På svenska

Perusopinnot 2020-2022

Koodi: ENG3042.A

Laajuus: 70-73 op

Vastuuopettaja: Teemu Kokkonen

Kurssit

PERUSOPINTOJEN YHTEINEN OSA (55 op)

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

ENG-A1002 tai

ENG-A1012


ARTS-ENG-Projekti tai

ENG-projekti

vaihtoehtoisesti opiskelija voi ehdottaa tähän HOPSissaan sopivaa projektikurssia, joka ei jo muuten sisälly tutkintorakenteeseen. *)

5

V

ENG-A1100

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

2

I

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa monialaisia opintoja (esim. UWAS-, UWTS- ja UWBS-kurssit), jotka eivät jo sisälly tutkintorakenteeseen **)

 3

II

CS-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

CS-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–V

MS-A0004

Matriisilaskenta (ELEC2, ENG2)

5

I

MS-A0104

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC2, ENG2)

5

II

Valitaan alla olevista matematiikan kursseista kaksi: joko yhdistelmä a+b , a+c tai c+d
Vaihtoehto a+b: Suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti energian tuotantoon liittyvässä tekniikassa tai laajentamaan osaamistaan kone- ja rakennustekniikan suuntaan
Vaihtoehto a+c: Suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan vesi- ja ympäristötekniikassa, georakentamisessa tai energiajärjestelmissä
Vaihtoehto c+d: Suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti paikkatiedoissa ja geoinformaatiossa, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia:

a) MS-A0205

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)

5

III

b) MS-A0305

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

I

c) MS-A0503
taiMS-A0501

First course in probability and statistics
tai Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

III tai
I

d) MS-A0401/9

Diskreetin matematiikan perusteet

5

I

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

LC-xxxx

Vieraan kielen opintoja

3


LC-5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1


LC-5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1


PERUSOPINTOJEN VALINNAINEN OSA (valitaan alla olevista 3 kurssia, joita ei ole jo valittu yhteiseen osaan)

PHYS-A3122

Termodynamiikka (ENG2)

5

II

PHYS-A3132

Sähkömagnetismi (ENG2)

5

IV

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

III

MS-A0305Differentiaali- ja integraalilaskenta 35I
MS-A050xTodennäköisyyslaskun ja tilastotieteen peruskurssi5 I/II/III/IV

MS-A0401 /
MS-A0409

Diskreetin matematiikan perusteet / Grundkurs i diskret matematik

5I / II
31A00110Taloustieteen perusteet6I

32A00130

tai MAA-A1001

Yritysjuridiikan perusteet  

tai Affärsjuridikens grunder

6

III

tai III-IV

32C25000Sopimusjuridiikka6I
CS-A1121Ohjelmoinnin peruskurssi Y25III-V
CS-A1150Tietokannat5III-V
ENG-A1003Numerical methods in Engineering5III


Yhteensä

70-73


 *) Vaihtoehtoja ARTS-ENG -projekti tai ENG-projekti-kurssille

Opiskelija voi HOPSissaan ehdottaa ARTS-ENG –projektin/ENG-projektin korvaamista tietyillä toisten koulujen tarjoamilla

projektikursseilla. Ennakkoon on tunnistettu seuraavat kurssit:

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

AAN-C2011ADD BASICS: Working in the Digital Paradigm5-10ei enää opetustarjonnassa 2020-2022
AAN-C2012ADD Basics - Additive manufacturing: from idea to business5IV-V
ELEC-A4910Sähköpaja (sivuaineopiskelijoille)5I-II tai III-V
ELEC-D8721Biologisten ilmiöiden lyhyet mittaukset5I-V

UWAS-C0014

Spatial Structures5Onko vielä tarjonnassa 2020-2022 (tarkistettava) IV-V

UWAS-C0046

Creative Coding5Onko vielä tarjonnassa 2020-2022 (tarkistettava) V

Tarkistathan kuitenkin, ettet tarvitse näitä kursseja muuten tutkinnossasi (esimerkiksi sivuaineessa).  

Listaa voidaan täydentää ohjelmajohtajan päätöksellä.

 **) Vaihtoehtoja ENG-A1005 kurssille

Alle on koottu esimerkkejä ENG-A1005 kurssin tilalle hyväksytyistä kursseista. Kaikki UWS-opinnot on listattu University Wide Studies -sivuille. Mikäli opiskelija suorittaa useampia UWS-kursseja, niitä voi sijoittaa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Joillakin kursseilla on rajoituksia esimerkiksi osallistujamäärissä.Tarkistathan aina, ettei kurssi kuulu jo muualle tutkinnossasi (esimerkiksi sivuaine).

