Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3045

Laajuus: 15-25 op

Kieli: Suomi tai englanti. Englanninkielinen kurssitarjonta maisteriopinnoista.

Laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja: lehtori Merja Väisänen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: avoin kaikille

Haku vain keväällä. Maisteritasoisen sivuaineen haku joka vuosi. Kandidaattitasoisen sivuaineen haku joka toinen vuosi (seuraava haku kevät 2022). 

Sivuaineen hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijat hakevat sivuaineeseen Aallon liikkuvuusopintohaun kautta.

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1–3 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan digitaalisessa muodossa yhtenä pdf-tiedostona muiden hakuasiakirjojen yhteydessä.

Valintakriteerit: hakijan motivaatio ja taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso.

Kiintiöt ja rajoitukset: Avoin kaikille. Vuosittain aloittavien sivuaineopiskelijoiden määrä voi olla enintään 4 opiskelijaa. Hyväksytyn sivuaineopiskelijan tulee tehdä sivuaineen opintosuunnitelma sivuaineen vastuuopettajan kanssa heti hyväksymistä seuraavan lukukauden alussa ja aloittaa sivuaineen suoritus saman lukuvuoden aikana. Sivuaineeseen myönnetään opinto-oikeus kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Kostymdesign, Costume Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Pukusuunnittelun sivuaine tarjoaa sekä kandidaattitason (suomenkielinen kurssitarjonta) että maisteritason (englanninkielinen kurssitarjonta) sivuaineen. Maisteritason sivuaineeseen voi hakea joka vuosi mutta Kanditason sivuaineeseen vain joka toinen vuosi. Seuraava haku kevät 2022.

Sivuaineen osaamistavoitteet

Suoritettuaan 15–25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden, opiskelija saa käsityksen pukusuunnittelun alueista sekä pukusuunnittelijan työn sisällöistä, mahdollisuuksista ja vastuualueista esittävän taiteen ja/tai elokuvan ja television alueilla. Opiskelija kykenee soveltamaan sivuaineen eri kursseilla oppimaansa oman pääaineensa opinnoissa ja työelämässä.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Kaikkia kursseja ei tarjota joka lukuvuosi. Maisteritason sivuaineen kurssitarjonta on englanninkielinen.

Sivuaineen rakenne

Kurssin nimi on ilmaistu sivuainekurssien taulukossa, sillä kielellä jolla sitä opetetaan.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

KANDIDAATTITASON SIVUAINEEN KURSSIT

ELO-C6523Pukusuunnittelun intro2
ELO-C6524Pukusuunnittelun perusteet5
ELO-C6510Elokuvan pukusuunnittelu
5
ELO-C6505Pukusuunnittelun esitystekniikat3
ELO-C6525Ideasta toteutukseen 11
ELO-C6526Ideasta toteutukseen 2
1
ELO-C6527Ideasta toteutukseen 3
1
ELO-C6501Pehmeät materiaalit2
ELO-C6516Kaava ja muotoilu3
ELO-C6508Maski ja kampaus
2
ELO-C6528Vaatteen historia4
ELO-C5015Skenografian historia
3
ELO-E5011Kirjallisuus (BA)
1-8
ELO-E5029Itsenäinen projekti1-10
ELO-C5004Työpajat ja työturvallisuus (suomeksi), englanninkielinen kurssi järjestetään tarpeen mukaan**1**
** Kurssi on pakollinen, jos opiskelija valitsee kandidaatti- tai maisteritasoisen kurssin, johon kuuluu pajatyöskentelyä.
MAISTERITASON SIVUAINEEN KURSSIT
ELO-E5029Itsenäinen projekti / Independent Project1-10
ELO-E1007Assisteeraus / Assisting (MA)1-8
ELO-E6501Period Costume and Style
5
ELO-E6510Costume and Research 3-6
ELO-E5007Virtual Space and Body2-8
ELO-E6504Costume Design Lab 8

Lukuvuonna 2021-22 opintojakson toteutukset löytyvät Sisusta seuraavilla koodeilla:

ELO-E650701

ELO-E650702

Special Areas in Costume Design (MA) * ilmoitetaan erikseen 1-12
ELO-E5021History of Finnish Performing and Screen Arts Design
4
ELO-E5017Performing and Screen Arts Theories1-4
ELO-E501601Scenography, Production and Costume Design Lectures (in English)1-4
ELO-E5028Character Design and Virtual Materiality2-6

** Kurssi on pakollinen, jos opiskelija valitsee kandidaatti- tai maisteritasoisen kurssin, johon kuuluu pajatyöskentelyä.

(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmasta.)


Basic information of the Master's level minor

Code: ARTS3045

Extent: 15-25 ECTS

Language: English. Courses offered in English only available from MA courses.

Department: Department of Film, Television and Scenography

Teachers in charge: lecturer Merja Väisänen

Coordinator: Ilona Virtanen

Target group: Open for everyone

Application procedure:

Application for the Master's level minor is every year.

Application instructions for Aalto University students

Students at Theatre Academy (University of the Arts) apply via Aalto-TeaK mobility studies.

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system.

The applicant has to write a letter of motivation, a preliminary plan of one's minor studies and 1-3 examples of artistic or research work. The work examples will be sent in digital form (as one pdf document) with other application materials.

Selection criteria: motivation and the level of artistic or research work examples.

Quotas and restrictions: Open for everyone. The number of new minor students per year is 4. Accepted minor students have to make a study plan with the teacher in charge of the minor in the beginning of the next semester and start the minor studies during the same academic year. The study right for the minor will be awarded to a two-year-period.

Prerequisites: Please see application procedure and quotas and restrictions.

Name in other languages: Kostymdesign, Pukusuunnittelu

Content and structure of the minor

The Costume Design minor for the Master's level (course offer in English) is offered every year.

Learning Outcomes of the Minor

After having completed minor of 15-25 credits, the student has an understanding of different areas in Costume Design and the content, possibilities and responsibilities of costume designer’s work. The student is able to apply the learning from different courses from the minor to one's further studies and career.

Content of the Minor

The structure and content of the minor will be tailored individually with each student in a meeting with the responsible teacher of the minor. The student is able to choose a 15-25 cr selection of courses based on his/her learning goals. All courses listed are not necessarily offered every academic year. Please contact the responsible teacher of the minor for more information.

Structure of the minor

CODE

Name

Credits

MA level courses

ELO-E5029

Independent Project

1-10

ELO-E1007Assisting1-8
ELO-E6501Period Costume and Style
ELO-E6510Costume and Research3-6 
ELO-E5007

Virtual Space and Body

2-8

ELO-E6504

Costume Design Lab

8

Lukuvuonna 2021-22 opintojakson toteutukset löytyvät Sisusta seuraavilla koodeilla:

ELO-E650701

ELO-E650702

Special Areas in Costume Design (MA)

1-12

ELO-E5021History of Finnish Performing and Screen Arts Design
4
ELO-E5017Performing and Screen Arts Theories1-4
ELO-E501601Scenography, Production and Costume Design Lectures (in English)1-4
ELO-E5028Character Design and Virtual Materiality2-6
ELO-C5004Workshop Health and Safety (in Finnish, English group organized when necessary)1* 

*The course is obligatory if the students choose courses held in the workshops.


(Check the minimum scope of the minor studies in your own program.)