I projektet KAPPAS!, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, undersöks de generiska färdigheterna hos studerande som avlägger lägre högskoleexamen. Generiska färdigheter är allmänna kunskaper som man behöver både i studerande- och arbetslivet oberoende av bransch. Dessa kunskaper kan man lära sig och förbättra under högskolestudierna. Generiska färdigheter avser i denna undersökning studie- och arbetslivsfärdigheter såsom:

  • Analytiskt resonemang och utvärdering - hur den studerande kan identifiera svagheter och styrka i alternativa argument samt hur hen kan skilja på tillförlitliga källor från otillförlitliga
  • Problemlösning - hur den studerande kan identifiera problemet och lösa det på goda grunder
  • Att skriva argumenterande text - textens övertygelse och argumentets helhet och hur logiskt och tydligt svaret är uppbyggt
  • Språkriktighet

Syftet är att undersöka nivån på de generiska färdigheterna hos högskolestuderande, hur dessa färdigheter utvecklas under högskolestudiernas gång samt hurdana skillnader och likheter det finns mellan olika utbildningsområden vad gäller de studerandes generiska färdigheter. 

Urval av studerande som kallas till testet

I studien deltar 18 högskolor från Finland och till undersökningen har man slumpmässigt utvalt 7000 studerande. Urvalet av studerande görs med hänsyn till de olika utbildningsområdenas nationella representativitet. Vid Aalto-universitet får studerande som inleder sina studier höstterminen 2019 och tredje årets studerande inom ekonomi och teknik inbjudan till att delta i testet. Totalt kallas ungefär 400 studerande till testet.  De studerande väljs ut i enlighet med projektets forskningsplan. Samplet består av slumpmässigt utvalda individer och grupper inom specifika ansökningsalternativ. De studerande som väljs ut får en personlig inbjudan per e-post. Det är frivilligt att delta i testet.

Test

De generiska färdigheterna mäts med hjälp av det datorstödda instrumentet CLA+ International, som har utvecklats av Council for Aid to Education (CAE). Testet består av en öppen fråga, flervalsuppgifter och bakgrundsfrågor. Det tar ungefär 2 timmar att göra testet.

Resultaten

Studerande som deltar i testet får veta sina egna resultat samt hur de klarade sig i testet i jämförelse med andra testdeltagare vid den egna högskolan och alla testdeltagare i Finland. Studerande som har klarat sig mycket bra i testet får dessutom ett elektroniskt diplom (CLA+ badge) över nivån på sina generiska färdigheter. Diplomet kan till exempel inkluderas i en meritförteckning.

Resultaten av utvärderingen färdigställs sommaren 2020 och publiceras i en nationell rapport. Högskolorna får en rapport gällande nivån på de generiska färdigheterna hos högskolans studerande och får tillgång till de data som gäller högskolan.


Dataskyddsmeddelande

Mera om projektet

Kontaktperson vid Aalto-universitetet: miira.sarkki@aalto.fi