Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3099

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi, englanti

Järjestävä laitos: median laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Heli Rekula

Sivuaineen koordinaattori: Valokuvataiteen ohjelman koordinaattori

Kohderyhmä: Kandidaatti- ja maisteriopiskelijat

Haku: Haku vain keväällä: Sivuaineen hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille

Hakemukseen liitetään:

  • Opintosuoritusote ja HOPS
  • Motivaatiokirje ja aikataulusuunnitelma sivuaineen suorittamiseksi (pituus max yksi A4)
  • Portfolio tai työnäytteitä. Portfolion tai työnäytteet voi liittää hakemukseen sähköisenä tai nettilinkkinä tai toimittaa fyysisenä kopiona sivuaineen koordinaattorille hakuajan loppumiseen mennessä. Portfolion tai työnäytteiden tulee kuvastaa hakijan valokuvallista ilmaisua ja osaamista.

Valintakriteerit ovat motivoituneisuus, opinnoissa menestymiseen tarvittava tekninen osaaminen ja valokuvataiteen opintojen soveltuminen opiskelijan omaan taiteelliseen työskentelyyn.

Kiintiöt ja rajoitukset: 5 opiskelupaikkaa. Tarvittaessa voidaan järjestää täydennyshaku varsinaisen hakuajan jälkeen, mikäli riittävän monen hakijan taitotaso ei vastaa vaatimuksia. Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan osa paikoista jättää täyttämättä.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset. Hakijalla tulee olla riittävät valokuvauksen ilmaisulliset ja tekniset valmiudet voidakseen tulla hyväksytyksi sivuaineen opiskelijaksi.

Opinto-oikeuden kesto: 1 lukuvuosi

Ajoitus: Periodit I-V, mahdollista suorittaa syyslukukaudella.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Photography

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Valokuvataiteen sivuaineen tavoitteina on:

  • Opiskelija saa valmiuksia eri ilmaisumuotojen ja työskentelytapojen kokeilemiseen sekä oman taiteellisen työskentelynsä kehittämiseen.
  • Opiskelija syventää ilmaisuaan, luottamustaan taiteelliseen näkemykseensä ja ammatillista osaamistaan.

Sivuaineen sisältö

Opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään taiteellista ja tutkimuksellista ajattelua. Opinnot sisältävät ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia kursseja. Sivuaineen sisällön ytimenä ovat nykyvalokuvan historian opinnot sekä valokuvataiteen työpajat ja projektit, joissa opiskelija pääsee syventämään taiteellista ilmaisuaan.

Opinnot aloittaessaan opiskelija sopii mahdollisista projektiopinnoista sivuaineen vastuuprofessorin tai hänelle osoitetun akateemisen ohjaajan kanssa.

Sivuaineen rakenne

Sivuaineen pakolliset opinnot

DOM-E3046    Nykyvalokuvan historia 4 op

Valinnaiset opinnot

DOM-E3045

Valokuvan teoria

5

DOM-E3048

Valokuvakirjan suunnittelu ja tuottaminen

6-9

DOM-E3049

Dokumentaariset projektit

6

DOM-E3050

Kokeellinen studiotyöpaja

6

DOM-E3051

Liikkuva kuva

6

DOM-E3053

Vierailevan opettajan työpaja

2-9

DOM-E3054

Prosessityöpaja

2-9

DOM-E3055

Teematyöpaja

2-9

DOM-E3015

Projektit

maksimissaan 21


(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmasta.)


Photography


Code: ARTS3099

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish, English

Organizing department: Department of Media

Professor in charge: Heli Rekula

Administrative contact: Coordinator of the Photography major

Target group: Bachelor and Master students

Application procedure:

Application period in Spring term. Application instructions for Aalto University students

Include in the application:

  • Credit transcript and approved personal study plan
  • Motivation letter and a plan for the timetable to complete the minor studies. (Maximum length one A4 page.)
  • Portfolio or work samples. The portfolio can be attached to the application as a digital file or as a link, or it can be delivered to the administrative contact person physically by the end of the application period. Portfolio or work samples must show applicant’s skills on photography and their own artistic expression.

The criteria for selection are the motivation of the student, needed technical skills for successful studies and evaluation on how photography minor will support student’s own artistic expression.

Quotas and restrictions: Maximum intake 5 students. Additional application period may be used or places can be left unfulfilled, if there are not enough applicants who meet the selection criteria.

Prerequisites: Please see application procedure and quotas and restrictions. The applicant must have the needed technical and artistic capabilities to accepted to the minor.

Length of the study right: One year

Timing: Periods I-V, possible to do during the autumn semester.

 

Content and structure of the minor

Learning outcomes

The intended learning outcomes of the minor in Photography are:

  • Studies give the opportunity to explore different forms of expression and ways of working, and give tools to develop the student's own artistic work
  • The student deepens his/her earlier expression skills, artistic vision and vocational competence

 

Content of the minor

The studies emphasize photography as a means of independent and multidisciplinary arts expression as well as the development of artistic and research thinking.  Studies include courses on professional development, artistic expression and research activities. The main content of the minor are the studies of history of contemporary photography and the workshops and projects in which students can deepen their artistic expression.

Upon starting the studies, student agrees on possible independent projects with the professor in charge or other teacher appointed to them.


Structure of the minor

 

Compulsory courses in the minor

DOM-E3046

History of Contemporary Photography

4

 

Alternative studies in the minor

DOM-E3045

Photography Theory

5

DOM-E3048

Photobook Design and Creation

6-9

DOM-E3049

Documentary Projects

6

DOM-E3050

Experimental Studio

6

DOM-E3051

Moving Image

6

DOM-E3053

Workshop by a Visiting Teacher

2-9

DOM-E3054

Process Workshop

2-9

DOM-E3055

Thematic Workshop

2-9

DOM-E3015

Projects

maximum of 21


(Check the minimum scope of the minor studies in your own program.)