Språkstöd för slutarbetet / examensarbetet för svenskspråkiga studerande

Du som är svenskspråkig studerande och skriver ditt slutarbete eller examensarbete på svenska kan få kostnadsfritt språkstöd via Språkalliansen. Läs mera på:

 

http://www.studeraihelsingfors.fi/sprakalliansen/

 

Du kan få kostnadsfritt språkstöd för kandidatavhandlingar, avhandlingar pro gradu, diplomarbeten eller andra typer av examensarbeten på svenska. Kontakta Språkalliansen så tidigt som möjligt för att få en språkgranskare (adressen är studeraihelsingfors at helsingforsalliansen.fi). Språkstödet består av respons på 5–10 sidor av din text och ett samtal om din text. Språkgranskaren ger skrivråd, men tar inte ansvar för områdesspecifika termer i texten. Du kan få språkstöd en gång per avhandling och flera gånger under din studietid: Om du har fått stöd för din kandidatavhandling är du välkommen att kontakta Språkalliansen igen när du skriver din magisteravhandling.