Sivuaineen perustiedot


Koodi: ARTS3042

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi ja englanti (vaihtelee kurssikohtaisesti)

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Satu Kyösola

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: ELO:n opiskelijat, Aalto ARTS opiskelijat, Aalto-yliopiston muut opiskelijat, JOO-haun kautta tulevat opiskelijat, Avoimen Yliopiston opiskelijat

Haku:

Haku sekä keväällä että syksyllä.

Sivuaineen hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä.

Kiintiöt ja rajoitukset:

Avoin kaikille, lukuun ottamatta elokuvan historian korvaavia kursseja (1–6 op), joihin osallistumisesta keskustellaan vastuuopettajan kanssa tapauskohtaisesti. 

Elokuvan historian kurssien maksimiosallistujamäärä on 55 opiskelijaa. Paikat kursseille jaetaan seuraavien kiintiöiden mukaisesti: ELO (25), Aalto ARTS (10), muut Aalto-yliopiston opiskelijat (5), Avoimen Yliopiston opiskelijat (10 opiskelijaa), JOO-haun kautta valitut opiskelijat (5 opiskelijaa).

Elokuvan historian praktikumin osalta ELOn ulkopuolisten opiskelijoiden maksimimäärä on 10. 

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Filmens historia, Film History

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Elokuvan historian kurssit 1–4 (1–6 op): opiskelija hahmottaa elokuvan historian kronologisesti ja tuntee elokuvan keskeisimmät kehitysvaiheet, tyylisuunnat ja ohjaajat.Opiskelija ymmärtää elokuvan historian tuntemuksen merkityksen osana yleissivistystä, mutta myös osana elokuva-alalla työskentelevien ammatillisia valmiuksia. Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä, sillä kurssien tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana ovat elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset.

Elokuvan historian kurssit maisteritasolla (2–8 op): opiskelija suorittaa kaksi elokuvataiteen maisterintutkintoon pakollisena sisältyvää elokuvan historian kurssia, joiden sisältö vaihtuu vuosittain. Kurssit on mahdollista kirjata osaksi elokuvan historian sivuainetta.

Elokuvan historia kirjallisuus (1–5 op): opiskelija perehtyy elokuvan historiaan joko yleisellä tasolla, tai valitsemalla lähtökohdakseen omaa ammatillista identiteettiään ja taiteellista kasvuaan tukevan rajatumman aiheen (elokuvan historian esteettinen tai teknologinen kehitysvaihe, elokuvan lajityyppi tai tyylisuunta, ammattiryhmä ja sen rakentuminen, jne.). Opintopistemäärä riippuu sekä luettujen teosten että essee-vastausten laajuudesta. Tentittävät teokset ja suoritukseen liittyvät työmuodot sovitaan elokuvan historian vastuuopettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Elokuvan historian praktikum (1–2 op): opiskelija tutustuu elokuvan historian keskeisiin teema-alueisiin seuraamalla itsenäisesti Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) esityssarjasta valitsemaansa teemaa ja kirjoittamalla näkemästään katselupäiväkirjan. Opintopistemäärä riippuu sekä teeman että katselupäiväkirjan laajuudesta.

Elokuvan historian korvaavat kurssit 13 (1–6 op): opiskelija valitsee ELO:n vuosittain vaihtuvasta opetustarjonnasta elokuvan historian sivuainekokonaisuuteen soveltuvia kursseja, kuten leikkauksen historia, dokumentaarisen elokuvan historia, näyttelijäntyön historia, jne. Kurssien korvaavuudesta sovitaan tapauskohtaisesti elokuvan historian vastuuopettajan kanssa. ’

Myös muista vaihtoehtoisesti suoritettavista korvaavista kursseista (muiden yliopistojen järjestämä opetus, eri elokuva-alan instituutioiden ja toimijoiden järjestämät elokuvan historian sivuaineeseen soveltuvat kurssit ja tapahtumat) sovitaan tapauskohtaisesti elokuvan historian vastuuopettajan kanssa.

Sivuaineen sisältö

Elokuvan historian sivuainekokonaisuudessa luodaan katsaus 1900-luvun tunnusomaisimman taiteen ominaislaatuun, perinteisiin ja persoonallisuuksiin.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvan historian sivuainekokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa 15–25 opintopistettä valinnaisia kursseja riippuen siitä, miten laajan sivuaineen suorittaa. Elokuvan historian korvaavat kurssit (ELO-C1034) on tarkoitettu erityisesti niille Elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa 15–25 op:n sivuainekokonaisuuden ja joiden perusopintoihin kurssit Elokuvan historia 1–4 jo sisältyvät pakollisina.

