in English

Väitöskirjan laajuus

Aalto-yliopistossa tavoitteena on, että tohtorintutkinto voidaan päätoimisesti opiskellen suorittaa neljässä vuodessa. Tässä ajassa tohtorikoulutettava suorittaa tutkinnon teoreettiset opinnot ja tekee väitöskirjan joka tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa. Jotta tavoiteaika on mahdollista saavuttaa, väitöskirjan vaatimukset mitoitetaan käytettävään aikaan sopivaksi. Tämä otetaan huomioon tohtorikoulutettavan ohjauksessa.

Väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset

 • Väitöskirjan tulee sisältää edustamaltaan alalta uutta tieteellistä tietoa.
 • Väitöskirjassa uudet tulokset on esitettävä selkeästi ja tieteelliset vaatimukset täyttävästi.
 • Oman työn osuus tutkimuksessa tai taiteellisessa produktiossa tulee olla riittävä ja selvästi osoitettavissa.
 • Tutkimusmenetelmien tulee olla sellaisia, että ne täyttävät tieteelliselle tai taidelähtöiselle tutkimukselle asetettavat vaatimukset.
 • Väitöskirjan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti kestäviä periaatteita.

Väitöskirjan muodot

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä:

 1. Monografia
 2. Artikkeliväitöskirja
 3. Esseeväitöskirja
 4. Muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ (31.7.2020 asti)

Erillisistä julkaisuista tai käsikirjoituksista kootulla julkaisulla tulee kokonaisuutena arvostellen olla väitöskirjalta vaadittu tieteellinen arvo.

1.Monografia

Monografia on yhtenäinen kokonaisuus, joka perustuu tohtorikoulutettavan työhön, ja on tekijän itsensä kirjoittama. Monografiassa voidaan viitata myös asiaan liittyviin tohtorikoulutettavan omiin julkaisuihin. Tohtorikoulutettavan oman työn osuus tulee kuvata väitöskirjassa. Väitöskirjassa kuvataan tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet, käytetyt menetelmät ja saadut tulokset sekä esitetään yhteenveto tärkeimmistä uusista tutkimustuloksista ja arvio työn merkityksestä tieteenalalla.

Tarkastus: Monografiaväitöskirjan tarkastaminen vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta, koska sisältö tarkastetaan tällöin useimmiten ensimmäistä kertaa.

2. Artikkeliväitöskirja

Artikkeliväitöskirja koostuu samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista ja niistä laaditusta yhteenvedosta. Artikkelikokonaisuutta suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että tohtorin tutkinto voidaan päätoimisesti opiskellen suorittaa neljässä vuodessa.

Väitöskirjaan sisällytettävät artikkelit on julkaistu tai lähetetty julkaistavaksi asianomaisen tieteenalan arvostetulla foorumilla (esimerkiksi tieteellinen sarja, konferenssijulkaisu tai muu teos), jossa on käytössä tieteellinen vertaisarviointikäytäntö (peer review). Väitöskirjaan voidaan sisällyttää myös artikkeleita, joita ei ole vielä hyväksytty julkaistavaksi. Väitöskirjaan vaadittava artikkeleiden lukumäärä riippuu niiden laajuudesta, tieteellisestä merkittävyydestä ja tasosta sekä tohtorikoulutettavan oman osuuden painoarvosta julkaisuissa. Artikkeleihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Samaa julkaisua voidaan käyttää usean eri tohtorikoulutettavan väitöskirjassa, mikäli tekijöiden oma osuus julkaisussa on osoitettavissa.

Artikkeliväitöskirjan yhteenvedossa kuvataan tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet sekä käytetyt menetelmät ja esitetään yhteenveto tärkeimmistä uusista tutkimustuloksista sekä arvio työn merkityksestä tieteenalalla. Yhteenveto muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, joka antaa kokonaiskuvan väitöstutkimuksen sisällöstä. Yhteenveto sisältää luettelon väitöskirjaan sisältyvistä erillisjulkaisuista sekä kuvaa väittelijän itsenäisen työn osuuden erillisjulkaisujen sisällöstä.

Tarkastus: Artikkeliväitöskirjassa kaikki julkaisut tai ainakin osa niistä ovat  yleensä jo vertaisarvioituja. Tarkastaminen kohdistuu tällöin perusteellisimmin julkaisemattomiin julkaisuihin sekä yhteenveto-osaan.

3. Esseeväitöskirja

Esseemuotoinen väitöskirja koostuu tieteellisistä esseistä ja kokoavasta yhteenveto-osasta. Esseiden ja yhteenvedon tulee käsitellä yhtenäistä tieteellistä ongelmaa tai ongelmakokonaisuutta.

