[in English]

 

Tätä sivua ei enää päivitetä 2016.

Katso Perustieteiden korkeakoulun yhteiset ohjeet: diplomityö.

 

 

Hakemusten määräpäivät

Hakemukset sekä aiheen vahvistamiseksi että työn hyväksymiseksi ja arvostelemiseksi on toimitettava opiskelijan oman koulutusohjelman opintopalveluihin viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä koulutusneuvoston kokousta, jossa hakemus on tarkoitus käsitellä. Määräpäivän jälkeen tulleet hakemukset siirtyvät seuraavaan kokoukseen. Määräpäivästä joustetaan vain hyvin perustelluissa tapauksissa.

Pääsääntöisesti koulutusneuvosto kokoontuu lukuvuoden aikana (elo-toukokuu) aikana kerran kuukaudessa.

CCIS koulutusneuvoston kokouspäivät ja hakemusten määräpäivät.

  Huom! Valmis työ toimitetaan valvojalle noin kuukausi ennen hakemuksen määräpäivää kansitettuna tai sähköisesti sen mukaan, mitä valvojan kanssa on sovittu. 

 

Milloin kannattaa aloittaa?
Diplomityö kannattaa aloittaa kun kandidaatin tutkinto on suoritettu ja vähintään 45 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta, sisältäen syventävän moduulin kurssit, on tehty. Diplomityö vastaa mitoituksellisesti puolen vuoden työtä. Kokonaisuudessan diplomi-insinöörin tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kahden vuoden kuluessa, josta diplomityö vie noin puoli vuotta.

Miten pääsen alkuun?

Ensin tarvitset aiheen. Aihe voi mm.

 • tulla työnantajalta
 • olla jokin itseäsi erityisesti kiinnostava asia
 • löytyä AaltoSCI:n tutkimusprojektista

Diplomityöpaikkoja mainostetaan mm.

Kun aihe alkaa hahmottua, ota yhteyttä pääaineesi professoriin. Ennen keskustelua kirjoita ylös joko suunnitelma työstäsi tai vastaavasti työkokemuksestasi ja mielenkiinnon kohteesi. Näin professorin on helpompi auttaa sinua eteenpäin. Professorin kanssa on hyvä neuvotella tutkimusongelmasta ja aiheen rajauksesta. Voit myös tulostaa mukaan suoritusotteen opinnoistasi.

Jos haluat tehdä diplomityösi sivuaineeseesi (HUOM! täytyy olla Aalto-yliopiston tekniikan koulussa), tarvitset siihen pääaineesi professorin puollon. Viime kädessä tietotekniikan koulutusneuvosto antaa luvan diplomityön laatimiseen sivuaineesta aiheen hyväksyttämisen yhteydessä.

Apua diplomityö aiheen löytämiseen voi pyytää myös pääaineen opettajilta tai tutkijoilta. Kannatta myös tutustua diplomityön arviointiohjeisiin sekä siihen liittyvään liitteeseen.

Oppaita diplomityön tekemiseen

 • Timo Laakso: Miten kirjoitan diplomityön [pdf]
 • Ilkka Kauranen, Mikko Mustakallio, Virpi Palmgren, Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille - 2. ed. 2007 Teknillinen korkeakoulu, Espoo, 2006
 • Kerttu Tirronen, Teknisen kirjoituksen laatiminen - 4th ed. Suomen teknillinen seura; Teknillisten tieteiden akatemia, Helsinki, 1987
 • Suomen Standardisoimisliitto ry.: SFS-käsikirja 19: Suureet ja yksiköt sekä Suomen standardisoimislautakunnan julkaisemat SFS-sanastot.
 • Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 3.4.2002 julkistamat tutkimuseettiset ohjeet "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen". http://www.tenk.fi/HTK/htkfi.pdf
 • Lisää kirjallisuutta http://www.tek.fi/tek-lehti/402s17-19.pdf

Kielikeskus tarjoaa henkilökohtaista Writing Clinic -palvelua diplomityön englanniksi kirjoittamisen avuksi. Lisätietoja löydät kielikeskuksen sivuilta täältä.

Valvojan, ohjaajan ja diplomityöntekijän roolit

Diplomityöllä tulee olla yksi valvoja ja sillä voi olla yksi tai kaksi ohjaajaa. Diplomityön valvojan tulee olla korkeakoulun professori ja työn ohjaajalla tulee olla vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Valvoja voi toimia myös työn ohjaajana. Ohjaaja tulee yleensä siitä organisaatiosta jonne työ tehdään.

Koska diplomityö on itsenäinen opinnäyte, valvoja ja ohjaaja ovat avustavassa roolissa ja vastuu työn onnistumisesta on viimekädessä työn tekijällä.

Valvojan tehtävänä on huolehtia siitä, että työ täyttää kaikin puolin Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun opinnäytetyölle asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Valvoja laatii kirjallisen lausunnon työstä ja ehdottaa siitä arvosanaa.

