Opinnäyte on toimitettava sitä pyytävälle asiakkaalle

Aalto-yliopiston opinnäytteet ovat julkisia asiakirjoja. Jokaisella on oikeus saada niistä tieto. Tämä periaate on todettu jo Opetusministeriön kirjeessä korkeakouluille vuonna 2004. Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen arkistoidut opinnäytteet ovat suurimmalta osaltaan sähköisiä, osa alun perin sähköiseen muotoon tehtyjä, osa myöhemmin digitoituja. Osa sähköisessä muodossa olevista opinnäytteistä on julkaistu tekijän luvalla Aaltodoc-opinnäyteportaalissa (https://aaltodoc.aalto.fi). Tähän asti muihin kuin verkossa julkaistuihin opinnäytteisiin on voinut käydä tutustumassa Oppimiskeskuksessa. Nyt tilanne on hallinto-oikeuden tuomion myötä muuttunut.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on lainvoimaisella tuomiollaan 15.2.2019 päättänyt, että Lapin yliopiston kirjaston tuli julkisuuslain nojalla toimittaa sähköisessä muodossa ollut opinnäyte sähköpostilla asiakkaan pyynnön mukaan, vaikka opinnäytteen tekijä ei ollut antanut verkkojulkaisulupaa. Tekijänoikeus ei rajoita tiedon antamista julkisesta asiakirjasta eikä tekijän lupaa toimittamiseen tarvita. Tämän hallinto-oikeuden päätöksen myötä myös Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen käytäntö muuttuu. Jatkossa sähköisessä muodossa olevat opinnäytteet toimitetaan pyynnöstä asiakkaalle sähköpostilla maksutta, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai muun julkisuuslaissa mainitun syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa yliopiston toiminnalle. Julkisuuslain mukainen mahdollisuus saada opinnäyte sähköisessä muodossa ei tarkoita, että tiedon saaja voisi itse jakaa vapaasti opinnäytettä eteenpäin tai saattaa sen saataville tietoverkossa.

Opinnäytteitä ei jatkossakaan laiteta Oppimiskeskuksen ylläpitämään Aaltodoc-opinnäyteportaaliin kaikkien saataville ilman tekijän lupaa. Niiden metatiedot kuten tekijän ja opinnäytteen nimi, valmistumisvuosi, koulutusohjelma ja sisältöä kuvailevat asiasanat tulevat julkisesti nähtäville. Opinnäytteen tekijä voi halutessaan antaa luvan kokotekstin julkaisemiseen, jolloin opinnäyte kokonaisuudessaan tulee kaikkien Aaltodocin käyttäjien saataville pdf-muodossa. Jos lupaa ei anneta, opinnäyte ei ole poimittavissa suoraan Aaltodocista mutta asiakkaalla on mahdollisuus pyytää se Oppimiskeskuksesta (oppimiskeskus@aalto.fi).

Salaisia opinnäytteitä ei ole mutta tausta-aineisto ei ole julkista

Perustuslain mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia. Myös opinnäytteet ovat julkisia asiakirjoja. Jos opinnäytteen tekijä saa rahoitusta esimerkiksi yritykseltä, varsinaiseen arvosteltavaan työhön ei saa sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Tausta-aineisto ei ole osa opinnäytettä eikä sitä tallenneta Oppimiskeskuksen Aaltodoc-opinnäyteportaaliin.

Mitä opiskelijan pitää tietää opinnäytteen julkisuudesta?

Opinnäytettään valmistelevan opiskelijan tulee ottaa huomioon, että opinnäyte on julkinen asiakirja. Arvosteltavaksi jätettävään opinnäytteeseen ei saa siten sisällyttää mitään salassa pidettävää tietoa. Tiedot opinnäytteistä ovat haettavissa Aaltodoc-portaalista ja opinnäytteiden arkistokappaleet ovat nähtävissä Oppimiskeskuksessa joko painetussa tai sähköisessä muodossa. Lisäksi Oppimiskeskuksen on toimitettava sähköisessä muodossa oleva opinnäyte sähköisessä muodossa sitä pyytävälle asiakkaalle.

Jos opinnäyte tehdään esimerkiksi yrityksen toimeksiannosta, on liikesalaisuutena pidettävät asiat jätettävä tausta-aineistoon, jota ei sisällytetä itse arvosteltavaan opinnäytteeseen.


Lisätietoja: Anna Johansson, Matti Raatikainen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

Viitteet: Suomen perustuslaki (731/1999), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), Opetusministeriön kirje 3/500/2004, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.2.2019/0036/1


NB: Swedish version of this notice will be released in August.