Perustiedot

Koodi: ENG3047

Laajuus: 25 ECTS

Kieli:  suomi

Järjestävä laitos: Rakennetun ympäristön laitos

Vastuuopettaja: Tuomas Ilmavirta

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Erika Ruohonen

Kohderyhmä:  Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Rakennettua ympäristöä  pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Sivuaineeseen ei ole erillistä hakua. BIZ ja ARTS-opiskelijoita kehotetaan tutustumaan esitietoihin huolella.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitietovaatimukset: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Den byggda miljön; Built Environment.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Kaupungistuminen, urbaanien markkinoiden globalisaatio, ilmastonmuutoksen haasteet yhdyskuntarakenteiden kestävyydelle sekä älykaupunki- ja liikennekehitys ovat ilmiöitä, jotka edellyttävät entistä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ja integroivampaa otetta rakennetun ympäristön suunnitteluun ja hallintaan. Rakennetun ympäristön sivuaineessa rakennettua ympäristöä tarkastellaan erityisesti maankäytön ja liikenteen suunnittelun sekä kiinteistötalouden näkökulmista ja sovitetaan näitä yhteen. Tähän yhteensovittamiseen harjaannutetaan ongelmalähtöisen projektityöskentelyn, lainsäädännöllisiin ja taloudellisiin puitteisiin perehtymisen sekä prosessien johtamisen näkökohtiin tutustumisen kautta. Opiskelijat oppivat rakennetun ympäristön suunnittelun, analysoinnin, arvioinnin ja johtamisen menetelmiä sekä niiden kytköksiä eri teknis-juridisiin järjestelmiin.

koodi

nimi

ECTS

periodi

Pakolliset kurssit (15 ECTS)

RYM-C1001Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun5I-II
RYM-C1002Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet5III-V
RYM-C2001Projektityökurssi I / yhdyskuntien suunnittelu5II
Sivuaineen valinnaiset opinnot (10 ECTS)
Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy
RYM-C2002Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen5II
RYM-C3001Projektityökurssi II / yhdyskuntien suunnittelu5

I

MAA-C2002Maankäytön suunnittelun perusteet5III
MAA-C2004Kiinteistötalouden ja –arvioinnin perusteet5V
YYT-C2004

Kestävä liikennejärjestelmä

5 IV

Huom! Sivuaine poistuu OPS-kaudelle 2022-2024. Jos olet jo aloittanut sivuaineen suorittamisen, voit suorittaa sen loppuun. 

Poistuva kurssiKorvaava kurssi 
RYM-C1001 Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluunKEY-C1010 Johdatus kestäviin yhdyskuntiin
RYM-C1002 Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteetKIG-C1050 Ympäristö- ja kiinteistöoikeuden perusteet
RYM-C2001 Projektityökurssi I / yhdyskuntien suunnittelu (opetetaan vielä 2022-2023) 

KEY-C1020 Kestävien yhdyskuntien analyysi  (2023-2024 alkaen)

RYM-C2002 Rakennetun ympäristön talous ja johtaminenKIG-C1020 Kiinteistöt, johtaminen ja yhteiskunta
RYM-C3001 Projektityökurssi II / yhdyskuntien suunnittelu (opetetaan vielä 2022-2023)KEY-C1030 Kestävien yhdyskuntien suunnittelu (2023-2024 alkaen)
MAA-C2002 Maankäytön suunnittelun perusteet (opetetaan vielä 2022-2023)KEY-C1040 Maankäytön suunnittelun perusteet (2023-2024 alkaen)
MAA-C2004 Kiinteistötalouden ja -arvioinnin perusteetKIG-C1060 Kiinteistötalouden perusteet
YYT-C2004 Kestävä liikennejärjestelmä (opetetaan vielä 2022-2023)KEY-C1060 Kestävä liikennejärjestelmä (2023-2024 alkaen)


Basinformation om biämnet

Kod: ENG3047

Omfattning: 25 ECTS

Språk: finska

Ansvarprofessor: Tuomas Ilmavirta

Biämnets koordinator : Erika Ruohonen

Målgrupp:  Studerande från de tekniska högskolorna, förutom studerande med den byggda miljön som huvudämne. Även för studerande vid andra högskolorna ifall förkusnkaperna uppfylls.

Ansökan:  Ingen separat ansökan till biämnet. Studerande vid BIZ och ARTS uppmanas att kontrollera kraven på förkunskaper.

Kvoter och begränsningar: Inga

Krav på förkunskaper: Förkunskaperna för kurserna som ingår i biämnet ska kontrolleras i Sisus och/eller MyCourses.

Namn på biämnet på andra språk: Rakennettu ympäristö, Built Environment.

Biämnets innehåll och struktur

Urbanisering, globalisering av de urbana marknaderna, klimatförändringens utmaningar för samhällsstrukturernas hållbarhet samt utveckling av smarta städer och trafik är fenomen som förutsätter mer heltäckande förståelse för och mer integrerande grepp om den byggda miljöns planering och hantering. I biämnet den byggda miljön undersöks i synnerhet markanvändning och trafik ur perspektiven för planering och fastighetsekonomi, perspektiv som även fogas ihop. För det här sammanfogandet tränas grupparbete med problemet som utgångspunkt, fördjupning i lagstiftningens och ekonomins ramverk och genom att bekanta sig med olika synpunkter på processledning. De studerande lär sig planering, analys, bedömning och ledning av den byggda miljön och deras anknytningar till olika teknisk-juridiska system.

kod

namn

ECTS

period

Obligatoriska kurser (15 ECTS)

RYM-C1001Introduktion till planeringen av den byggda miljön5I-II
RYM-C1002

Juridiska grunder för samhällssystem och planering av dessa

5III-V
RYM-C2001Projektarbete 1, samhällsplanering5II
Valbara kurser (10 ECTS)
Välj två kurserna nedan så att biämnets omfattning blir 25 ECTS
RYM-C2002Ekonomi och ledning i den byggda miljön5II
RYM-C3001Projektarbete 2, samhällsplanering5I
MAA-C2002Grunderna i markanvändningsplanering5III
MAA-C2004Grunderna i fastighetsekonomi och -värdering5V
YYT-C2004

Hållbara trafiksystem

5

IV