Perustiedot

Koodi: CHEM3020

Laajuus: 20–25 op.

Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmastasi.

Kieli: Sopimuksen mukaan

Vastuuopettaja: Jouni Paltakari

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Niina Arppe

Kohderyhmä: Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijat

Haku: Sivuaine hyväksytään vaihto-opintohaun yhteydessä.

Kiintiöt ja rajoitukset: -

Esitietovaatimukset: -

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Kansainvälinen sivuaine koostuu jonkin aiheen substanssiopinnoista, jotka ovat relevantteja opiskelijan kandidaatin tutkinnolle ja jotka suoritetaan opiskelijan ollessa vaihdossa ulkomaisessa yliopistossa.

Sivuaine voi sisältää myös kyseisen maan/ kielialueen kielen ja kulttuurin opintoja. Sivuainetta voi täydentää sellaisilla Aalto‐yliopiston opinnoilla (korkeintaan 5 op), jotka tukevat joko sivuaineen sisältöä tai kieliopintoja.

Sivuaineen sisällöstä on sovittava etukäteen ohjelmajohtajan tai ohjelman suunnittelijan kanssa.

Kansainvälinen sivuaine koostuu seuraavista komponenteista:op / ECTS
Sivuaineen substanssiopinnotmin 15
Kieli‐ ja kulttuuriopintojamax 10
Aalto‐yliopistossa suoritettavia opintoja, jotka täydentävät sivuainettamax 5
Kohdemaassa suoritettava harjoittelumax 5

Basinformation om biämnet

Kod: CHEM3020

Omfattning: 20–25 studiepoäng.

Kontrollera biämnets minimiomfattning via ditt eget program.

Språk: Enligt överenskommelse

Ansvarprofessor: Jouni Paltakari

Administrativ kontaktperson: Niina Arppe

Målgrupp: CHEM kandidatstuderande

Ansökning: Biämnet godkänns i samband med utbytesstudier

Kvoter och begränsningar: -

Förutsättningar: -

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Det internationella biämnet består av ämnesstudier som är centrala för studentens kandidatexamen och som utförs medan studenten är i utbyte vid ett utländskt universitet.

Biämnet får även innehålla mållandets språk- och kulturstudier. Biämnet kan kompletteras med Aalto universitet studier (högst 5 sp) som stöder antingen biämnets innehåll eller språkstudierna.

Biämnets innehåll ska bestämmas i förväg med programledaren eller programplaneraren.


Det internationella biämnet består av följande element:sp /  ECTS
Biämnets ämnesstudierminst 15
Språk- och kulturstudierhögst 10
Aalto universitet studier som kompletterar biämnethögst 5
Praktik i mållandethögst 5

Basic information

Code: CHEM3020

Extent: 20–25 ECTS.

Please check the minimum scope of the minor from your own programme.

Language: According to the agreement

Teacher in charge: Jouni Paltakari

Administrative contact: Niina Arppe

Target group: CHEM Bachelor’s students

Application: The minor will be approved with the exchange application

Quotas and restrictions: -

Prerequisites: -

Content and structure of the minor

International minor is composed of substance studies which are relevant to the Bachelor’s degree of the student and are completed while the student is on exchange at a university abroad.

The minor may also include language and culture studies of the destination country. The minor can be complemented with Aalto University studies (maximum 5 cr) that support either the content of the minor or the language studies.

Content of the minor has to be agreed upon in advance with the program director or program planning officer.

International minor is composed of the following:cr / ECTS
Substance studies of minormin 15
Language and culture studiesmax 10
Aalto university studies that complement the minormax 5
Internship in the destination countrymax 5