Yhtenäiset valmistumiskäytännöt kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille

Aalto yhtenäistää kandidaattien ja maistereiden valmistumispäivät 31.12.2019 lähtien. Jatkossa valmistuminen on mahdollista kaikissa kouluissa joka kuukausi, jolloin voit hyödyntää koko lukuvuoden opiskeluun. Uudistuksen yhteydessä myös toimintatapoja yhtenäistetään opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun edistämiseksi. Huomattavaa on, että ensimmäinen uuden toimintatavan mukainen valmistumispäivä on jo tämän vuoden puolella 31.12.2019.

Merkittävin muutos opiskelijalle on, että kaikkien suoritusten on oltava rekisteröitynä Oodissa, kun opiskelija jättää valmistumishakemuksen. Poikkeuksena tekniikan ja kauppatieteellisen alan opinnäytteet, joiden tulee olla jätetty arvosteltavaksi viimeistään valmistumista haettaessa. Tarkista tekniikan alan opinnäytteiden käsittelyaikataulu oman ohjelmasi Into-sivulta. Taiteiden ja tekniikan alalla kandidaatin tutkinnon suorittava voi jättää todistushakemuksen aikaisintaan silloin, kun kaikki muut tutkintoon sisältyvät opinnot on suoritettu ja lopullinen opinnäyte sekä kypsyysnäyte on jätetty arvosteltaviksi.

Opiskelijan todistukselle kirjattava virallinen valmistumispäivä on viimeinen mahdollinen todistushakemuksen jättöpäivä. Se on samalla viimeinen tutkielman ja kypsyysnäytteen mahdollinen jättöpäivä pois lukien taiteiden ja suunnittelun ala.

Katso tarkemmat ohjeet ja aikataulut oman ohjelmasi Into-sivuilta.

Enhetligare utexamineringsprocess för kandidat- och magisterstuderande

Utexamineringsdatumen för kandidat- och magisterstuderande blir enhetligare från och med den 31 december 2019. I fortsättningen är utexaminering möjlig varje månad vid alla högskolor, vilket betyder att du kan dra nytta av hela läsåret. I samband med detta görs även andra ändringar som främjar ett jämlikt bemötande av de studerande. Observera att det första utexamineringsdatumet enligt den nya tidtabellen är redan den 31 december 2019.

Den största ändringen ur den studerandes perspektiv är att alla studieprestationer ska vara registrerade i Oodi innan du lämnar in ansökan om examensbetyg. Undantag är lärdomsprov inom det tekniska och ekonomiska området som lämnas in för bedömning senast i samband med ansökan om examensbetyg. Tidtabellerna för bedömning av lärdomsprov inom det tekniska området finns på programmens Into-sidor. Kandidatstuderande inom området för konst och teknik kan lämna in betygsansökan tidigast då alla andra studier som ingår i examen har genomförts och det slutgiltiga lärdomsprovet och mognadsprovet har lämnats in för bedömning.

Det sista inlämningsdatumet för ansökan om examensbetyg utgör det officiella datumet för utexaminering, som anges på examensbetyget. Detta är samtidigt det sista inlämningsdatumet för avhandlingen och mognadsprovet, bortsett från området för konst.

Se närmare anvisningar och tidtabeller på ditt programs Into-sidor.