Perustiedot

Koodi: ENG3046

Laajuus: 25 ECTS

Kieli:  suomi

Järjestävä laitos: Konetekniikan laitos, rakennustekniikan laitos

Vastuuopettaja: Jarkko Niiranen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Marlene Parman

Kohderyhmä:  Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Kone- ja rakennustekniikkaa pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Ei erillistä hakua. BIZ ja ARTS-opiskelijoita kehotetaan tutustumaan esitietoihin huolella.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitietovaatimukset: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodinimiECTSperiodi

Pakolliset kurssit (15 ECTS)

KJR-C2004 tai

COE-C2004

Materiaalitekniikka (** tai

Materials Science and Engineering

5

IIII  tai

II

KJR-C2005Tuotesuunnittelu5I
KJR-C2006Tuotantotekniikka5III
Sivuaineen valinnaiset opinnot
Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy

KJR-C1001 tai

COE-C1001

Statiikka ja dynamiikka (*
tai Statics and Dynamics
5IV
tai II

KJR-C2001 tai

COE-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet (*
tai Foundations of Solid Mechanics
5IV-V
tai II

KJR-C2003 tai

COE-C2003

Virtausmekaniikan perusteet (*

or Basic course on fluid mechanics

5IV-V
tai I
KON-C3001Koneenrakennustekniikka A5I-II
KON-C2003Koneenrakennustekniikka B (***5I-II
KON-C3002Koneenosien suunnittelu5IV-V
KON-C3004Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt5I-II
MEK-C3001Kuljetusvälinetekniikka5V
RAK-C3007Rakennushankkeen perusteet5IV-V
RAK-C3006Rakennustekniikan perusteet5I-II

*) Vastaava englanninkielinen kurssi (COE-xxxx) käy tämän tilalle

**) Mikäli opiskelijan pääaine on Energia- ja ympäristötekniikka ja sivuaine Kone- ja rakennustekniikka hän voi sijoittaa kurssin KJR-C2004 Materiaalitekniikka joko pääaineeseen tai sivuaineeseen ja täydentää pää- tai sivuainettaan yhdellä kyseisen aineen valinnaisella kurssilla.

***) Muiden kuin ENG-koulun opiskelijoille vaihtoehtona KON-C3001:lle, jos ENG-A1001 Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä tai vastaavaa kurssia ei ole suoritettu. (Jos on suorittanut ENG-A1001, valitse KON-C3001)


HUOM! Sivuaine poistuu OPS-kaudelle 2022-2024. Jos olet jo aloittanut sivuaineen suorittamisen, voit suorittaa sen loppuun. 

Poistuva kurssi Korvaava kurssi 
KJR/COE-C1001 Statiikka ja dynamiikka ENG/COE-C1002 Statiikka
KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt (opetetaan vielä 2022-2024)EKO-C1014 Kokeelliset menetelmät (2024-2025 alkaen)


Basinformation om biämnet

Kod: ENG3046

Omfattning: 25 ECTS

Språk: finska

Institution: Institutionen för byggnadsteknik, institutionen för maskinteknik

Ansvarprofessor: Jarkko Niiranen

Biämnets koordinator: Marlene Parman

Målgrupp:  Studerande från de tekniska högskolorna, förutom studerande med den byggda miljön som huvudämne . Även studerande vid de andra högskolorna ifall förkunskaperna uppfylls.

Ansökan:  Ingen separat ansökan till biämnet. Studerande vid BIZ och ARTS uppmanas att kontrollera kraven på förkunskaper.

Kvoter och begränsningar: Inga kvoter eller begränsningar.

Esitietovaatimukset: Förkunskaperna för kurserna som ingår i biämnet ska kontrolleras i Sisu och/eller MyCourses.


kod

namn

ECTS

period

Obligatoriska kurser (15 ECTS)

KJR-C2004 eller

COE-C2004

Materialteknik (** eller

Materials Science and Engineering

5

III eller

II

KJR-C2005

Produkt design

5I
KJR-C2006

Produktionsteknik

5III
Valbara kurser (10 ECTS)
Välj två kurserna nedan så att biämnets omfattning blir 25 ECTS

KJR-C1001
eller COE-C1001

Statik och dynamik (*
eller Statics and Dynamics

5IV
eller II

KJR-C2001
eller COE-C2001

Grundkurs i solidmekanik (*
eller Foundations of Solid Mechanics

5IV-V
eller II

KJR-C2003
eller COE-C2003

Grundkursen i strömningsmekanik (*
eller Basic course on fluid mechanics

5IV-V
eller I
KON-C3001

Maskinbyggnadsteknik A

5I-II
KON-C2003Maskibbyggnadsteknik B (***5I-II
KON-C3002Konstruktion av maskindelar5IV-V
KON-C3004

Laboratoriearbeten i maskin- och byggnadsteknik

5I-II
MEK-C3001

Transportmedelsteknik

5V
RAK-C3007Grunderna i byggnadsprojekt5IV-V
RAK-C3006

Grunderna i konstruktionsteknik

5I-II

*) Vastaava englanninkielinen kurssi (COE-xxxx) käy tämän tilalle

**) Ifall den studerande har Energi- och miljöteknik som huvudämne och Maskin- och byggnadsteknik som biämne kan kursen KJR-C2004 Materialteknik placeras antingen i huvudämnet eller i biämnet varefter huvud- eller biämnet kompletteras med en kurs från listan över valbara kurser inom ifrågavarande ämne.

***) För studerande utanför ENG-skolan som alternativ till kursen KON-C3001 i sådana fall där ENG-A1001 eller motsvarande kurs inte ingår i studierna.