You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Flow of studies – opinnot sujuvammiksi

Opiskelijoiden liikkuvuutta korkeakoulujen välillä halutaan edistää. Haasteiden ratkaisemista pohditaan erillisessä dekaanien ja opetuksesta vastaavien varadekaanien työryhmässä.

Oppimisen ja opetuksen ohjausryhmän (LeSG) kesällä asettamassa työryhmässä (Flow of studies Task force I) selvitetään opetuksesta vastaavan vararehtori Petri Suomalan johdolla esteiden poistamista opintojen sujuvuudelta.

”Tavoitteenamme on mahdollistaa sujuva opiskelu yli korkeakoulurajojen ja valmistuminen tutkintojen tavoiteajassa. Samaan aikaan opiskelijoiden hyvinvoinnista tulee huolehtia.”, Petri Suomala sanoo.

Tavoitteena on dekaanien ja opetuksesta vastaavien varadekaanien johdolla sopia muutetaanko esimerkiksi opetusperiodien määrää tai implementointia, yhdenmukaistetaanko kurssikoot ja opetukseen liittyvät aikataulut.

Työryhmän tehtävä on keskustella ja aikatauluttaa aiheisiin liittyvät strategiset linjaukset helmiloppuun 2020 loppuun mennessä. Tarkempi toteutussuunnitelma tehdään erillisessä LeSGin asettamassa työryhmässä (Flow of studies Task Force II) vuoden 2020 aikana.


Lisätietoja: Päällikkö Eija Zitting, Päällikkö Johanna Söderholm, Korkeakoulujen dekaanit ja opetuksesta vastaavat varadekaanit

Flow of studies - möjliggör smidiga studier

Aalto vill främja studenternas rörlighet mellan sina högskolor. De identifierade utmaningarna gällande den interna rörligheten hanteras i en separat arbetsgrupp av dekaner och prodekaner för utbildning.

En arbetsgrupp (The Flow of Studies Task Force I), inrättad av Learning Steering Group (LeSG), arbetar under ledning av vice rektor för undervisning Petri Suomala, med att undersöka och avlägsna hinder för smidigare studiemöjligheter.

”Vårt mål är att möjliggöra smidiga studier över högskolegränserna och utexaminering inom målsatt tid. Samtidigt måste studenternas välbefinnande beaktas”, säger Petri Suomala.

Under ledning av dekanerna och prodekaner för utbildning, är syftet att enas t.ex. om undervisningsperiodernas antal eller implementeringen av periodsystemet, eventuell harmonisering av kursstorlekar och frågor gällande schemaläggningen av undervisningen.

Arbetsgruppens uppgift är att diskutera och schemalägga de behövliga strategiska riktlinjerna till och med slutet av februari 2020. En mer detaljerad handlingsplan kommer sedan att utformas i en separat arbetsgrupp (Flow of Studies Task Force II), som inrättas av LeSG under våren 2020.


Mer information: Chef för lärande tjänster Eija Zitting, chef för programledartjänster Johanna Söderholm samt högskolornas dekaner och prodekaner


Flow of studies – enabling fluent studying

The University wants to promote student mobility between its Schools. The identified challenges are being addressed in a separate working group of deans and vice deans for education.

A task force (The Flow of Studies Task Force I), set up by the Learning Steering Group (LeSG), is working on the examination of obstacles to the smooth running of studies under the guidance of Vice President for Education Petri Suomala.

“Our goal is to enable fluent studying across school boundaries and graduation within the target time frame. At the same time, the well-being of students must be taken care of”, says Petri Suomala.

The aim, under the leadership of the deans and the vice-deans responsible for education, is to agree, for example, on changing the number or implementation of teaching periods, harmonizing course sizes and teaching schedules.

The task is to discuss and schedule the related strategic guidelines by the end of February 2020. A more detailed implementation plan will be developed in a separate working group (Flow of Studies Task Force II), set up by LeSG in the spring of 2020.


More information: Head of Learning Services Eija Zitting, Manager Johanna Söderholm, School´s Deans and Vice Deans