Kandidaatintyö ja seminaari

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari ovat 10 opintopisteen opintokokonaisuus, johon kuluu lisäksi kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyönsä alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Tavoitteet ja sisältö

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

  • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
  • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
  • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
  • esittämään opinnäytteensä julkisesti
  • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarissa opiskelija osallistuu luentoihin ja harjoituksiin, jotka käsittelevät tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Opiskelija laatii seminaarin aikana kandidaatintyönsä.

Kandidaattiseminaarin järjestäjät ja kandidaatintöiden ohjaus

Kandidaattiseminaarin kokonaisjärjestelyistä ja tavoitteiden toteuttamisesta vastaa vastuuopettaja ja kandidaatintöiden ohjauksesta hänen nimeämänsä ohjaajat. Kandidaattiseminaareja järjestetään vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.

Kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa.

Pääaineilla on omat ohjeensa kandidaattiseminaariin ilmoittautumisesta ja kandidaatintöiden aiheiden sopimisesta.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyön alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen suoritettuaan opiskelija on samalla osoittanut omaavansa suullisen ja kirjallisen kielitaidon, joka on vaatimuksena julkishallinnollisissa työtehtävissä.

Suomen- ja ruotsinkielisten kypsyysnäytteiden kieliasu tarkastetaan kielikeskuksessa. Englanninkielisten kypsyysnäytteiden kieliasua ei tarkasteta.

Kandidaatintyön kielivaatimukset

Kandidaatintyö laaditaan koulusivistyskielellä. Opiskelija osallistuu joko pääaineensa suomenkieliseen kandidaattiseminaariin tai koulutusohjelmien yhteiseen ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, hän osallistuu valintansa mukaisesti suomen- tai ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin.

Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, hän voi tällöin kandidaattiseminaarin vastuuopettajan suostumuksella laatia kandidaatintyönsä myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Myös koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saanut opiskelija voi hakemuksesta ja kandidaattiseminaarin vastuuopettajan päätöksellä kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi. Tämä koskee tilanteita, joissa kandidaatintyö tehdään kansainvälisessä tutkimusryhmässä, kandidaatintyön ohjaaja tai valvoja on ulkomaalainen, tai kandidaatintyö tehdään ulkomailla.

Perustieteiden korkeakoulun kandidaattiseminaarit

Perustieteiden korkeakoulussa kandidaattiseminaarit järjestetään pääaineittain. Tekniikan koulujen koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Alla ovat pääaineiden seminaarien nimet ja linkit MyCourses-sivulle, josta löytyy lisätietoa.

Lisätietoa teknillisen fysiikan ja matematiikan ja systeemitieteiden kandidaattiseminaareista löytyy tämän sivun alasivulta.