Jokaisen esseen tulee erikseen tarkasteltuna sisältää uusia tuloksia tai näkökohtia. Esseiden tulee ensisijaisesti perustua tekijän omaan tutkimustyöhön, mutta myös yhteisesseitä voidaan hyväksyä väitöskirjan osaksi, jos väittelijällä on niissä selvästi osoitettu itsenäinen osuus. Väitöskirjaan vaadittava esseiden lukumäärä riippuu niiden laajuudesta ja tieteellisestä merkittävyydestä ja tasosta sekä tekijän oman osuuden painoarvosta esseissä.

Yhteenveto-osassa kuvataan tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet sekä käytetyt menetelmät ja esitetään yhteenveto tärkeimmistä uusista tutkimustuloksista sekä arvio työn merkityksestä tieteenalalla. Yhteenveto sisältää kuvauksen väittelijän itsenäisen työn osuudesta esseissä.

Tarkastus: Esseeväitöskirjassa tarkastaminen kohdistuu erityisellä tarkkuudella ja huolella julkaisemattomiin esseisiin sekä yhteenveto-osaan.

4. Muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ (31.7.2020 asti)

Korkeakoululla on mahdollisuus harkintansa mukaan hyväksyä väitöskirjaksi myös muu vastaavat kriteerit täyttävä työ.

1.8.2020 alkaean hyväksyttyjä väitöskirjan muotoja ovat monografia, artikkeliväitöskirja sekä esseeväitöskirja. Siirtymäaika on yksi lukuvuosi, 31.7.2021 asti. Perustellusta syystä muun tieteelliset kriteerit jättävän työn voi jättää esitarkastukseen ennen siirtymäajan päättymistä. (Perustieteiden tohtoriohjelman opetussuunnitelma 2020-2022)

Avoin julkaiseminen

Väitöskirjojen julkaisemisessa noudatetaan Aalto-yliopiston avoimen julkaisemisen periaatteita. Avoimeen rinnakkaistallentamiseen käytetään Aalto-yliopisto ylläpitämää avoimen julkaisemisen alustaa Aaltodoc-julkaisuarkistoa

ACRIS-tutkimustietojärjestelmä

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen läsnäoleviksi ilmoittautuvien jatkotutkinto-opiskelijoiden tiedot siirretään ACRIS-tutkimustietojärjestelmään, ks. lisätietoja.

Viittaukset, tekijänoikeudet ja hyvä tieteellinen käytäntö

Mikäli väitöskirjassa on käytetty jo julkaistua aineistoa (kuvia yms.), tohtorikoulutettavan tulee viitata siihen asianmukaisesti ja hankkia vaadittavat copyright-oikeudet. Copyright-oikeudet on hankittava myös artikkeliväitöskirjan erillisjulkaisuihin. Sähköisessä muodossa olevien julkaisujen tulee olla samansisältöisiä vastaavien painettujen julkaisujen kanssa.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta: Hyvä tieteellinen käytäntö

Turnitinin - vältä tahaton ja tahallinen plagiarismi

Tieteellisen kirjoittamistavan ideana viitteineen ja lähdetietoineen on osoittaa, että et keksi samaa pyörää uudelleen, vaan näytät, mikä on oma aikaansaannoksesi suhteessa aiemmin tiedettyyn.

Vaatimuksena on, että kirjoitat aina omin sanoin ja annat kunnian niille, joiden kirjoituksia olet hyödyntänyt. Tämä on paitsi taito, myös eettinen periaate. Periaatteen rikkominen tarkoittaa esimerkiksi toisen työn luvatonta lainaamista eli plagiointia. Plagiointia ei sallita esitarkastukseen lähetettävissä väitöskirjoissa, joten käytännöllisempää on harjoitella taitoja ja tarkistaa ennalta, että oma kirjoitus noudattaa hyviä tieteellisen kirjoittamisen eettisiä periaatteita.

Turnitinin käyttö tahattoman ja tahallisen plagioinnin tunnistamiseen on erittäin suositeltavaa.

Turnitinin käytön aloittaminen

Turnitinin käyttö on hyödyllisintä yhteistyössä oman vastuuprofessorisi kanssa. Voit tarkistaa onko vastuuprofessorillasi käytössä jo Turnitin-työtila MyCoursesissa. Mikäli vastuuprofessorillasi ei ole työtilaa, voi hän tilata henkilökohtaisen työtilan väitöskirjan ohjausta varten.


