbytet (inom de ansökningstider som gäller vid Aalto), men efter utbytet är det inte längre möjligt.

Till ansökan om free mover-utbyte bifogas:

 • En godkänd studieplan (30 studiepoäng/termin, med underskrift av utbildningsprogrammets planerare och professor).
 • Studieprestationsutdrag (beställs i Oodi, en elektronisk underskrift räcker)
 • Språkintyg (om det krävs ett sådant)
 • Kopia av antagningsbeskedet från utbytesuniversitetet (detta kan vid behov lämnas in senare. Stipendiet betalas dock inte ut innan antagningsbeskedet har lämnats in till högskolan).

Free mover-stipendium kan sökas även för 3–6 månader för att göra diplomarbete i utlandet. Du ordnar själv en diplomarbetsplats i utlandet efter att du diskuterat saken med professorn. Du kan möjligtvis även utnyttja professorns kontaktnät när du söker diplomarbetsplats. Du ska ha en handledare/examinator för ditt diplomarbete både vid Aalto-universitetet och vid det utländska universitetet. Kom ihåg att du ska utexamineras från Aalto-universitetet, och för att ditt diplomarbete ska kunna godkännas vid Aalto ska det göras i enlighet med de regler som gäller vid Aalto.

Om du studerar inom ett program som leder till gemensam eller dubbel examen kan du diskutera med utbyteskoordinatorn vid din högskola om det är möjligt att ansöka om free mover-stipendium för utlandsvistelsen.

De tekniska högskolorna kan även bevilja utresande free mover-studerande stipendier för att betala läsårsavgifter. Stipendiesumman är högst 2000 euro. Kontakta utbyteskoordinatorn vid din högskola för mer information.