Ohjaajan on kohdeongelman asiantuntija, joka pystyy auttamaan sekä työn tekemisessä että sisällöllisissä kysymyksissä. Ohjaajan tehtävät sovitaan diplomityötä aloitettaessa opiskelijan, valvojan ja ohjaajan kesken.

Diplomityön julkisuus

Diplomityö on julkinen opinnäyte, eikä sitä tai sen osia voi salata. Diplomityön aineisto tulee valita siten, että se ei sisällä yrityksen liikesalaisuudeksi katsottavaa materiaalia.

Diplomityön tiivistelmä

 • Jos diplomityön kieli on englanti, tiivistelmä kirjoitetaan englanniksi ja suomeksi tai ruotsiksi.
 • Jos diplomityön kieli on suomi tai ruotsi, tiivistelmä kirjoitetaan diplomityön kielellä ja englanniksi. Englanninkielisessä tiivistelmässä työn otsikko pitää ilmoittaa englannin kielellä.

Tiivistelmäpohja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi (.doc)
Kansilehti suomeksi, ruotsiksi, englanniksi (.doc)

Aiheen vahvistaminen

Diplomityön aiheen ja kielen vahvistaa ja valvojan ja ohjaajan nimittää tietotekniikan koulutusneuvosto. Diplomityön aiheen vahvistamista pyydetään kirjallisesti (Diplomityön aiheen hyväksyminen -lomakkeella). Aiheen vahvistamista voi pyytää, kun

 • tekniikan kandidaatin tutkinto on hyväksytty *
 • diplomi-insinöörin tutkinnosta on suoritettu vähintään 45 opintopistettä
 • ylemmän tutkinnon opintosuunnitelma (HOPS) on vahvistettu

*AMK-tutkinnon suorittaneen täydentävien opintojen pitää olla suoritettu

Aihe tulisi vahvistaa diplomityöprosessin alkuvaiheessa, kun aihe on valittu ja valvoja ja ohjaaja ovat selvillä. Aihe on voimassa vuoden koulutusneuvoston päätöksestä. Jos aihe muuttuu tai valvoja tai ohjaaja vaihtuu, aihe tulee vahvistaa uudelleen. Aihetta ei voi vahvistaa samassa koulutusneuvoston kokouksessa kuin missä työ hyväksytään.

 Aiheen vahvistamiseksi toimi näin:

 • sovi professorin kanssa työn aiheesta ja alustavasta aikataulusta
 • täytä diplomityön aihehakemus ja hae siihen valvojan allekirjoitus. Jos teet työsi sivuaineen alalta, tarvitset myös pääaineesi professorin allekirjoituksen
 • toimita allekirjoitettu 206 Diplomityön aiheen hyväksyminen -lomake oman koulutusohjelmasi kansliaan määräpäivään mennessä

Kun diplomityösi on valmistumassa

Sovi valvojasi kanssa diplomityön hyväksymisen aikataulusta. Valvojalle on varattava riittävästi aikaa (noin kuukausi) lukea valmis diplomityö ja kirjoittaa siitä lausunto.

Kypsyysnäyte

Diplomityöhön kuuluu kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan, vaikka opiskelija olisi tehnyt sen jo kandidaatintyön yhteydessä. Tällöin kypsyysnäytteestä tarkistetaan vain sisältö, eli se ei mene enää kielentarkistukseen.

Kypsyysnäytteen tarkastaja palauttaa hyväksytyn kypsyysnäytteen kansliaan, missä se kirjataan opintorekisteriin. Lisätietoja kypsyysnäytteestä löytyy Kielikeskuksen sivuilta.

Diplomityöesitelmä

Diplomityöhön sisältyy seminaariesitelmä tai vastaava esittelytilaisuus.  Esitelmän pitämisestä sovitaan diplomityön valvojan kanssa, ja todistus esitelmän pitämisestä toimitetaan kansliaan, lomakkeet. Tietotekniikan koulutusohjelmassa esitelmiä ei kirjata Oodiin.

Tietotekniikan laitoksen esitelmätilaisuuksien ajankohdat ja ohjeet löytyvät täältä.

Diplomityön hyväksyminen

Diplomityön hyväksymistä ja arvostelua pyydetään kirjallisesti koulutusneuvostolta (kts. kokouspäivät yllä)

1. Huolehdi, että

 • olet ilmoittautunut läsnä olevaksi
 • aiheesi on vahvistettu ja voimassa
 • olet kirjoittanut kypsyysnäytteen
 • sopinut diplomityöesitelmän pitämisestä

2. Kansita työ kansitusluvan saatuasi (vähintään kaksi kappaletta).

3. Jätä 207 diplomityön hyväksyminen ja arvosteluhakemus sähköisesti

4. Toimita toinen kansitettu työ valvojalle

5. Toimita koulutusohjelman opintopalveluihin

 • toinen kansitettu työ (jos työ tehdään Tutalle, pitää kansliaan toimittaa kaksi työtä)
 • todistus diplomityöesitelmän pitämisestä

6. Jos olet valmistumassa

 • täytä valmistuneiden palaute
 • tarkista suoritusotteelta, että opintosi on ryhmitelty
 • pyydä tutkintoa täyttämällä sähköinen 110 todistushakemus