 Lue lisää...

1.Väitöskirjan luonnokset

Turnitinin käyttö väitöskirjaprosessin luonnosvaiheessa parantaa tohtorikoulutettavan tieteellistä kirjoittamista ja estää mahdolliset myöhemmät ikävät yllätykset.

2. Väitöskirjan lopullisen version jättäminen esitarkastukseen

Kun väitöskirjan lopullisen, esitarkastukseen toimitettavan version tarkistaa Turnitinissa, voidaan samalla tarkastaa, että väitöskirja ei sisällä tahatonta plagiointia.

 • Tohtorikoulutettava palauttaa väitöskirjan luonnoksen vastuuprofessorin MyCourses-työtilassa Draft / Luonnos -aktiviteettiin.
 • Vastuuprofessori tulkitsee Turnitinin yhtäläisyysraporttia ja arvioi samalla väitöskirjan sisältöä.
  • Mikäli Turnitinin yhtäläisyysraportin tulkinta viittaa väitöskirjan sisältävän plagiointia, käsitellään asia tietyn prosessin mukaisesti (tältä voidaan välttyä, kun väitöskirja viedään Turnitiniin jo luonnosvaiheessa).
  • Vastuuprofessori merkitsee Turnitinin raportin ID-numeron esitarkastuslomakkeelle (306). Väitöskirjan esitarkastajille kerrotaan, että väitöskirja on tarkastettu plagiarismin varalta.

3. Väitöskirjan julkaistava versio (väittelylupa on myönnetty)

Turnitinin käyttö väitöskirjan julkaistavaan versioon on kaksiosainen:

 • varmistetaan vielä, että väitöskirjassa ei ole plagiarismia (mikäli Turnitinia on käytetty jo aiemmin, mahdollisuudet ovat pienet).
 • varmistetaan, että väitöskirja tulee suojatuksi muiden tekemältä plagioinnilta. Käytännössä tarkoitus on varmistaa, että väitöskirjan julkaistava versio tulee indeksoitua Turnitinin tietovarastoon tavalla tai toisella:
  • kaikki Aaltodocissa julkaistavat väitöskirjat tallentuvat automaattisesti Turnitinin tietovarastoon.
  • mikäli väitöskirjaa ei julkaista Aaltodocissa (esim. Cotutelle-väitöskirjat), tulisi tohtorikoulutettavan toimittaa väitöskirjan julkaistava versio MyCoursesin "Version for grading / Arvosteltava versio"-aktiviteettiin: aktiviteetin palautukset arkistoidaan Turnitinin opiskelijoiden papereiden tietovarastoon.

Suosituksia


Aallon väitöskirjapohjat (templatet ja typografiset asetukset)

Väitöskirjassa voi hyödyntää word- tai LaTeX-pohjaa tekstin kirjoittamisessa. Pohjat löytyvät Aallon verkkosivuilta (vaatii kirjautumisen Aalto-tunnuksilla).

Tohtorikoulutettavan ohjaus

Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään vastuuprofessori ja ohjaaja. Heidän roolinsa on merkittävä etenkin jatko-opintojen ja tutkimustyön aloittamisessa sekä jatko-opintojen loppuvaiheessa. Vastuuprofessori ja ohjaaja tukevat ja kannustavat tohtorikoulutettavaa, auttavat tutkimuksen rahoitusjärjestelyissä ja osallistuvat tohtorikoulutettavan urasuunnitteluun. Vastuuprofessori on vastuussa tohtorikoulutettavan jatko-opinnoista ja tutkimustyöstä kokonaisuutena. Vastuuprofessorin tulee huolehtia, että olosuhteet menestyksekkäisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen ovat asianmukaiset.

Vastuuprofessori voi delegoida osan alla kuvatuista tehtävistä ohjaajalle, tai toimia itse myös ohjaajana. Tehtävistä sovitaan tohtorikoulutettavan ohjaussuunnitelmassa.

Tohtorikoulutettavalla voi olla tutkimustyönsä eri vaiheissa useita eri ohjaajia, mikäli esim. valittu tutkimusmenetelmä edellyttää erityisosaamista.

