Flow of studies – opinnot sujuvammiksi

Opiskelijoiden liikkuvuutta korkeakoulujen välillä halutaan edistää. Haasteiden ratkaisemista pohditaan erillisessä dekaanien ja opetuksesta vastaavien varadekaanien työryhmässä.

Oppimisen ja opetuksen ohjausryhmän (LeSG) kesällä asettamassa työryhmässä (Flow of studies Task force I) selvitetään opetuksesta vastaavan vararehtorin Petri Suomala johdolla esteiden poistamista opintojen sujuvuudelta.

”Tavoitteenamme on mahdollistaa sujuva opiskelu yli korkeakoulurajojen ja valmistuminen tutkintojen tavoiteajassa. Samaan aikaan opiskelijoiden hyvinvoinnista tulee huolehtia.”, Petri Suomala sanoo.

Tavoitteena on dekaanien ja opetuksesta vastaavien varadekaanien johdolla sopia muutetaanko esimerkiksi opetusperiodien määrää tai implementointia, yhdenmukaistetaanko kurssikoot ja opetukseen liittyvät aikataulut.

Työryhmän tehtävä on keskustella ja aikatauluttaa aiheisiin liittyvät strategiset linjaukset helmiloppuun 2020 loppuun mennessä. Tarkempi toteutussuunnitelma tehdään erillisessä LeSGin asettamassa työryhmässä (Flow of studies Task Force II) vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja: Päällikkö Eija Zitting, Päällikkö Johanna Söderholm, Korkeakoulujen dekaanit ja opetuksesta vastaavat varadekaanit

Flow of studies - möjliggör smidiga studier

Aalto vill främja studenternas rörlighet mellan sina högskolor. De identifierade utmaningarna gällande den interna rörligheten hanteras i en separat arbetsgrupp av dekaner och prodekaner för utbildning.

En arbetsgrupp (The Flow of Studies Task Force I), inrättad av Learning Steering Group (LeSG), arbetar under ledning av vicerektor för undervisning Petri Suomala, med att undersöka och avlägsna hinder för smidigare studiemöjligheter.

”Vårt mål är att möjliggöra smidiga studier över högskolegränserna och utexaminering inom målsatt tid. Samtidigt måste studenternas välbefinnande beaktas”, säger Petri Suomala.

Under ledning av dekanerna och prodekaner för utbildning är syftet att enas t.ex. om undervisningsperiodernas antal eller implementeringen av periodsystemet, eventuell harmonisering av kursstorlekar och frågor gällande schemaläggningen av undervisningen.

Arbetsgruppens uppgift är att diskutera och schemalägga de behövliga strategiska riktlinjerna före slutet av februari 2020. En mer detaljerad handlingsplan kommer sedan att utformas i en separat arbetsgrupp (Flow of Studies Task Force II), som inrättas av LeSG under våren 2020.

Mer information: Chef för lärandetjänster Eija Zitting, chef för programledartjänster Johanna Söderholm samt högskolornas dekaner och prodekaner

Flow of studies – helping students hit stride


Aalto University seeks to promote student mobility between its schools. A new task force consisting of the school deans and vice deans for education has been set up to tackle the challenges involved.

A task force (The Flow of Studies Task Force I), set up by the Learning Steering Group (LeSG) and led by Vice President for Education Petri Suomala, is working on identifying obstacles to the smooth progress of studies.

‘Our goal is to enable fluent studying across school boundaries and graduation within the target time frame, while ensuring the wellbeing of students’, says Petri Suomala.

An aim is to agree, under the leadership of the deans and the vice-deans responsible for education, on changes to the number or implementation of teaching periods, and on harmonisation of course sizes and teaching schedules.

The related strategic guidelines are slated to be discussed by the end of February 2020. A more detailed implementation plan will be developed in a separate working group (Flow of Studies Task Force II), to be set up by LeSG in the spring of 2020.

More information: Head of Learning Services Eija Zitting, Manager Johanna Söderholm, School´s Deans and Vice Deans