Lisätietoja valmistumisesta ja ryhmittelystä löydät intosta täältä: valmistuminen.

eAgen ohjeet työn palauttamiselle

1.Täytä hakemus lomakkeen ohjeiden mukaan ja lataa työsi lopullinen pdf/A-tiedosto järjestelmään. Jos dokumentti on alunperin tuotettu LaTeX-ohjelmistolla, pdf/A -muotoista tiedostoa ei toistaiseksi pysty tuottamaan. LaTeXilla tehdyistä töistä palautetaan tavallinen pdf-tiedosto. Nimeä pdf-tiedosto ilman ääkkösiä muotoon koulunlyhenne_julkaisuvuosi_sukunimi_etunimi.pdf. (esim.sci_2014_Teekkari_Teemu.pdf.)

2. Huolehdi, että tallennat järjestelmään työn viimeisen ja viimeistellyn version, johon kaikki tarvittavat korjaukset on tehty ja joka on saman sisältöinen kansitettujen kappaleiden kanssa. Järjestelmään tallennettua versiota käytetään mm. mahdollisissa oikaisuasioissa virallisena kappaleena.

3. Katso tarvittaessa ohjeet PDF/A-tiedoston tekemiseen (ohje on ELECin, mutta sitä voivat noudattaa muidenkin koulujen opiskelijat).

Diplomityön julkaiseminen verkossa

Kaikista töistä tallennetaan ja julkaistaan niin kutsutut metatiedot, eli työn tekijä, nimi käännöksineen, valvoja ja ohjaaja sekä avainsanat INSSI-tietokantaan. Kaikki hyväksytyt työt arkistoidaan kokotekstinä Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Aaltodoc-arkiston löydät osoitteesta https://aaltodoc.aalto.fi. Työn tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät myös INSSI-tietokannan kautta.

Työn tiivistelmä ja/tai kokoteksti myös julkaistaan, jos annat siihen luvan. Julkaisulupa annetaan edellä mainitulla hakemuslomakkeella. Julkaisupäivää voi halutessaan siirtää enintään yhdellä (1) vuodella hyväksymispäivämäärästä, joka on kokouksen päivämäärä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi muiden julkaisujen, patenttihakemusten tai yrityssalaisuuksien vuoksi diplomityötä ei ole pakko julkaista heti. Huomaa kuitenkin, että työ on tästä huolimatta julkinen opinnäyte, joka pidetään nähtävillä. Nähtävillä pidettävä kappale on kansitettu arkistokappale.

Mikäli et anna julkaisulupaa, arkistoitava pdf-tiedosto on vain kirjaston työntekijöiden saatavilla, eikä sitä avata muille.

Hyvä tietää

Diplomityön hyväksyy ja arvostelee koulutusneuvosto valvojan ja ohjaajan tai toisen tarkastajan työstä antaman lausunnon ja valvojan esittämän arvosanaehdotuksen perusteella.

Valvojalla on kuukausi aikaa perehtyä työhön ja antaa siitä lausuntonsa perusteluineen ja arvosanaehdotuksineen. Kuukausi lasketaan siitä, kun opiskelija on jättänyt kansitetun työn valvojalle. Opiskelija ja valvoja voivat sopia myös muunlaisesta aikataulusta.

Kun valvoja ja ohjaaja tai toinen tarkastaja ovat toimittaneet lausuntonsa kansliaan, käsitellään diplomityö seuraavassa mahdollisessa koulutusneuvoston kokouksessa.

Diplomityön arvostelun edellytyksenä on, että kypsyysnäyte on suoritettu hyväksytysti ja diplomityöesitelmä on pidetty.

Arvostelun oikaiseminen

Diplomityön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnöt toimitetaan kirjaamoon tutkintolautakunnalle osoitettuna:

Aalto-yliopiston tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 11000
00076 AALTO

Muuta hyödyllistä

Tärkeitä linkkejä

Sitomoita

Kirjansitomo V & K Jokinen
Tarkkampujankatu 9 A 3
00120 Helsinki
puh. 09-635 142 ja 09-635 143
www.kirjansitomovkjokinen.fi

Pikku-Sitomo Haglund Oy
Pohjolankatu 43
00610 Helsinki (Kpyl ss)
puh. 09-7772656
gsm 050-3300543
sähkposti: erik.haglund@pikkusitomo.fi
www.pikkusitomo.fi/

SidontaPlus Oy
Sinikalliontie 4 B
02630 Espoo
puh. 040 124 5005
sähköposti: myynti(at)sidontaplus.fi
www.sidontaplus.fi

Elovaaran Kirjansitomo
Vironkatu 9
00170 Helsinki
Puh. 09-135 6876
Faksi 09-135 6876

LaukkaSet Oy
Kievarinraitti 4 A
02710 Espoo
puh. 09-8133202
pentti.laukkanen@kolumbus.fi

Unigrafia Otaniemi
yhteystiedot

SITOMOITA: (http://luettelomedia.fi/Viestinta/Kirjansitomoja)