Suomeksi

Rekommenderad ordningsföljd för studierna

År 1, höst

År 1, vår

År 2, höstÅr 2, vårÅr 3, höstÅr 3, vår
Johdatus opiskeluun (2 op)Filosofia ja systeemiajattelu (3 op)Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Foundations of Discrete Mathematics

SCI-projektikurssi (5 op) tai

kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

SCI-projektikurssi (5 op) tai

kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

Tuotantotalous 1Verkkojulkaisemisen perusteetIntroduction to NetworksLaskelmat liiketoiminnan päätösten tukena
Viestintä ja organisaatiotViestintä ja digitaalinen mediaTodennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssiManaging Knowledge and Knowledge-intensive OrganizationsPääaineen vaihtoehtoinen: Design Theory and Methodology (3 op)Pääaineen vaihtoehtoinen: Introduction to Optimization
Ohjelmointi 1Programming 2Human-computer InteractionTuotantotalouden studioPääaineen vaihtoehtoinen: Palvelumuotoilun perusteet ( 2 op)Pääaineen vaihtoehtoinen: Sähköpaja
Ohjelmointistudio 1MatriisilaskentaYliopistofysiikan perusteetIhminen HavaitsijanaVapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Vieras kieli (3 op)Pääaineen vaihtoehtoinen: Ryhmätoiminta ja organisointiPääaineen vaihtoehtoinen: TietokannatVapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Toinen kotimainen kieli (2 op)Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi

Vapaasti valittava / sivuainekurssi

Grundstudier

Genom grundstudierna utvecklar den studerande sådana grundläggande matematisk-naturvetenskapliga och informationstekniska kunskaper och färdigheter samt en sådan allmänbildning som behövs med hänsyn till framtida lärandemål. Efter slutförda grundstudier behärskar den studerande grundläggande färdigheter i att lösa matematiska problem inom det tekniska området samt grunderna i programmering. Därtill är hen införstådd med det mångvetenskapliga tänkande som är centralt inom utbildningen.

Omfattning: 65 sp
Ansvarig professor: Risto Sarvas
Kod: SCI3026.A


KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUSVUOSI

TIETOTEKNIIKKA 10 OP:

CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1.

CS-A1120

Programming 2

5

IV-V

1.

MATEMATIIKKA 25 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit

MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI)

5

II

1.

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1


I

1.

MS-A0402

Foundations of Discrete Mathematics

5

IV

2.

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik


II

2.

MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI)

5

I

2.

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2


III

2.

MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)

5

III

1.

MS-A0009

Matrisräkning


II

1.

MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

2.

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik


III

2.

FYSIIKKA 5 op:

PHYS-A1110

Yliopistofysiikan perusteet

5

II

2.

TUOTANTOTALOUS 5 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkielinen kurssi

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

I-II

1.

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi


I-II

1.

PÄÄAINEESEEN SUUNTAAVAT OPINNOT 10 op:

TU-C9281

Viestintä ja organisaatiot

5

I-II

1.

TU-C9270

Introduction to Networks

5

I-II

2.

YLEIS-, KIELI- JA AALTO-OPINNOT 10 OP:

SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1.

TU-A1150

Filosofia ja systeemiajattelu*

3

III-IV

*

LC-5001

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

LC-7001

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

LC-5002

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.

LC-7002

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.


Vieras kieli**

3


2.

* Du kan genomföra kursen under det studieår som passar dig bäst.

** Det främmande språket kan genomföras senare än under det andra studieåret. Mer information om språkstudier och kurser som lämpar sig för påvisande av språkkunskaper hittar du på språkcentrets webbsidor.

Huvudämne

Huvudämnesstudierna stärker de förkunskaper som krävs för studier till diplomingenjör genom bygga vidare på grundstudiernas innehåll vad gäller kommersiellt tänkande samt användarvänlig teknologi för kommunikation och interaktion. I huvudämnesstudierna ingår ett mångvetenskapligt projektarbete som görs i grupp samt ett individuellt lärdomsprov. Efter slutförda studier behärskar den studerande grunderna i vetenskapligt tänkande och kan tillämpa sitt kunnande i problemlösningssituationer som anknyter till teknisk produktion samt har grundläggande färdigheter i grupp- och projektarbete.

