Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kevään 2019 fuksikysely

Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähettiin 21.3.2019 292 opiskelijalle. Kyselyyn vastasi 161 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui oikein hyvä 55. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Fuksikyselyyn vastanneista opiskelijoista 76% kokee, että heidän opiskelumotivaationsa on melko korkea tai korkea. Vastaajista 76% on saavuttanut ensimmäiselle opiskeluvuodelle asettamansa tavoitteet. Ryhmäytyminen ja yhteisöön sitoutuminen tukee opiskelukykyä ja siksi se nähdäänkin hyvin tärkeänä osana opiskelijaelämää. Kyselyyn vastanneet opiskelijat näkevät, että ryhmäytymiseen pitäisi panostaa eniten orientaatioviikon tapahtumissa, vapaamuotoisissa opintopiireissä (esim. opiskelu kaveriporukassa), killan toiminnassa ja kursseilla. Fukseista suurin osa (82%) kokee olevansa jonkin opiskeluunsa liittyvän ryhmän jäsen (kaveriporukka, opiskelija- tai harrastusjärjestö, oman alan opiskelijat).

Kyselyyn vastanneet fuksit ovat löytäneet tarvitsemansa palvelut ensimmäisenä opiskeluvuotena (87%). Kyselyn mukaan fuksit haluaisivat eniten lisätietoa sivuaineista, HOPS:sta ja vaihto-opiskelusta. 70 opiskelijaa pyysi kyselyn kautta jotakin palvelua, ja palvelupyyntöjä saimme teiltä yhteensä 201 kpl. Olemme olleet teihin palveluita pyytäneisiin yhteydessä. Palvelutuotteet olivat tällä kertaa ohjaavia sähköpostiviestejä ja henkilökohtaisia ohjaustapaamisia.

Lisätietoa:

Koordinaattori

Mari Martinmaa (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
Oppimispalvelut

 

Pikaraportti: Fuksikysely kevät 2019