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1: mykkäelokuva

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2: äänielokuvan murros

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3: moderni elokuva

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4: nykyelokuva

3

ELO-C1011

Elokuvan historian praktikum

1-2

ELO-C1012

Elokuvan historian kirjallisuus

1-5

ELO-C1034

Elokuvan historian korvaavat kurssit

6

Lukuvuonna 2021-22 opintojakson toteutukset löytyvät Sisusta seuraavilla koodeilla:

ELO-E102601

ELO-E102602

ELO-E102603

ELO-E102604

Elokuvan historia2-8


(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmasta.)


Filmens historia

Basinformation om biämnet


Kod: ARTS3042

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska och engelska (varierar enligt kurs)

Institution: Institutionen för filmkonst och scenografi

Biämnets ansvarsprofessor: Satu Kyösola

Biämnets koordinator: Ilona Virtanen

Målgrupp: Studerande inom filmkonst, studerande vid Aalto ARTS, övriga studerande vid Aalto, studerande via flexibel studierätt (JOO), studerande från öppna universitetet.

Ansökan:

Ansökning både på våren och på hösten.

Anvisningar för sökande vid Aalto

Studerande från andra finska universitet ansöker via JOOPAS-tjänsten inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

Kvoter och begränsningar:

Öppen för alla men deltagande i ersättande kurser i filmens historia (1-6 sp) är begränsad och överenskommes separat med ansvarsläraren.

För kurserna Filmens historia är det högsta antalet deltagare 55 studerande. Platserna till kurserna fördelas enligt följande kvoter: Studerande inom filmkonst (25), studerande vid Aalto ARTS (10), övriga studerande vid Aalto (5), Öppna universitetet (10), flexibel studierätt (5).

Beträffande kursen ELO-C1011 är kvoten för studerande inom andra studieinriktningar än filmkonst 10 st.

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Elokuvan historia, Film History

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Biämnets uppbyggnad

Kod

Namn

Studiepoäng

Studerande kan avlägga biämneshelheten genom att välja valfria kurser från denna lista för 15-25 sp, beroende på hur omfattande biämne man vill avlägga. Kursen ELO-C1034 Ersättande kurser i filmens historia är riktad speciellt till studerande inom filmkonst och scenografi, som vill avlägga en biämneshelhet på 15-25 sp och vill vars grundstudier ingår som obligatoriska studier kurserna Filmens historia 1-4.

ELO-C1006 

Filmens historia 1

1

ELO-C1007 

Filmens historia 2

1

ELO-C1008 

Filmens historia 3

1

ELO-C1009 

Filmens historia 4

3

ELO-C1011

Praktikum: Filmens historia

1-2

ELO-C1012

Litteraturstudier i filmens historia

1-5

ELO-C1034

Ersättande kurser i filmens historia

6

Under studieåret 2021-22 finns studiehändelserna i Sisu under följande koder:

ELO-E102601

ELO-E102602

ELO-E102603

ELO-E102604

Filmens historia2-8


(Kontrollera minsta möjliga omfattning av biämne studier i ditt program.)


Film History

Basic information of the minor


Code: ARTS3042

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish and English (varies according to course)

Organizing department: Department of Film, Television and Scenography

Professor / Teacher in charge: Satu Kyösola

Administrative contact: Study Coordinator Ilona Virtanen

Target group: ELO and Aalto ARTS students, all students of Aalto University, students applying through JOO, Open University students.

Application procedure:

Application in Spring and Autumn.

Application instructions for Aalto University students

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system.

Number of available places and restrictions

Open to everyone apart from Replacement Courses in Film History (1-6 credits). Negotiation with the responsible teacher is required to participate in these courses.

The maximum participation number for courses Film History is 55 students. The places for the course will be allocated according to the following quotas: ELO (25), Aalto ARTS (10), other Aalto-yliopiston students (5), Open University students (10), JOO students (5).

Film History Practicum is open to max 10 students studying outside of ELO.

Prerequisities: see Number of available places and restrictions

Name of the minor in other languages: Elokuvan historia (fi), Filmens historia (swe)


CodeNameCredits
Students can complete 15-25 credits of optional courses depending on how large a minor they are studying. The Replacement Courses in Film History ELO-C1034 are specifically intended for ELO students who wish to complete 15-25 credits of Film History minor studies and whose basic studies in Film and Television already include Film History courses 1-4.

ELO-C1006 

Film History 1

1

ELO-C1007 

Film History 2

1

ELO-C1008 

Film History 3

1

ELO-C1009 

Film History 4

3

ELO-C1011

Film History Practicum

1-2

ELO-C1012

Film History Book Exam

1-5

ELO-C1034

Replacement Courses in Film History

6

During study year 2021-22 the study events can be found in Sisu under the following codes:

ELO-E102601

ELO-E102602

ELO-E102603

ELO-E102604

Film History2-8


(Check the minimum scope of the minor studies in your own program.)