Perustiedot

Koodi: CHEM3042

Laajuus: 20–25 op.

Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmastasi.

Kieli: Sopimuksen mukaan

Vastuuopettaja: Jouni Paltakari

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Niina Arppe

Kohderyhmä: Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijat

Haku: Sivuaine hyväksytään JOO-opintohaun yhteydessä.

Kiintiöt ja rajoitukset: -

Esitietovaatimukset: -

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaine toisessa yliopistossa on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat koko sivuaineen toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomailla, pääsääntöisesti opiskelijavaihdossa. Sivuaine voi olla yliopiston tarjoama valmis sivuainekokonaisuus tai sen voi koostaa tietyn oppiaineen kurssitarjonnasta. Mikäli sivuaineelle asetettu laajuus ei täyty, sitä voi täydentää kokonaisuuteen sopivalla Aalto‐yliopiston kurssilla.

Toisessa yliopistossa suoritettavasta sivuaineesta sovitaan etukäteen opiskelijan opintosuunnitelmassa (HOPS). Kurssikuvausten lisäksi opiskelijan tulee toimittaa linkki kohdeyliopiston verkkosivuille, josta kokonaisuus on todettavissa.

Grunduppgifter

Kod: CHEM3042

Omfattning: 20–25 sp.

Kontrollera biämnets minimiomfattning via ditt eget program.

Språk: Enligt avtal

Ansvarig lärare: Jouni Paltakari

Administrativ kontaktperson: Niina Arppe

Målgrupp: Studerande vid Högskolan för kemiteknik

Ansökan: Biämnet godkänns i samband med JOO-ansökan.

Kvoter och begränsningar: -

Förhandskunskaper: -

Biämnets innehåll och struktur

Biämne vid ett annat universitet är ämnat för de studerande som avlägger hela biämnet vid ett annat universitet i Finland eller i utlandet. Biämnet kan bestå av en helhet som ifrågavarande universitet erbjuder eller så kan det byggas av kurser inom ett visst ämne. Ifall omfattningen för biämnet inte fylls kan det kompletteras med en kurs ur Aalto-universitets utbud. 

Biämne vid ett annat universitet ska godkännas i förväg i studerandes studieplan (ISP). Förutom kursbeskrivningar ska studeranden även bifoga en länk till det tilltänkta universitets webbsidor där ifrågavarande helhet kan bekräftas.

Basic information

Code:CHEM3042

Extent: 20–25 ECTS.

Please check the minimum scope of the minor from your own programme.

Language: According to the agreement

Teacher in charge: Jouni Paltakari

Administrative contact: Niina Arppe

Target group: CHEM students

Application: The minor will be approved with the JOO-application

Quotas and restrictions: -

Prerequisites: -

Content and structure of the minor

Minor at another University is for students who do their complete minor at another University in Finland or abroad. The minor can be a entirety or be gathered from courses within a certain field. If the extent of the minor is not met, it can be completed with a course at Aalto University.

Minor at another University must be approved beforehand in the students study plan (HOPS). The student must provide course descriptions and a link to the intended University's web page where the minor can be confirmed.