Tulossa: Kysely digitalisaatiosta opetuksessa ja oppimisessa (ECAR-kysely)

Aalto-yliopisto osallistuu kansainväliseen ECAR 2019 kyselyyn, jolla kartoitetaan opiskelijoiden teknologian käyttökokemuksia ja näkemyksiä sen hyödyntämisestä korkeakouluopiskelussa. Kyselyn tuloksia käytetään niin Aalto-yliopiston opetuksen ja opetusteknologiapalveluiden kehittämisen työkaluna kuin kansallisella tasolla korkeakoulutason digitalisaation kehityksen seuraamiseen. Kyselyn tulokset ovat siis tärkeitä niin meille kuin valtakunnallisesti.

Kysely lähetetään osallistujille henkilökohtaisella sähköpostilla 11.3. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Toivomme, että uhraat asialle hetken. Web-pohjaiseen kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Kysely on englanninkielinen. Vastausaikaa on 31.3.2019 saakka.

ECAR Student Study 2019 on kansainvälisen EDUCAUSE-yhteisön organisoima (http://www.educause.edu)

På kommande: Enkät om digitalisering i undervisning och lärande (ECAR)

Aalto-universitetet deltar i den internationella enkätundersökningen ECAR 2019, vars syfte är att kartlägga studerandes användning av teknologi i högskolestudier. Resultaten används för att utveckla undervisningen och undervisningsteknologin vid Aalto-universitetet samt för att följa upp digitaliseringens utveckling vid de finländska högskolorna. Enkätresultaten är därmed viktiga både för oss och på nationell nivå.

Enkäten sänds per e-post till deltagarna 11.3. Det är frivilligt att delta och svaren behandlas konfidentiellt. Vi önskar att du tar dig tid att besvara den webbaserade enkäten. Detta tar ungefär 20 minuter. Enkäten är på engelska. Enkäten är öppen till och med 31.3.2019.

ECAR Student Study 2019 organiseras av EDUCAUSE  (http://www.educause.edu)

Upcoming: Digitalization in learning and teaching – the ECAR Survey

Aalto University participates in ECAR 2019 survey that collects information about how students use technology in their studies in higher education. The results of this questionnaire will be used on the development of teaching and teaching technology at Aalto University and on national level to follow higher education teaching development as in focus digitalization. As can be seen, the results of this questionnaire are important to us and on national level.

Participants will receive a personal email about the survey on March 11th. Participation in the questionnaire is voluntary, and responses are completely confidential. We encourage you to participate, and completing the web-based survey should only take about 20 minutes. Survey is open until 31 March 2019.

ECAR Student Study 2019 is organized by EDUCAUSE (http://www.educause.edu)