Vastuuprofessorin ja ohjaajan tehtävät

Aalto-yliopiston akateemisten asioiden komitea 20.12.2011

Vastuuprofessori huolehtii tohtorikoulutettavan ohjausjärjestelyistä. Vastuuprofessorin ohjausvastuu koskee läsnäolevaksi ilmoittautuneita jatko-opiskelijoita, jotka etenevät opinnoissaan hyväksytyn opintosuunnitelman mukaisesti ja raportoivat opintojensa etenemisestä säännöllisesti. Vastuuprofessori voi siirtää jäljempänä mainittuja tehtäviä ohjaajalle. Opinnäytteen ohjaajalla tulee olla suoritettuna tekniikan tohtorin tutkinto tai muu vastaava yliopistollinen jatkotutkinto. Vastuuprofessori voi tarvittaessa toimia myös ohjaajana. Vastuuprofessori sopii ohjaajan/ohjaajien kanssa työnjaosta ohjauksessa ja tehtävät kirjataan ohjaussuunnitelmaan. Mitä jäljempänä todetaan vastuuprofessorin tehtävistä koskee soveltuvin osin myös ohjaajaa sovitun vastuujaon mukaisesti.

Vastuuprofessorin vastuulla on:

 Lue lisää...
 • Vastuuprofessori vastaa tohtorikoulutettavan ohjauksesta ja tukee rahoitussuunnitelman toteutumista. Hän ohjaa tutkimustyön toteuttamista, opastaa tohtorikoulutettavaa itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun tutkimustyössä sekä taiteellisessa toiminnassa. Vastuuprofessori kannustaa tohtorikoulutettavaa aktiivisesti julkaisemaan tutkimustuloksiaan tieteenalansa ja taiteen julkaisufoorumeissa sekä neuvoo julkaisujen kirjoittamisessa. Vastuuprofessori tukee ja kannustaa tohtorikoulutettavaa. Hän vastaa myös siitä, että päätoimisesti tohtoriopintojaan suorittavia tohtorikoulutettavia ei kuormiteta liikaa muilla tehtävillä. Opetukseen osallistumista suositellaan tohtorikoulutettaville, ja sitä voidaan myös edellyttää Aalto-yliopistossa työsuhteessa olevilta tohtorikoulutettavilta (tämä määritellään työsopimuksessa).

 • Vastuuprofessori käy tohtorikoulutettavan kanssa läpi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää suunnitelman tutkimustyön läpiviemisestä sekä seuraa opintojen ja tutkimustyön etenemistä säännöllisesti. Vastuuprofessori käy säännöllisin väliajoin tohtorikoulutettavan kanssa keskustelun, jonka mukaan suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Seuranta koskee tohtoriohjelmassa opiskelevia päätoimisia ja sivutoimisia tohtorikoulutettavia.

 • Vastuuprofessori vastaa siitä, että tohtorikoulutettava on tietoinen yleisestä ja oman alansa hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikasta ja immateriaalioikeudellisesta sääntelystä sekä valvoo näiden noudattamista. Tähän kuuluu ohjaussuhteen alkuvaiheessa käytävä keskustelu, jossa tohtorikoulutettava ja vastuuprofessori kartoittavat työhön liittyvät tutkimuseettiset kysymykset ja käytännöt. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta: Hyvä tieteellinen käytäntö)

 • Vastuuprofessori vastaa siitä, että tohtorikoulutettava on tietoinen väitöskirjalle asetettavista vaatimuksista sekä esitarkastus- ja väitösprosessista. Väitöskirjakäsikirjoituksen valmistuttua vastuuprofessori antaa lausunnon siitä, että käsikirjoitus on valmis tarkastettavaksi ennen kuin esitarkastusprosessi aloitetaan. Vastuuprofessori huolehtii siitä, että tohtorikoulutettava tekee tarkastusprosessin tuloksena ehdotetut tarpeelliset korjaukset väitöskirjan käsikirjoitukseen.

 • Vastuuprofessori paneutuu tohtorikoulutettavan kanssa urasuunnitteluun. Vastuuprofessori huolehtii siitä, että opintojensa kuluessa ja tutkimustyön läpiviemisen yhteydessä tohtorikoulutettava saavuttaa tutkimusvalmiuksien ohella myös yleisiä työelämätaitoja.

