Diplomityö

[På svenska] [In English]

SCIn diplomityöt jatkossa vain sähköisesti

Katso koko uutinen täältä

Valvoja

Diplomityön valvojan tulee olla korkeakoulun professori. Valvoja voi toimia myös työn ohjaajana. Erityisestä syystä valvojana voi toimia myös korkeakoulun lehtoriurajärjestelmään nimitetty yliopistonlehtori tai vanhempi yliopistonlehtori.

Valvojan tehtävänä on huolehtia siitä, että työ täyttää kaikin puolin Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun opinnäytetyölle asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Valvoja laatii kirjallisen lausunnon työstä ja ehdottaa siitä arvosanaa.

Ohjaaja

Ohjaaja tulee yleensä siitä organisaatiosta, jonne työ tehdään. Diplomityön ohjaajalla tulee olla vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Ohjaaja on kohdeongelman asiantuntija, joka pystyy auttamaan sekä työn tekemisessä että sisällöllisissä kysymyksissä. Ohjaajan tehtävät sovitaan diplomityötä aloitettaessa opiskelijan, valvojan ja ohjaajan kesken.

Diplomityöllä tulee olla yksi valvoja ja sillä voi olla yksi tai kaksi ohjaajaa. Diplomityön valvoja tai ohjaaja ei voi olla ao. opiskelijan sukulainen tai muulla tavalla esteellinen.

Koska diplomityö on itsenäinen opinnäyte, valvoja ja ohjaaja ovat avustavassa roolissa, ja vastuu työn onnistumisesta on viime kädessä työn tekijällä.

Diplomityön aihe

Aihe voidaan hyväksyttää, kun

 • olet ilmoittautunut läsnä olevaksi
 • tekniikan kandidaatin tutkinto on suoritettu
 • diplomi-insinöörin tutkinnosta on suoritettu vähintään 45 opintopistettä
 • diplomi-insinöörin tutkinnon opintosuunnitelma (HOPS) on vahvistettu
 • maisterivaiheen valinnassa hyväksytyillä mahdollisesti määrätyt täydentävät opinnot on suoritettu.

Diplomityö tehdään pää- tai sivuaineeseen liittyvästä aiheesta. Diplomityön aiheen hyväksyy opiskelijan maisteriohjelman koulutusneuvosto. Aihetta ja diplomityötä ei voi hyväksyttää samassa kokouksessa.

Ohjelmien nimet, pääaineet ja koodit (pdf)

Hyväksytty diplomityön aihe on voimassa yhden vuoden. Jos diplomityötä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, aihe raukeaa, ja opiskelijan tulee vahvistuttaa vanha aihe uudelleen tai hakea koulutusneuvostolta uutta diplomityön aihetta.

Diplomityön aihehakemus

MacOS Preview aiheuttaa ongelmia, jos sillä täytetään lomakkeita. Täytä lomake Acrobat Reader DC:llä.

Aihehakemus toimitetaan oman maisteriohjelman palvelupisteeseen aikataulun mukaisesti (ks. koulutusneuvostojen kokousaikataulut).  

Diplomityön arviointi

Diplomityön arviointiohje (pdf) and Diplomityön arvosanojen kuvaukset (pdf)

Oppaita diplomityön tekemiseen

Kielikeskus tarjoaa henkilökohtaista Writing Clinic -palvelua englanninkielisen diplomityön kirjoittamisen avuksi. 

Diplomityön tiivistelmä

 • Jos diplomityön kieli on englanti ja koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tiivistelmä kirjoitetaan englanniksi ja suomeksi tai ruotsiksi.
 • Jos koulusivistyskielesi on joku muu kuin suomi tai ruotsi, tiivistelmä kirjoitetaan vain englanniksi.

Tiivistelmäpohja suomi,  ruotsi ja englanti

Kansilehti suomi, ruotsi ja englanti 

Tiivistelmät sijoitetaan työssä nimiölehteä seuraaviksi sivuiksi, työn kielellä laadittu tiivistelmä ensimmäiseksi ennen muunkielisiä tiivistelmiä.

Diplomityön julkisuus

Diplomityö on julkinen opinnäyte, eikä sitä tai sen osia voi salata. Diplomityön aineisto tulee valita siten, että se ei sisällä yrityksen liikesalaisuudeksi katsottavaa materiaalia.

Kaikista töistä tallennetaan ja julkaistaan niin kutsutut metatiedot, eli työn tekijä, nimi käännöksineen, pääaine, valvoja ja ohjaaja. Tämän lisäksi kaikki hyväksytyt työt arkistoidaan kokotekstinä Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Elektronisessa muodossa arkistoitujen töiden kokoteksteihin on pääsy Oppimiskeskuksen tähän tarkoitukseen varatuista koneista. Ko. koneilla voi mm. etsiä töiden tietoja ja selailla ja lukea töiden kokotekstejä.

Diplomityön julkaiseminen verkossa

Työn tiivistelmä ja/tai kokoteksti julkaistaan avoimessa verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa, jos annat siihen luvan. Aaltodoc-arkiston löydät osoitteesta https://aaltodoc.aalto.fi. Julkaisulupa annetaan samalla eAge-lomakkella 207 , jolla haetaan diplomityön hyväksymistä. Julkaisupäivää voi halutessaan siirtää enintään yhdellä (1) vuodella hyväksymispäivämäärästä, joka on kokouksen päivämäärä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi muiden julkaisujen, patenttihakemusten tai yrityssalaisuuksien vuoksi diplomityötä ei ole pakko julkaista heti. Huomaa kuitenkin, että työ on tästä huolimatta julkinen opinnäyte, joka on nähtävissä oppimiskeskuksen tähän tarkoitukseen varatuilta päätteiltä.

