HUOM! Sivuaine lakkautettu, ei enää hakua 2022. Elokuvaleikkauksen sivuaineopinnot mahdollisia audiovisuaalisen kerronnan ja dramaturgian sivuaineessa

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3041

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Anne Lakanen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Ensisijaisesti Aalto ARTSin ja ELOn opiskelijat

Haku:

Haku vain keväällä.

Sivuaineen hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä motivaatiokirje ja alustava suunnitelma sivuaineopinnoista.

Kiintiöt ja rajoitukset: Enintään 2 opiskelijaa lukuvuodessa (kiintiö 0-2). Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan elokuvataiteen ja lavastustaiteen pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Filmklippning, Film Editing

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle kehittyy käsitys elokuvaleikkauksen tehtävistä elokuvan tuotantoprosessissa ja elokuvaleikkauksen perusteista.

Sivuaineen sisältö

Opinnot sisältävät kuvakerronnan teoriaa ja käytäntöä niin fiktiivisen, dokumentaarisen kuin animaatioelokuvankin osalta.

Sivuaineen sisältö räätälöidään opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Muille kuin elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijoille suositellaan taustoittavaksi kurssiksi kokonaisuutta Assosioiva kuvakerronta, joka on osa kurssia Elokuvailmaisu 2.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Fiktioleikkaus


ELO-C3001

Fiktioleikkaus 1, dialogi

2

ELO-C3002

Fiktioleikkaus 2, toiminta ja suspense

2

ELO-C3003

Fiktioleikkaus 3, dialogin leikkausharjoitukset

2

ELO-C3004

Fiktioleikkaus 4, toiminta ja suspense, leikkausharjoitukset

2

ELO-C3008

Animaation perusteet

1-2

Dokumentaarinen leikkaus


ELO-C3012

Havainnoiva tyyli dokumentaarisessa elokuvassa

1-2

ELO-C3010

Historia ja muisti 1

3-4

Tekniikka


ELO-C3013

AVID 1

1

ELO-C3014

AVID 2

1

ELO-C3049

Adobe Premiere/Photoshop/After Effects

1-3

ELO-C3051Pro Tools- ja dialogileikkauksen perusteet elokuvaleikkaajille1-3

Tutkimuksellinen ajattelu


ELO-C3017

Fiktioelokuvan leikkausanalyysi

3

ELO-C3055

Dokumentaarisen elokuvan leikkausanalyysi

1-3

ELO-C3019

Kirjatentti 1 (leikkaus)

3

ELO-C3020

Kirjatentti 2 (leikkaus)

4

ELO-C3021

Kirjatentti 3 (leikkaus)

4

ELO-C3053Alkutekstit2

ELO:n ulkopuolisille opiskelijoille tarjottava kurssi

ELOn ulkopuolisille sivuaineopiskelijoille suositellaan kokonaisuutta Assosioiva kuvakerronta, joka on osa kurssia Elokuvailmaisu 2.

ELO-C3037

Assosioiva kuvakerronta

3


(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmasta.)


OBS: Biämne upphört, ingen avsökning 2022. Studier i filmklipping möjliga i audiovisuellt berättande och dramaturgi

Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3041

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska

Institution: Institutionen för filmkonst och scenografi

Biämnets ansvarsprofessor: Anne Lakanen

Biämnets koordinator: Ilona Virtanen

Målgrupp: I första hand studerande inom filmkonst vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur

Ansökan:

Ansökning endast på våren.

Anvisningar för sökande vid Aalto

Studerande från andra finska universitet ansöker via JOOPAS-tjänsten inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

Med ansökan bifogas ett motivationsbrev och en preliminär plan för biämnesstudierna.

Kvoter och begränsningar: Högst två 2 studerande per läsår (kvot 0-2). Det rekommenderas att ansökan görs så att studierna i biämnet kan inledas på höstterminen. Ifall det finns flera likvärdiga sökande prioriteras sökande med filmkonst och scenografi som huvudämne samt studerande vid ARTS.

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Elokuvaleikkaus, Film Editing

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Biämnets uppbyggnad

Kod

Namn

Studiepoäng

Filmklippning, Fiktion


ELO-C3001

Filmklippning, fiktion 1

2

ELO-C3002

Filmklippning, fiktion 2

2

ELO-C3003

Filmklippning, fiktion 3

2

ELO-C3004

Filmklippning, fiktion 4

2

ELO-C3008

Animeringens grunder

1-2

Filmklippning, Dokumentärfilm


ELO-C3012

Den iakttagande stilen i dokumentärfilm

1-2

ELO-C3010

Historia och minne 1

3-4

Teknik


ELO-C3013

AVID 1

1

ELO-C3014

AVID 2

1

ELO-C3049

Adobe Premiere/Photoshop/After Effects

1-3

ELO-C3051Grundstudier i Pro Tools och dialogeditering för klippare1-3

Undersökande tänkande


ELO-C3017

Montageanalys av fiktionsfilm

3

ELO-C3055

Klippanalys av dokumentärfilm

1-3

ELO-C3019

Litteraturtentamen 1 (klippning)

3

ELO-C3020

Litteraturtentamen 2 (klippning)

4

ELO-C3021

Litteraturtentamen 3 (klippning)

4

ELO-C3053Förtexter2

Kurser för andra än studerande inom filmkonst

För biämnesstuderande, som inte annars studerar filmkonst, rekommenderas helheten  Associativt bildberättande, som är en del av kursen ELO-C1001 Filmisk gestaltning 2.

ELO-C3037

Associativt bildberättande

3


(Kontrollera minsta möjliga omfattning av biämne studier i ditt program.)