Perustiedot

Koodi: ENG3072

Laajuus: 25 ECTS

Kieli: Sopimuksen mukaan

Vastuuopettaja: pääaineesta vastaava professori

Kohderyhmä: ENG-koulun kandidaattiohjelman opiskelijat

Haku: 

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar: Vain ENG-koulun kandidaattiohjelman opiskelijoille

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Kansainvälinen sivuaine muodostuu kokonaan tai pääosin ulkomaisessa yliopistossa opiskelijavaihdon aikana suoritetuista tekniikan kandidaatin tutkintoon soveltuvista opinnoista. Sivuaine kasvattaa tiedollisten taitojen lisäksi kulttuurienvälistä ymmärrystä ja vuorovaikutus- ja kielitaitoa ja rakentaa ammattiprofiiliin kansainvälistä ulottuvuutta.

Kansainvälinen sivuaine on laajuudeltaan 25 op ja se muodostaa tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuaineen. Kansainväliseen sivuainekokonaisuuteen voi sisältyä vaihdossa suoritettuja muita kuin oman pääaineen opintoja sekä kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Vähintään 15 op tulee olla ammattiainekursseja ja korkeintaan 10 op voi olla kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Ammattiainekurssien valinnassa tulee pyrkiä yhtenäiseen kokonaisuuteen eli kurssit suositellaan valitsemaan samalta alalta. Kansainvälisen sivuaineen sisällöstä tulee neuvotella ja sopia vaihto-opiskelun opintosuunnitelmaa tehdessä (opiskelijavaihdon periaatteita noudattaen) oman pääaineen opintokoordinaattorin ja vastuuprofessorin kanssa. Kansainvälistä sivuainekokonaisuutta on mahdollista täydentää Aalto-yliopiston opinnoilla, kuten Kielikeskuksen kursseilla tai kansainvälisten opiskelijoiden tutoroinnista ansaitulla opintopisteellä. Kansainvälinen sivuaine -opintokokonaisuus kirjataan opintorekisteriin hyväksytty-merkinnällä.

Osaamistavoitteet:

Vaihdossa suoritettujen ammattiainekurssien osaamistavoitteiden lisäksi opiskelija

• oppii opiskelemaan ulkomaisessa ympäristössä

• saa uusia näkökulmia opiskeluun

• kehittää kielitaitoa

• oppii ymmärtämään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja erilaisia näkökantoja

• oppii elämään ja sietämään epävarmuutta

• oppii kulttuuriherkkyyttä

• kasvattaa verkostoitumistaitoja, kun ympärillä on vain uusia ihmisiä


Basinformation om biämnet

Kod: ENG3072

Omfattning: 25 ECTS

Språk: Enligt överenskommelse

Ansvarprofessor: Professorn ansvarig för huvudämnet

Målgrupp: Studerande inom kandidatprogrammet vid ENG

Kvoter och begränsningar:  Endast för studerande inom kandidatprogrammet vid ENG

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Det internationella biämnet består till sin helhet eller till största delen av studier genomförda i samband med utbytesstudier vid utländska universitet, som är tillämpliga för teknologie kandidatexamen. Utöver vetenskapliga förmågor utvecklar biämnet interkulturell förståelse och interaktions- och språkförmågor och bygger upp yrkesprofilens internationella dimension.

Det internationella biämnet omfattar 25 sp och utgör ett biämne i teknologie kandidatexamen. Övriga studier än studier i det egna huvudämnet som genomförs i samband med utbyte, samt studier i värdlandets språk och kultur kan ingå i den internationella biämneshelheten. Kurser i yrkesämnet ska utgöra högst 15 sp av biämnet och högst 10 sp får bestå av språk- och kulturstudier. För valet av kurser i yrkesämnet ska målet vara att uppnå en enhetlig helhet, det är alltså rekommenderat att välja kurser från samma område. Innehållet i det internationella biämnet ska diskuteras när studieplanen för utbytesstudierna görs upp (enligt principerna för utbytesstudier) tillsammans med det egna huvudämnets studiekoordinator och ansvarsprofessor. Det är möjligt att komplettera den internationella biämneshelheten med studier vid Aalto-universitetet, såsom språkcentrets kurser eller med studiepoäng som fås av att vara tutor för internationella studerande. Den internationella biämneshelheten registreras i studieregistret som godkänd.

Lärandemål

Utöver lärandemålen i de genomförda kurserna i yrkesämnet ska den studerande

  • lära sig att studera i utländsk miljö
  • få nya perspektiv på studerandet
  • utveckla sina språkkunskaper:
  • lära sig att förstå interkulturell kommunikation och olika synvinklar
  • lära sig att leva och tåla osäkerhet
  • lära sig kulturell känslighet
  • utveckla sitt nätverkande i situationer med enbart nya personer


Basic information

Code / Koodi / Kod: ENG3072

Extent / laajuus / Omfattning: 25 ECTS

Language / Kieli / Språk:

Teacher in charge / Vastuuopettaja / Ansvarprofessor:

Administrative contact / Hallinnollinen yhteyshenkilö / Biämnets koordinator: [LESin yhteyshenkilö]

Target group / Kohderyhmä / Målgrupp: ENG bachelor's students

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar:

Content and structure of the minor