Kun diplomityösi on valmistumassa

Sovi valvojasi kanssa diplomityön hyväksymisen aikataulusta. Valvojalle on varattava riittävästi aikaa (noin kuukausi) lukea valmis diplomityö ja kirjoittaa siitä lausunto.

Vaikka diplomityö jätetään sähköisessä muodossa, saattaa valvojasi edelleen haluta työn mustiin kansiin kansitettuna. Sovi mahdollisesta diplomityön kansittamisesta valvojasi kanssa.

Kypsyysnäyte ja diplomityöesitelmä

Diplomityöhön kuuluu kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan, vaikka opiskelija olisi tehnyt sen jo kandidaatintyön yhteydessä. Tällöin kypsyysnäytteestä tarkistetaan vain sisältö, eli se ei mene enää kielentarkastukseen.

Kypsyysnäyte tehdään valvojan laitoksen mukaisesti.

 • Tietotekniikan lehdistötiedote (korvaa kypsyysnäytteen) ja esitelmätilaisuudet
 • Tuotantotalous (päivitetty 5.10.2017)
 • Teknillinen fysiikka ja matematiikka: Ohjeet lehdistötiedotteen tekemiseen (korvaa kypsyysnäytteen). Mikäli kypsyysnäytteen kieli tulee tarkastaa (eli koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi ja olet tehnyt kandidaatin tutkintosi ulkomailla), täytä lomake ja palauta se lehdistötiedotteen kanssa valvojalle. Valvoja lähettää lehdistötiedotteen Kielikeskukseen kielentarkastukseen tarkastettuaan kypsyysnäytteen sisällön.

Diplomityöhön sisältyy seminaariesitelmä tai vastaava esittelytilaisuus. Esitelmän pitämisestä sovitaan diplomityön valvojan kanssa, ja todistus esitelmän pitämisestä toimitetaan oman maisteriohjelman palvelupisteeseen.

Diplomityö voidaan hyväksyttää, kun

 • olet ilmoittautunut läsnä olevaksi
 • aiheesi on vahvistettu ja voimassa
 • kypsyysnäyte (lehdistötiedote) on kirjoitettu ja diplomityöesitelmä pidetty (koulutusohjelmien ohjeet)
 • kysy valvojalta, haluaako hän työn kansitettuna (malli.pdf
 • kun diplomityön valvojan kanssa on sovittu, että työ on valmis ja sen voi jättää hyväksyttäväksi, täytä 207 Diplomityön hyväksyminen ja arvosteluhakemus ja lataa työsi lopullinen pdf/A-tiedosto järjestelmään. Huolehdi, että olet palauttamassa työn viimeisen version, johon kaikki tarvittavat korjaukset on tehty ja joka on saman sisältöinen valvojalle toimitetun kappaleen kanssa.
 • Jos olet valmistumassa, täytä myös 110 Todistushakemus sekä valmistuvan palautekysely

Diplomityön palauttaminen eAge-asiointijärjestelmässä

 1. Täytä hakemus lomakkeen ohjeiden mukaan ja lataa työsi lopullinen pdf/A-tiedosto järjestelmään. Nimeä pdf-tiedosto ilman ääkkösiä muotoon koulunlyhenne_julkaisuvuosi_sukunimi_etunimi.pdf. (esim.sci_2014_Teekkari_Teemu.pdf.) Huolehdi, että olet palauttamassa työn viimeisen version.

 2. Katso tarvittaessa oppimiskeskuksen ohje, miten tiedosto muutetaan PDF/A-muotoon: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf

207 Diplomityön hyväksyminen ja arvosteluhakemus (eAge-asiointijärjestelmä)

Huom. Tarkista, että olet lähettänyt saman version valvojallesi arvosteltavaksi.*

*Diplomityön hyväksyy ja arvostelee koulutusneuvosto valvojan (ja ohjaajan) työstä antaman lausunnon ja valvojan esittämän arvosanaehdotuksen perusteella. Valvoja ja ohjaaja voivat kirjoittaa erilliset lausunnot tai yhteisen lausunnon.

Valmistuminen

Jos olet valmistumassa, täytä alla oleva lomake (lisätietoa valmistumisesta).

Arvostelun oikaiseminen

Diplomityön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnöt toimitetaan kirjaamoon tutkintolautakunnalle osoitettuna:

Aalto-yliopiston tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 11000
00076 AALTO

Sitomoita

(Mikä tahansa sitomo käy, mutta tässä muutama esimerkki.)

Unigrafia

http://www.unigrafia.fi/fi/

Kirjansitomo V & K Jokinen

www.kirjansitomovkjokinen.fi

Pikku-Sitomo Haglund Oy

www.pikkusitomo.fi/

SidontaPlus Oy

www.sidontaplus.fi

Muita sitomoita 

Koulutusneuvostojen kokousaikataulut

Kts. Deadlines for applications (thesis topic, approval of thesis)