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

AAN-C2007

Product Sustainability 

5

I-II

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

3

II

CHEM-A1600

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi

3

I-II

CHEM-A1610

 Design Meets Biomaterials3IV-V

CHEM-A1620

Näkökulmia ympäristöasioihin

3

IV-V

BECS-C3001

Aivoaakkoset

4

I–II

TU-A1150

Filosofia ja systeemiajattelu

3

III–IV

TU-A1140

Itsensä tunteminen ja johtaminen

3

III-IV

ELEC-A4930

Astronomical View of the World

3

III-IV 
ELEC-A4920Sähkötekniikan historia ja innovaatiot 3III-IV
ELEC-A6001Johdatus sähköenergiajärjestelmiin3I

Pääaine 2020-2022

Koodi: ENG3042

Laajuus: 60 op

Vastuuopettaja: Teemu Kokkonen

Energia- ja ympäristötekniikassa koulutetaan osaajia infrarakentamisen, yhdyskunnan energian tuotannon ja käytön, maa-, väylä- ja kalliorakentamisen, vesi- ja ympäristötekniikan, raaka-ainevarojen hyödyntämisen sekä ympäristötiedon keruun, käsittelyn ja soveltamisen alueille. Pääaineen suoritettuaan opiskelija tuntee infrarakentamisen, energian tuotannon ja käytön, geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen tavanomaiset käyttöprosessit sekä niiden ympäristövaikutukset ja energiataseet. Hän tunnistaa matematiikan ja laskennallisten menetelmien mahdollisuudet ja käytön eri ilmiöiden ja niiden sijainnin mallinnuksessa.

Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikan, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, maa-, ja kalliomekaniikan ja geoinformatiikan teorioita, käsitteitä, malleja ja teknologioita energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisuun. Valmistuva opiskelija ymmärtää yhdyskuntarakentamisen, energian ja luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun roolin yhteiskunnassa. Hän tuntee energiatalouden ja energiamarkkinoiden perusteet. Näiden valmiuksien ohella opiskelija tuntee sivuavia tekniikan aloja riittävän hyvin pystyäkseen keskustelemaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kandidaatin tutkinnon opinnoissa opiskelija rakentaa perustan diplomi-insinöörin tutkintoon johtaville opinnoille sekä teknillistieteelliselle ammatti-identiteetille ja työskentelylle kansainvälisessä toimintaympäristössä. Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija muodostaa näkemyksen alan ammatillisista käytännöistä insinööri- ja tutkimustyössä sekä ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden yhteiskunnallisessa kehityksessä ja tieteellisessä tutkimuksessa.

Kurssit

Pääaineen pakollisiin opintoihin (50 op) kuuluu

Pääaineen valinnaisiin opintoihin (10 op) kuuluu kaksi laajuudeltaan 5 op kurssia, jotka valitaan pääaineen valinnaisten kurssien listalta.

 

Pääaineen pakolliset opinnot

 

 

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENY-C2001 tai
COE-C2007

Termodynamiikka ja lämmönsiirto
tai Thermodynamics and Heat Transfer

5

I-II
tai III-IV

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto

5

V

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

III

KJR-C1001
tai COE-C1001

Statiikka ja dynamiikka
tai Statics and Dynamics

5

IV
tai II

KJR-C2003
tai COE-C2003

Virtausmekaniikan perusteet
tai Basic Course on Fluid Mechanics

5

IV-V
tai I

KJR-C2004
tai COE-C2004

Materiaalitekniikka
tai Materials Science and Engineering

5

III
tai II

ENG3042.kand

Kandidaatintyö ja seminaari

10

I-II tai III-IV

ENG3042.kyps

Kypsyysnäyte

-

I-II tai III-IV


Yhteensä

50


 

Pääaineen valinnaiset opinnot

Valitaan kaksi kurssia niin, että pääaineen laajuus 60 op täyttyy.

 

 

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

IV-V

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

I

KJR-C2002
tai
COE-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet
tai Foundations on Continuum Mechanics

5

II
tai V

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu

5

V

YYT-C2005

Sovellettu hydrologia

5

I

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

5

III-IV

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

YYT-C3001

Management of environmental data and information

5

I


Valitaan yhteensä

10Pääaineopinnot yhteensä

60
Energia- ja ympäristötekniikan pääaineen opintojen mallisuoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu Energia- ja ympäristötekniikan pääaineeseen kuuluvat perusopintojen ja pääaineen opintojen kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama lukuun ottamatta opiskelijan omasta kiinnostuksesta johtuvia valintoja, jotka kohdistuvat suoritusjärjestystaulukukossa kolmeen ryhmään (a+b, a+c, c+d) ryhmiteltyihin matematiikan kursseihin. Opiskelija voi valita haluamansa ryhmän ja opiskella ryhmään kuuluvat matematiikan kurssit. Vaikka ryhmiin on valittu kurssit niin, että ne antavat valmiuksia tiettyihin maisterivaiheen opintoihin, ryhmän valintaa ei käytetä kriteerinä siinä vaiheessa, kun opiskelijat valitsevat maisterivaiheen ohjelmansa.

