Lähes puolet kyselyn kohderyhmässä olleista Aallon opiskelijoista on vastannut kevään 2019 AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyyn. Kysely oli auki helmikuussa kaikille Aallon ensimmäisen vuoden maisteri- ja toisen vuoden kandiopiskelijoille. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Tietoisuus opiskeluhyvinvoinnista kasvanut Aalto-yhteisössä

46% opiskelijoista vastasi kevään 2019 AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyyn. Kevään 2018 vastausprosentti oli 39%, joten vastausaktiivisuus nousi edellisvuoteen verrattuna huomattavasti. Joissakin Aallon kouluissa vastausprosentit nousivat jopa yli 60:een. Alustavien analyysien mukaan opiskelu-uupumusriskissä olevien opiskelijoiden määrä on pysynyt Aallossa ennallaan: edelleen n. 20% Aallon opiskelijoista on riskissä uupua, kansallisen vertailuluvun ollessa n. 10%.Työ opiskeluhyvinvoinnin parantamiseksi jatkuu. 

Mitä seuraavaksi?

Kyselyyn vastanneet opiskelijat saivat henkilökohtaisen vastapalautteen helmikuun aikana. Vastapalaute antaa vinkkejä esimerkiksi parempaan stressinhallintaan, keinoihin parantaa omia opiskelutaitoja, keinoihin lopettaa hankalien asioiden välttely sekä tunnetaitojen merkityksen tunnistamiseen oppimisen kannalta.

Koulu- ja ohjelmakohtaisten tulosten analysointi on nyt alkanut ja tuloksista päästään raportoimaan tarkemmin huhtikuun aikana. AllWell tulee jälleen järjestämään Aallon ohjelmille mahdollisuuden ohjelmakohtaisten tulosten käsittelyyn ja toimenpiteiden suunnitteluun yhdessä ohjelmajohtajien, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan kanssa. On tärkeää, että kouluissa ja ohjelmissa tehdystä opiskeluhyvinvointia parantavasta kehitystyöstä viestitään opiskelijoille. AllWell tekee yhteistyötä AYY:n kanssa. 

Lue lisää opiskeluhyvinvoinnin parantamisen eteen tehdystä työstä Aallossa

Kysymykset: allwell@aalto.fi
Almost half of the students in the target group replied to Aalto AllWell? study well-being questionnaire. The questionnaire was open in February to all Aalto 1st year master's and 2nd year bachelor's students. AllWell would like to warmly thank everyone who replied!

The awareness of study well-being has increased the community

46% of Aalto students replied to AllWell? study well-being questionnaire in spring 2019,  which makes the response rate clearly higher than last year (39%). In some Aalto schools the response rates were even higher than 60%. According to the first, preliminary analysis, the amount of Aalto students who are in the risk of having burnout has stayed more or less the same (approximately 20%). National burn out risk rate is 10%. The work to increase the wellbeing of our students continues. 

What next?

In February, the students who replied to the questionnaire received personal feedback on their strengths as well as tips for personal development in areas related to study skills and study well-being.

AllWell team has started school and programme level data analysis, and will report the results during April. Like last year, AllWell will offer possibilities to discuss the programme level results together with the heads of programmes, students and other staff and faculty. It is important that the development work done in schools and programmes is communicated to the students. AllWell works in cooperation with the student union AYY. 

Read more about the work already done in Aalto to enhance study well-being

If you have any questions, please contact allwell@aalto.fi