Svenska studiefondens stipendier för studerande vid högskolor och universitet kan ansökas 1-29.2.2020. 

Svenska studiefondenin apurahat korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille ovat haettavissa 1-29.2.2020. Lisätietoja apurahoista löytyy osoitteesta www.studiefonden.fi.

Svenska studiefonden beviljar stipendier till heltidsstuderande vid högskolor och universitet i Finland. Du som söker ska ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Vi beviljar stipendier främst för utbytesstudier och utlandspraktik som räknas tillgodo i slutexamen. Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader.

Vi beviljar också stipendier för:
• studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland
• heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands om motsvarande studier inte erbjuds på svenska i Finland (studierna ska leda till en kandidat- eller magisterexamen)

Du kan söka stipendiet för andra, tredje och fjärde studieåret.


Utlandsstipendiernas storlek är 500–2 000 euro och stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland är 500–1 000 euro.

Ansökningsformulär och närmare information finns på www.studiefonden.fi.

Kontakta Studiefondens kansli (kontakt@studiefonden.fi) om du har frågor.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.