Omfattning 65 sp
Ansvarig professor: Risto Sarvas
Kod: SCI3026


KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUSVUOSI

pakolliset kurssit 65 op

CS-C2100

Ohjelmointistudio 1

5

I-III

1.

TU-C9291

Viestintä ja digitaalinen media

5

III-V

1.

CS-C1180

Verkkojulkaisemisen perusteet

5

III-V

1.

TU-C3021

Managing knowledge and knowledge-intensive organizations

5

IV-V

2.

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5

III-IV

2.

TU-C9260

Tuotantotalouden studio

5

III-V

2.                            

CS-C2000

Ihminen havaitsijana

5

III-IV

2.

CS-C3120

Human-computer Interaction

5

I-II

2.

SCI-C1001

SCI-projekti

5

I-II tai III-V

3.

SCI3026.kand Kandidaatityö ja -seminaari10I-II tai III-V3.
SCI.kypsKypsyysnäyte0
3.
Valitse 10 op seuraavista:

CS-A1150

Tietokannat

5

III-V

3.

TU-C1011 Ryhmätoiminta ja organisointi5I-II2.
MS-C2105Introduction to Optimization5IV3.
MUO-C0005Design Theory and Methodology3. 
MUO-C3006Palvelumuotoilun perusteet2II 3. 
ELEC-A4910Sähköpaja5I-II tai III-V 3.

Målet för huvudämne

De lärandemål som beskrivs här kompletterar de allmänna lärandemålen för kandidatprogrammet i teknikvetenskap.

Utbildningsuppgift

Inom Kandidatprogram i teknikvetenskap vid Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet utbildar huvudämnet informationsnätverk teknologie kandidater, som har förutsättningar att genom fortsatta studier och i arbetslivet utvecklas till bl.a.

  • skapare och utvecklare av nya produkter, tjänster och verksamhetsmodeller som baserar sig på informations-, kommunikations- och medieteknologi,
  • utvecklare och implementerare av informations- och kommunikationssystem för individuellt och gemensamt bruk i varierande produktionsekonomiska och sociala verksamhetsmiljöer,
  • företagare och forskare.

Grund- och huvudämnesstudier

Grund- och huvudämnesstudierna ger den studerande en bred grundläggande kännedom om människan som användare av information och informations-, kommunikations- och visualiseringsteknologi samt om företag och organisationer som användare av samma teknologi. Efter slutförda studier har den studerande kunskap om, och kan tillämpa, matematiska och produktionsekonomiska problemlösningsmetoder som är nödvändiga för utvecklingen av informations-, kommunikations- och visualiseringstekniska tillämpningar. Den studerande kan programmera och förstår de centrala begreppen och verksamhetsmodellerna inom programvaruutveckling.

I samband med huvudämnesstudierna utvecklar den studerande en professionell identitet som anknyter till användarvänlig teknologi. Efter slutförda huvudämnesstudier kan den studerande mångsidigt följa informations-, kommunikations-, och visualiseringsteknologins utveckling och dess tillämpningar i affärsverksamhet samt dess inverkan på användarna. Vidare kan hen söka fram forskningsbaserad information och arbeta i assisterande forskningsuppgifter för att utveckla sin kompetens.

Ett teknikvetenskapligt sätt att tänka och arbeta

Efter att ha slutfört studierna behärskar den studerande grunderna i det teknikvetenskapliga sätt att tänka och arbeta som utmärker det egna området i relation till den produktionsmässiga helhet som bildas av människors verksamhet, teknik och affärsverksamhet.

Den studerande kan identifiera, definiera och lösa teknisk-ekonomiska problem som uppstår i företag eller organisationer genom att använda de metoder som hen lärt sig. Hen kan tillämpa de mångvetenskapliga problemlösningsmetoder som hen har lärt sig för förverkligande av användarvänlighet vid användning av informations-, kommunikations-, och visualiseringsteknologi. Hen kan välja lämpliga arbetsredskap och -metoder samt använda dem.  Den studerande kan även ta sig an problem som uppstår i samband med utveckling, planering eller kommersiell tillämpning av system som baserar sig på informations-, kommunikations- och visualiseringsteknik och som det inte finns någon färdig lösning för. Hen kan kritiskt bedöma resultat, processer och metoder i anslutning till det egna arbetet.