ECAR 2019 Student Study -kyselyn tulokset

Aalto-yliopisto osallistui keväällä 2019 kansainväliseen ECAR 2019 -kyselyyn, jolla kartoitettiin opiskelijoiden teknologian käyttökokemuksia ja näkemyksiä sen hyödyntämisestä korkeakouluopiskelussa. Kyselyyn vastasi 344 opiskelijaa. Kiitos kaikille vastaajille.

Kyselyn tuloksena syntyi raportti (suomeksi, tiivistelmä englanniksi) ja kaavioraportti (englanniksi). Kyselyn tuloksia käytetään Aalto-yliopiston opetuksen ja opetusteknologiapalveluiden kehittämisen työkaluna ja kansallisella tasolla korkeakoulutason digitalisaation kehityksen seuraamiseen.

Lisätietoja antaa Tiina Lehtonen (LES, Oppimisen IT): tiina.2.lehtonen@aalto.fi

Resultaten från ECAR student undersökning

Aalto-universitetet deltog i våras i den internationella enkätundersökningen ECAR 2019, vars syfte är att kartlägga studerandes användning av teknologi i högskolestudier. 344 studerande svarade på enkäten. Ett stort tack till alla som deltog i undersökningen. 

Resultaten från undersökningen har publicerats; ECAR rapport (på finska med en referat på engelska) och diagrammer (på engelska). Resultaten används för att utveckla undervisningen och undervisningsteknologin vid Aalto-universitetet samt för att följa upp digitaliseringens utveckling vid de finländska högskolorna.

Mer information Tiina Lehtonen, tiina.2.lehtonen@aalto.fi

Results of the ECAR Student Study Survey

Aalto University participated in ECAR 2019 survey (Digitalization in learning and teaching) that collects information about how students use technology in their studies in higher education. 344 students answered. Thank you for all your answers.

The results of this questionnaire are now available. ECAR report (in Finnish with a summary in English) and a report with charts (in English).The results of this questionnaire will be used on the development of teaching and teaching technology at Aalto University and on national level to follow higher education teaching development as in focus digitalization.

Further information: Tiina Lehtonen (LES, ICT for Learning) tiina.2.lehtonen@aalto.fi