Tohtorikoulutettavan oikeudet ja velvollisuudet

Aalto-yliopiston akateemisten asioiden komitea 20.12.2011

Aloittaessaan jatko-opinnot tohtorikoulutettava sitoutuu pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun ja tutkimustyöhön. Tohtorikoulutettavalla on oikeus opiskella opintosuunnitelmansa mukaan ja saada säännöllistä ja asiantuntevaa ohjausta opinnoissaan. Saadakseen ohjausta tohtorikoulutettava sitoutuu noudattamaan opinnoissaan vahvistettua opintosuunnitelmaa sekä siihen sisältyvää tutkimussuunnitelmaa. Oikeus ohjaukseen edellyttää myös läsnäolevaksi ilmoittautumista yliopistoon. Lisäksi tohtorikoulutettava sitoutuu noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Tohtorikoulutettavan vastuulla on:

 Lue lisää...
 • laatia yhteistyössä vastuuprofessorin kanssa opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma ja päivittää sitä tarvittaessa
 • neuvotella vastuuprofessorin kanssa tutkimusaiheen valinnasta ja laatia vastuuprofessorin ohjauksessa perusteellinen tutkimussuunnitelma; selvittää tutkimuksen tavoitteet, sisältö, menetelmät ja aikataulut
 • tutustua tieteen tekemisen eettisiin periaatteisiin ja noudattaa työssään hyvää tieteellistä käytäntöä
 • tehdä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tutkimustyötään tutkimussuunnitelmansa mukaisesti tutkimusprojektin asettamissa rajoissa sekä julkaista tutkimustuloksia aktiivisesti tieteenalansa julkaisufoorumeissa
 • antaa opetusta omalta tutkimusalueeltaan ja kertoa tutkimustyönsä tuloksista
 • pyrkiä yhdessä vastuuprofessorinsa kanssa hankkimaan rahoitus jatko-opinnoilleen
 • raportoida säännöllisesti tutkimustyön etenemisestä vastuuprofessorille
 • ilmoittaa vastuuprofessorille, jos henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan on tarpeen tehdä muutoksia tai jos suunnitelmassa pysyminen näyttää muodostuvan ongelmaksi
 • ilmoittautua vuosittain yliopistoon

Ohjaussuunnitelma

Tohtorikoulutettavan velvollisuutena on tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää ainakin teoreettiset opinnot ja suunnitelman tutkimuksen toteuttamisesta. Opintojen alkaessa sovitaan myös ohjausjärjestelyistä. Suositeltavaa on laatia kirjallinen ohjaussuunnitelma, jossa vastuuprofessori, ohjaaja(t) ja tohtorikoulutettava sopivat kunkin vastuista, oikeuksista ja velvollisuuksista tohtorinkoulutusprosessin aikana.

Perustieteiden korkeakoulussa ohjaussuunnitelma on pakollinen ja se tulee laatia jo hakuvaiheessa. Ohjaussunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, esim. vastuuprofessorin tai ohjaajan vaihtuessa.

Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma, mikäli jatkotutkinto jaetaan kahden Aallon korkeakoulun kesken rahoitusmallia varten

Jos vastuuprofessori, ohjaaja, tutkimusala, väitöskirjan aihe tai päätoimisuus/sivutoimisuus muuttuu

 • jos vastuuprofessorisi, ohjaajasi, tutkimusalasi tai väitöskirjasi aihe muuttuu tai vaihdat päätoimisesta sivutoimiseksi tai sivutoimisesta päätoimiseksi, tohtorikoulutusneuvoston puheenjohtaja vahvistaa muutoksen.
 • Muutoksen vahvistamista varten tämä lomake liitteineen (katso vaaditut liitteet alta) pitää toimittaa perustieteiden tohtoriohjelman opiskelijapalveluihin.
 • Liitteet:
  • vastuuprofessorin tai ohjaajan vaihto: ohjaussuunnitelma
  • tutkimusalan vaihto: tutkimussuunnitelma
  • sivutoimisesta päätoimiseksi vaihtaminen: ohjaussuunnitelma ja tutkimussuunnitelma.
  • päätoimisesta sivutoimiseksi vaihtaminen: ei liitteitä
  • väitöskirjan aiheen muutos: tutkimussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma ja tutkimussuunnitelma löytyvät Hakeminen -sivulta (Jatko-opintohakemus ja liitteet)

 • Mikäli teoreettisia opintojasi ei ole vielä vahvistettu, toimita myös päivitetty opintosuunnitelma

Jos yhteistyö vastuuprofessorin kanssa ei toimi

Jos yhteistyö vastuuprofessorisi kanssa ei toimi, voit aina ottaa yhteyttä tohtoriohjelman opiskelijapalveluihin ja tulla keskustelemaan miten pääsisit asiassa eteenpäin. Vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi:

 • Keskustele asiasta vastuuprofessorisi kanssa
 • Kysy voisitko saada ohjaajan (jos esim. vastuuprofessori on hyvin kiireinen)
 • Keskustele laitoksesi HR:n kanssa tai laitoksesi laitosjohtajan kanssa
 • Keskustele Perustieteiden tohtoriohjelman johtajan kanssa