The target of TEE 2020 is to make visible and evaluate the achievements in education during the 10 Aalto years. TEE 2020 is part of Aalto’s evaluation continuum in which the previous more comprehensive education evaluation was conducted in 2011. TEE 2020 serves as a means for supporting the strategic development of education at all degree levels, with a focus on:

 • Programme (portfolio) management including capability in anticipating the future of work and knowledge requirements
 • Competence accumulation in the degree programmes
 • Ways of implementing multidisciplinarity in education
 • Fluency in studies

TEE 2020 observations will be taken into account in the curricula revision for 2022–2024.

TEE 2020 will kick off at the beginning of 2020 with a self-assessment of all the degree programmes at Aalto University.

The following steps in the evaluation process consist of programme peer reviews, a stakeholder review and finally an international review including a site visit of an international evaluation panel at Aalto University.

The operational head of the project is Heidi Rontu, and the steering group of the project is Learning Steering Group (LESG).

Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE 2020

TEE 2020 -arvioinnin tavoitteena on tehdä näkyväksi ja arvioida koulutuksen saavutuksia Aallon 10 vuoden aikana. TEE 2020 on osa Aallon arviointijatkumoa, jossa edellinen kokonaisvaltainen koulutuksen arviointi tehtiin 2011. TEE 2020-arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen strategista kehittämistä kaikilla tutkintoasteilla.
Arvioinnin painoalueita ovat:

 •  Koulutusohjelmien johtaminen sisältäen kyvykkyyden huomioida tulevaisuuden työelämän vaatimukset ja tiedolliset valmiudet
 • Opiskelijoiden tiedon ja kompetenssin kasvu ja kehittyminen koulutusohjelmissa
 • Monialaisuuden toteutuminen
 • Opintojen sujuvuus

TEE 2020 -arvioinnin tulokset otetaan huomioon opetussuunnitelman 2022–2024 valmistelutyössä.

TEE 2020 -arviointi käynnistyy vuoden 2020 alussa koulutusohjelmien itsearviointityöllä. TEE 2020 -arviointiin osallistuvat Aallon kaikki koulutusohjelmat.
TEE 2020 -arvioinnin seuraavat vaiheet ovat ohjelmien vertaisarviointi, sidosryhmäarviointi ja lopuksi kansainvälinen arviointi sisältäen kansainvälisen arviointipaneelin vierailun Aalto-yliopistossa.  

Hankkeen operatiivisestä johtamisesta vastaa Heidi Rontu, ja hankkeen ohjausryhmänä toimii Oppimisen ohjausryhmä (LESG).

Evaluering av undervisning och lärande – TEE2020

Målet med TEE 2020 är att lyfta fram och evaluera resultaten i utbildningen vid Aalto under Aaltos 10 år. TEE 2020 är en del av Aaltos evaluerings kontinuum där den senaste mer omfattande evalueringen av undervisning och lärandehar gjorts år 2011. TEE 2020 syftar på att stödja den strategiska utvecklingen av utbildningen på samtliga utbildningsnivåer vid Aalto. Evalueringen centrala områden är: 

 • Ledningen av utbildningsprogrammen, inklusive hur framtidens arbetslivs- och kunskapsbehov tas i beaktande
 • Tillväxten av studerandenas kompetens och kunskap
 • Tillgång och möjligheter till multidisciplinära studier
 • Flytet i studierna

Resultateten från TEE2020-evalueringen kommer att användas i utvecklingen och planeringen av utbildningsprogrammet för 2022–2024.

TEE2020-evalueringen kommer i gång i början av 2020 med en självevaluering av alla utbildningsprogrammen vid Aalto.

TEE2020-evalueringens följande faser utgörs av en kamratevaluering mellan utbildningsprogrammen, en evaluering av Aaltos utbildningsprogram av olika intressegrupper och slutligen en internationell evalueringen med ett besök av en internationell evalueringspanel vid Aalto-universitetet.  

Den operativa ledningen av projektet ansvaras för av Heidi Rontu, och projektets styrgrupp utgörs av Styrgruppen för lärande (LESG).

For more information please contact:

Heidi Rontu, PhD, Docent
Head of Education Development Ventures, Learning services
heidi.rontu@aalto.fi, tel. +358 50 307 7875