You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Opetus- ja kulttuuriministeriön KAPPAS!-hankkeessa arvioinnin kohteena ovat alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden geneeriset taidot. Geneeriset taidot ovat yleistaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä alasta riippumatta. Näitä taitoja voi oppia ja vahvistaa korkeakouluopintojen aikana. Testiin osallistuvilla opiskelijoilla onkin nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta valmiuksistaan seuraavilla geneeristen taitojen osa-alueilla:

  • Analyyttinen päättely ja arviointi - miten opiskelija osaa identifioida vaihtoehtoisten perusteluiden heikkoudet ja vahvuudet sekä miten hän osaa erottaa luotettavat lähteet epäluotettavista
  • Ongelmanratkaisu - miten opiskelija osaa tunnistaa ongelmatilanteen ja ratkaista sen perustellusti
  • Argumentatiivinen kirjoittaminen - tekstin vakuuttavuus ja argumentaation eheys sekä miten loogisesti ja selkeästi vastaus on rakennettu
  • Oikeakielisyys

Saamansa palautteen perusteella opiskelija voi tunnistaa vahvuuksiaan ja sellaisia geneeristen taitojen osa-alueita, joita voi opintojen aikana edelleen kehittää ja kartuttaa.

Tutukimuksen tavoitteena on kartoittaa millä tasolla korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot ovat, miten ne kehittyvät korkeakouluopintojen aikana ja millaisia koulutusalakohtaisia eroja ja yhtäläisyyksiä opiskelijoiden geneerisissä taidoissa voidaan tunnistaa. Testiin kutsuttavien opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen testiin mahdollistaa tutkimustulosten hyödyntämisen oman yliopistomme opetuksen suunnittelutyössä ja opetuksen kehittämisessä sekä kansallisesti korkeakoulutuksen kehittämisessä.

Testiin kutsuttavien opiskelijoiden valinta

Opiskelijoiden valinnassa tavoitteena on eri koulutusalojen kansallinen edustavuus. Testeihin kutsutaan kansallisesti yhteensä noin 7000 opiskelijaa. Aalto-yliopistosta testiin kutsutaan syyslukukaudella 2019 opintonsa aloittavia ja kolmannen vuoden opiskelijoita kauppatieteen ja tekniikan aloilta yhteensä noin 400 opiskelijaa. Testiin kutsuttavat opiskelijat valitaan satunnaisena yksilö- tai ryhmäotantana tutkimukseen valituista hakukohteista. Tutkimukseen valituille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse henkilökohtainen kutsu testiin. Testiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Testi

Testin instrumentti on Council for Aid to Educationin (CAE) kehittämä CLA+ International. Testi tehdään tietokoneluokassa ja se on kolmiosainen sisältäen osaamistehtävän, monivalintaosion ja taustatietokyselyn. Testin voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Aikaa testin tekemiseen kuluu noin 2 tuntia.

Tulokset

Opiskelijoiden henkilökohtaiset tulokset valmistuvat keväällä 2020. Oman testituloksensa lisäksi opiskelija saa tietää kuinka hyvin pärjäsi testissä suhteutettuna Aalto-yliopiston muihin testiin osallistuneihin opiskelijoihin ja kaikkiin Suomessa testiin osallistuneihin opiskelijoihin. Lisäksi testissä hyvin menestyneet opiskelijat saavat palkinnoksi geneeristen taitojensa tasosta kertovan sähköisen diplomin (CLA+ badge). Diplomin voi liittää esimerkiksi ansioluetteloon.

Arvioinnin tulokset valmistuvat 2020 kesällä ja niistä julkaistaan kansallinen raportti. Yliopisto saa raportin omien opiskelijoidensa geneeristen taitojen tasosta sekä käyttöönsä oman datansa.


Hankkeen tietosuojailmoitus

Hankkeesta lisää

Yhteyshenkilö Aalto-yliopistossa: miira.sarkki@aalto.fi