Tutkintovaatimukset on päivitetty taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean 25.3. päätöksen mukaan.

Koodi: ARTS3020

Laajuus: 90 op

Pääainevastaava: professori Miia Haavisto

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja televisiotuotannon maisteritason pääaineen tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia kohti itsenäistä audiovisuaalista yrittäjyyttä, elokuva- ja televisiotuottajuutta, elokuvatuotannon alaa koskevaa tutkimus- tai kehitysprojektia tai toimimista audiovisuaalisen alan vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä.  

Opintojen päättyessä opiskelijalla on korkeatasoisten elokuva- ja televisiotuotantojen toteuttamista edellyttävää näkemystä, johtamistaitoja sekä henkilökohtaisen suuntautumisensa mukaan hankittua erikoisosaamista, jotka yhdessä mahdollistavat toimimisen muuttuvalla alalla ja alan toimintatapojen näkemyksellisen kehittämisen. 

Opiskelija syventää opintojen aikana laaja-alaisesti sivistystään ja ymmärrystään elokuva- ja televisiotuotantojen kerronnasta ja genreistä, niiden tuotantotavoista, yleisöistä, levityksestä ja jakelusta kotimaassa ja kansainvälisesti. Hänellä on valmiudet toimia kansainvälisesti ja uskottavasti tuottajana niin rahoituksen hakemiseen, tuotantoihin kuin levitykseen ja jakeluunkin liittyen. 

Koulutuksen sisältö

Elokuva ja TV-tuotannon pääaineessa opiskelija syventää näkemystään audiovisuaalisen alan tuotannoista, toiminnasta ja teosten koko elinkaaresta. Opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään sekä ymmärrystään liiketoiminnasta, teosten kaupallisesta hyödyntämisestä sekä luovan alan johtamisesta ja yhteistyöstä. Opiskelijat perehtyvät elokuvan historiaan sekä audiovisuaalisen kerronnan, tekniikoiden ja jakelutapojen nykysuuntauksiin. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehitystä kohti luovan tuottajan monialaista osaamista ja valmiuksia vaativaa tehtävää. Koulutus vahvistaa myös tutkimusvalmiuksia ja kykyä kriittiseen ajatteluun.   

Oman HOPS-keskustelussa laaditun opintosuunnitelman mukaisesti tuottaja syventää taiteellista ajatteluaan sekä osaamistaan johtamisen ja liiketoiminnan, kansainvälisten yhteistuotantojen ja -levityksen sekä dramaturgian osa-alueilla. Opintokokonaisuudet rakentuvat teoriaopetusjaksoille, kirjallisuudelle sekä työpajatyöskentelylle tai niiden yhdistelmille. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää osaamistaan laaja-alaisesti harrastuneisuutensa mukaan myös varsinaisen oman kurssitarjonnan ulkopuolelta esimerkiksi kauppatieteiden tai tekniikan alalta erityisesti johtamiseen, markkinointiin, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvien opintojen osalta. Korvaavuudet ja mielekäs kokonaisuus sovitaan pääainevastaavan kanssa joustavasti ja hyvissä ajoin ennen kurssien alkamista.


Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen yhteiset maisteriopinnot30
Yhteiset maisteriopinnot ovat kaikille elokuvataiteen maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia.
Teoria, taide ja tekijyys10

Lukuvuonna 2021-22 opintojakson toteutukset löytyvät Sisusta seuraavilla koodeilla:

ELO-E102401 (MA1)

ELO-E102402 (MA2)

MA-opinnäyteseminaari4
ELO-E1011Teoria, taide ja tekijyys 12
ELO-E1025Teoria, taide ja tekijyys 24
Alan käytännöt ja työelämätaidot10
ELO-E1013Ryhmädynamiikka ja johtaminen2
ELO-E1014Sopimukset ja tekijänoikeudet4
ELO-E1015Työhyvinvointi2
ELO-E1016Yrittäjyys ja työelämätaidot2
Analyysi ja visio10
ELO-E1017Seitsemäs taide2
ELO-E1018Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 12
ELO-E1019Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 22

Lukuvuonna 2021-22 opintojakson toteutukset löytyvät Sisusta seuraavilla koodeilla:

ELO-E102601

ELO-E102602

ELO-E102603

ELO-E102604

Elokuvan historia4
Elokuva- ja televisiotuotannon syventävät opinnot30
Pakolliset (Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan):

ELO-E2515

Elokuvarahoitus ja -levitys

2-8

ELO-E251601

Kansainväliset yhteistuotannot

2-6

ELO-E251701

Markkinointi

2-4

ELO-E251801

Liiketoiminta, syventävä

2-4

ELO-E251901

Ajankohtaista tuottamisessa

2-6

ELO-E252001

Johtaminen ja projektinhallinta

2-8

ELO-E2526

Pitching2
Valinnaiset (Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja siten, että 30 op täyttyy. Kursseja voi sijoittaa myös vapaasti valittaviin opintoihin):

ELO-E252201

Neuvottelutaidot ja juridiikka

2-4

ELO-E1545

Dokumentaarisen elokuvan tuottaminen ja rahoitus (yhdessä dokumentaarisen elokuvan kanssa)

4

ELO-E2523

TV-tuotanto (MA)

2-8

ELO-E1005

Elokuvataiteen vaihtuvasisältöiset kurssit (MA)

1-16

ELO-E3019

Digitaalinen jälkituotanto, VFX

2-4

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thesTaiteen maisterin opinnäyte30
ARTSa.matrKypsyysnäyte0