Tutkintovaatimukset on päivitetty taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean 25.3. päätöksen mukaan.

Koodi: ARTS3024

Laajuus: 90 op

Pääainevastaava: Professori Pietari Koskinen

Osaamistavoitteet

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun maisteritason pääaine kouluttaa taiteilijoita ja ammattilaisia toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä kaikilla elokuvatuotannon eri alueilla. Maisteriopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erityisesti äänisuunnittelun ja elokuvaäänen teorioiden alueella. Opiskelija harjaantuu kurssien ja vaativuustasoltaan yhä kasvavien harjoitustöiden kautta oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden yhä syvempään ymmärtämiseen ja hallintaan.

Elokuvaäänittäjä ja -äänisuunnittelija oppii ymmärtämään ja soveltamaan kattavasti oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää edelleen opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta, antaa lisää teknisiä, taiteellisia ja työelämävalmiuksia sekä syventävää tietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää johtamistaitoja sekä tutkimuksellisia työskentelytaitoja.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuvailmaisun dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, johtamis-, työelämä-, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan pitkän muodon äänisuunnittelun ja dramaturgisen kokonaisuuden sekä teknisen toteutusprosessin hallinta sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien syvenevä tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Maisteriopinnoista valmistuttuaan elokuvaäänisuunnittelija hallitsee elokuvan äänisuunnittelun taiteellisen ja teknisen kokonaisprosessin ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan. Koulutuksen aikana opiskelija syventää osaamistaan kaikkiin elokuvan äänitöiden ja äänisuunnittelun vaiheisiin sekä perehtyy elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa myös valmiudet jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun maisteriopinnoista neljäsosa muodostuu useamman pääaineen yhteisopetuksesta, joka koostuu taide- ja teoriaopetuksesta, alan käytäntöjen ja työelämätaitojen opetuksesta sekä elokuvan analyysin ja historian opetuksesta.

Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun maisteriopinnoissa pääaineopintojen painopiste on syventävissä äänisuunnittelun teorioiden, musiikin, kenttä-, studio- ja tehosteäänityksen opinnoissa sekä erilaisissa elokuvaäänen erityispiirteitä käsittelevissä seminaareissa ja työpajoissa. 

Elokuvaäänittäjän ja -äänisuunnittelijan työhön perehdytään yhä vaativammissa harjoitteissa. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Koulutus voi sisältää opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa syvennetään osaamista äänisuunnittelun ja äänittämisen käytännöistä sekä ryhmätyö- ja johtamistaidoista.

Kurssit

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen yhteiset maisteriopinnot30
Yhteiset maisteriopinnot ovat kaikille elokuvataiteen maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia.
Teoria, taide ja tekijyys10

Lukuvuonna 2021-22 opintojakson toteutukset löytyvät Sisusta seuraavilla koodeilla:

ELO-E102401 (MA1)

ELO-E102402 (MA2)

MA-opinnäyteseminaari4
ELO-E1011Teoria, taide ja tekijyys 12
ELO-E1025Teoria, taide ja tekijyys 24
Alan käytännöt ja työelämätaidot10
ELO-E1013Ryhmädynamiikka ja johtaminen2
ELO-E1014Sopimukset ja tekijänoikeudet4
ELO-E1015Työhyvinvointi2
ELO-E1016Yrittäjyys ja työelämätaidot2
Analyysi ja visio10
ELO-E1017Seitsemäs taide2
ELO-E1018Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 12
ELO-E1019Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 22

Lukuvuonna 2021-22 opintojakson toteutukset löytyvät Sisusta seuraavilla koodeilla:

ELO-E102601

ELO-E102602

ELO-E102603

ELO-E102604

Elokuvan historia4
Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun syventävät opinnot30
Pakolliset (Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan):

ELO-E4521

Ääni elokuvan tarinankerronnan välineenä 2

4-6

ELO-E4522

Elokuvan äänitys 2

4–6

ELO-E4523

Pro Tools äänileikkaus 2

4-6

ELO-E452401

Äänisuunnittelun metodit

4–8

ELO-E452501

Luova äänenkäsittely

2–6

ELO-E4527Tehosteäänitys4
Valinnaiset (Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja siten, että 30 op täyttyy. Kursseja voi sijoittaa myös vapaasti valittaviin opintoihin):
ELO-E4526School of Sound2

ELO-E4528

Musiikin äänitys 2

2-8

ELO-E4529

Kuunnelma (yhdessä käsikirjoituksen ja ohjauksen kanssa)

4-8

ELO-E4530

Musiikki elokuvakerronnan välineenä (yhdessä tuotannon, leikkauksen, dokumentaarisen elokuvan ja ohjauksen kanssa)

4

ELO-E4520

Ääni ja ympäristö (yhdessä dokumentaarisen elokuvan kanssa)

4

ELO-E4531

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun vaihtuvasisältöiset syventävät kurssit

2–8

ELO-E4532Kirjatentti (ääni)2–8
ELO-E453501Äänisuunnittelijoiden seminaari1-2
ELO-E4536Äänitys ja elokuvaus haastavissa olosuhteissa (yhdessä elokuvauksen kanssa)2
ELO-E3039Kuva ja ääni 24
ELO-E1028MA-produktio1-15

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ARTSa.matrKypsyysnäyte0