Sivuaineeseen ja vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvia kursseja ei ole suositeltavassa suoritusjärjestyksessä, vaan opiskelija suunnittelee itse niiden suorittamisen ajankohdat.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

Alla oleva mallilukujärjestys on laadittu niin, että opiskelija valitsee fysiikan ja kemian kurssit valinnaisesta osasta.

 1. vuosi, syksy
Koodi

Nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENG-A1100

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

2

I

MS-A0004

Matriisilaskenta (ELEC2, ENG2)

5

I

CS-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi (**

Kurssi on korvattavissa toisella University Wide -kurssilla (esim. UWAS)

3

II

PHYS-A3122

Termodynamiikka (ENG2)5II

MS-A0104

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC2,ENG2)

5

II


1. syksy yhteensä

25


 1. vuosi, kevät
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi
CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

III

CS-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV


Suorita jompi kumpi matematiikan kurssi valintojesi mukaan (ks. valintaohjeet vaihtoehdoille (a+b, a+c tai c+d) perusopinnoista sivun alusta)5

MS-A0205
(a+b tai a+c)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG) (5 op)     

5

III

MS-A0503 (c+d)

First course in probability and statistics (5 op)

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

5

III

PHYS-A3132

Sähkömagnetismi (ENG2)

5

IV

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

Kurssi on ENY-pääaineen pakollinen kurssi. Vaihtoehtoisesti voi suorittaa englanninkielisen COE-C1001 Statics and Dynamics -kurssin (II periodissa syksynä)

5

IV

YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto5 V

ENG-A1002 tai

ENG-A1012

ARTS-ENG-Projekti tai

ENG-projekti

5

V

LC-5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

III-V

LC-5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

III-V


Lisäksi Toisen kotimaisen kielen kurssi (jos ei mene suoraan kokeisiin). Kurssi sijoittuu vapaasti valittaviin.3-4


 1. kevät yhteesä 

32 - 37

 2. vuosi, syksy
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi

ENG-A2000

Harjoittelu insinööritieteissä (kandidaatin tutkinto), 1-5 op 

(harjoittelun voi tehdä joko 1. vuoden jälkeen tai 2. vuoden jälkeen)

1-5Ensimmäisen vuoden keväällä tehtyjen matematiikan kurssien valintojen mukaan opiskellaan toinen ryhmään a+b, a+c tai c+d kuuluvista kursseista.


I

MS-A0305 (a+b)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5op)


5

I

MS-A0501 (a+c)

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

I

MS-A04021/9 (c+d)

Diskreetin matematiikan perusteet (5op)

I

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

(COE-C1001)

Statics and Dynamics

Englanninkielinen vaihtoehto KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka -kurssille (pääaineen pakollinen)

5

II

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet (pääaineen valinnainen kurssi, ks. esitiedot)

5

II


2. syksy yhteensä

25


 2. vuosi, kevät
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

III

KJR-C2004

Materiaalitekniikka

5

III

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V


Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista kevään periodeilla järjestettävistä kursseista:

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa 5 op, IV-V periodi

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka 5 op, IV periodi

MAA-C2001 Ympäristötiedon keruu 5 op, V periodi

CHEM-C2610 Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5 op, III periodi

ENY-C2004 Geologia ja geomekaniikka 5 op, V periodi
5


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5


LC-xxxx

Pakollinen vieras kieli (voi suorittaa myös 3. syksy tai 3. kevät)

32. kevät yhteensä

38 -33

 3. vuosi, syksy
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi

ENG-A2000

Harjoittelu insinööritieteissä (kandidaatin tutkinto), 1-5 op 

(harjoittelun voi tehdä joko 1. vuoden jälkeen tai 2. vuoden jälkeen)

1-5Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista I periodilla järjestettävistä kursseista:

ENE-C3001 Energiasysteemit (5 op)

YYT-C2005 Sovellettu hydrologia (5 op)

YYT-C3001 Management of environmental data and information (5 op)
5
I

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet (pääaineen valinnainen kurssi, ks. esitiedot)

5

II


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

I-II

ENG3042.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

ENG3042.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II


3. syksy yhteensä

25-35

 3. vuosi, kevät
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi
ENG3042.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

ENG3042.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

25

III-V


3. kevät yhteensä

25-35